Φροντιστήριο Πρότυπο: Προτεινόμενα θέματα στα Λατινικά

Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:.                  ​​​      ΜΟΝΑΔΕΣ 40

Legatos omnes frumentum in castra importare iubet. Milites his verbisadmonet: “Hostes adventare audio; speculatores nostri eos prope essenuntiant. Vim hostium cavere debetis

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nam cum ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent, ut eouteretur, vultum risu solvit et protinus dixit: “Supervacaneae, ne dicamineptae, legationis ministri, narrate Samnitibus Manium Curium mallelocupletibus imperare quam ipsum fieri locupletem; et mementote me necacie vinci nec pecunia corrumpi posse”. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Quamvis infesto et minaci animo perveneras, cur, cum in conspectu Roma fuit, tibi non succurrit: «intra illa moenia domus ac penates mei sunt, mater coniunx liberique» ? Ergo ego nisi peperissem, Roma non oppugnaretur ; nisi filium haberem, libera in libera patria mortua essem. Ego nihil iam pati possum nec diu miserrima futura sum: at contra hos, sipergis, aut immatura mors aut longa servitus manet

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Β1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις και φράσεις:

Legatos omnes: δοτική πληθυντικού

Milites: γενική πληθυντικού

His: ονομαστική πληθυντικού θηλυκού γένους

Vim: αιτιατική πληθυντικού

Pondus: δοτική ενικού

Risu: ονομαστική ενικού

legationis ministri: κλητική ενικού

nihil: αφαιρετική πληθυντικού

prope: υπερθετικό βαθμό

domus: γενική ενικού

libera: κλητική ενικού συγκριτικού βαθμού ουδετέρου γένους      ​​​​​​​ΜΟΝΑΔΕΣ 15

Β2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους:

iubet: απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο του ρήματος)

Esse: γ πληθυντικό υποτακτικής Παρακειμένου

Missum: β ενικό οριστικής Συντελεσμένου Μέλλοντα

Vinci: απαρέμφατο Ενεστώτα και Παρακειμένου ενεργητικής φωνής

Succurrit: αφαιρετική του Σουπίνο

Peperissem: β πληθυντικό υποτακτικής Παρατατικού

Haberem: τον ίδιο τύπο στην ενεργητική και παθητική περιφραστική συζυγία

Possum: α πληθυντικό υποτακτικής Ενεστώτα

Pergis: β πληθυντικό προστακτικής Ενεστώτα μέσης φωνής

Malle: α ενικό υποτακτικής Ενεστώτα και γ ενικό οριστικής του ίδιου χρόνου

Mortua: γενική πληθυντικού θηλ γένους της μετοχής Μέλλοντα και αφαιρετική του Σουπίνο​​​​ ΜΟΝΑΔΕΣ 15

Γ1. Να αναγνωριστούν πλήρως οι δευτερεύουσες προτάσεις που ακολουθούν:

Α.cum ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent

Β. ne dicam​​​​​​​​​​​ ΜΟΝΑΔΕΣ 5

Γ2. Να δηλωθεί η απαγόρευση με τους δύο επικρατέστερους τρόπους:  

                  narrate Samnitibus

Γ3. Να αναγνωριστεί ο υποθετικός λόγος και να μετατραπεί ώστε να δηλώνει το ενδεχόμενο

​​ Ergo ego nisi peperissem, Roma non oppugnaretur​​​​​​ ΜΟΝΑΔΕΣ 5

Γ4. Να επαναδιατυπωθεί το νόημα της πρότασης με τη χρήση της παθητικής περιφραστικής συζυγίας

​​Vim hostium caveredebetis​​​​​​​​​ ΜΟΝΑΔΕΣ 5

Γ5. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένες λέξεις των αποσπασμάτων.           ​​​​ΜΟΝΑΔΕΣ 5

Γ6. Να μετατραπεί η ενεργήτική σύνταξη σε παθητική και να εξηγήσετε τη διαφορά στη σημασία τους.

Legatos omnes frumentum in castra importareiubet​​​​​​​ ΜΟΝΑΔΕΣ 4

Γ7. Να γίνει απαρεμφατική σύνταξη στην κύρια πρόταση που ακολουθεί με τις παρακάτω εξαρτήσεις:

Manius Curius Dentatus protinus dixit

Εξάρτηση:       1) M.C. Dentatus legit, 2) M.C.Dentatus vult     3)scriptortradit​ 4) fertur​​​​​ ΜΟΝΑΔΕΣ 6

Επιμέλεια υλικού : Σπύρος Χ. Μουστάκας – Φροντιστήριο ΠΡΟΤΥΠΟ