Προτεινόμενα θέματα στην Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (Γ’ Λυκείου)

Το μεταπτυχιακό τμήμα ενός πανεπιστημίου διοργανώνει ετήσιο διαγωνισμό στον οποίο λαμβάνουν μέρος οι 15 κορυφαίοι μεταπτυχιακοί φοιτητές του. Καθένας από αυτούς καλείται να επιλύσει 8 ασκήσεις από διαφορετικά επιστημονικά πεδία η καθεμία, τα οποία περιλαμβάνει το πρόγραμμα σπουδών του μεταπτυχιακού τμήματος. Η βαθμολόγηση κάθε άσκησης γίνεται στην κλίμακα 0 – 100 και για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή υπολογίζεται ο τελικός βαθμός του με βάση τους παρακάτω κανόνες:

• υπολογίζεται ο μέσος όρος των τριών καλύτερων βαθμών του (ΜΟΚΑΛ)
• υπολογίζεται ο μέσος όρος των τριών χειρότερων βαθμών του (ΜΟΧΕΙΡ)
• υπολογίζεται ο μέσος όρος των δύο βαθμών που απομένουν (ΜΟΥΠΟ)
• στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού συμμετέχει ο ΜΟΚΑΛ με ποσοστό 55%, ο ΜΟΧΕΙΡ με 25% και ο ΜΟΥΠΟ με 20%.

Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:

α) εισάγει σε κατάλληλους πίνακες το αντικείμενο των επιστημονικών πεδίων, τα ονοματεπώνυμα των μεταπτυχιακών φοιτητών και τους βαθμούς που πήραν σε κάθε άσκηση.

β) εμφανίζει το ονοματεπώνυμο του μεταπτυχιακού φοιτητή που πήρε τον μεγαλύτερο τελικό βαθμό (θεωρήστε ότι είναι μοναδικός).

γ) διαβάζει ένα επιστημονικό πεδίο και εμφανίζει τα ονοματεπώνυμα των φοιτητών που πήραν τον μικρότερο βαθμό τους στην άσκηση αυτού του πεδίου (αν δεν υπάρχουν τέτοιοι φοιτητές να εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα).

δ) εμφανίζει τα επιστημονικά πεδία στα οποία καταγράφηκαν τουλάχιστον 5 διαφορετικοί βαθμοί ανάμεσα στις επιδόσεις των φοιτητών (αν δεν υπάρχουν τέτοια πεδία, να εμφανίζεται κατάλληλο ενημερωτικό μήνυμα).

ε) υπολογίζει και εμφανίζει πόσοι φοιτητές (εξαιρείται από τον έλεγχο ο φοιτητής με αύξοντα αριθμό 15) είχαν την ιδιότητα ένας τουλάχιστον από τους βαθμούς τους να καταγράφηκε τουλάχιστον 2 φορές ανάμεσα στις βαθμολογικές επιδόσεις του αμέσως επόμενου (σε αύξοντα αριθμό) φοιτητή.

Υπεύθυνη Μαθήματος  Φροντιστήριο Πρότυπο

Σταυρούλα Καραμητράκη