Διεθνής τιμή βάμβακος

* Τα παραπάνω δεδομένα παρέχονται από τον O.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.