Κόκκαλης σε Λιβανό: Δώστε άμεσα λύση και εντάξτε τους επιλαχόντες στα σχέδια βελτίωσης

«Αν θέλει να μιλά για στήριξη του πρωτογενούς τομέα, η κυβέρνηση πρέπει άμεσα να βρει λύσει και να εντάξει και τους επιλαχόντες στα σχέδια βελτίωσης» σημειώνει ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. κ. Βασίλης Κόκκαλης, με ερώτησή του προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιο Λιβανό.

Ο κ Κόκκαλης τονίζει στην ερώτησή του τα εξής: «Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί μοχλό ανάπτυξης για την  οικονομία της χώρα μας και απαιτείται η ανασυγκρότηση του προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανάδειξη των συγκριτικών του πλεονεκτημάτων .

Η συνεχής εξέλιξη του σε παγκόσμιο επίπεδο, σε συνδυασμό μετα άλματα της τεχνολογίας επιτάσσουν το μετασχηματισμό  τουπρωτογενούς τομέα, ο οποίος μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνομέσω της συμμετοχής ανταγωνιστικών και προσοδοφόρωναγροτικών εκμεταλλεύσεων .

Η παραγωγή άριστης ποιότητας προϊόντων, υψηλής σταθερής και εγγυημένης ποσότητας προϋποθέτει την εφαρμογή και  χρήση σύγχρονων  συστημάτων  παραγωγής ικανών να δημιουργήσουν τις κατάλληλες προοπτικές για την προώθησηκαι καθιέρωση των παραγόμενων προϊόντων.

Δεδομένων των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί, η βελτίωσητης ανταγωνιστικότητας και του περιβαλλοντικού προφίλ τωνβιώσιµων γεωργικών εκμεταλλεύσεων καθώς και η άμβλυνσητων επιπτώσεων στην κλιµατική αλλαγή πρέπει να αποτελούνΕθνικές προτεραιότητες όπως άλλωστε προβλέπεται και από τηνεφαρμογή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α).

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ αντιλαμβανόμενη τηναναγκαιότητα υλοποίησης αυτών των δράσεων στο πλαίσιο τουΠρογράμματος  Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 προκήρυξε το 2017 (14-12-17) τη Δράση 4.1.1 – «Υλοποίησηεπενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα τηςεκμετάλλευσης»  η οποία δεν είχε λάβει χώρα από το 2011 εώςκαι τότε.

Η ανταπόκριση των ενδιαφερομένων ήταν όντως  πολύ μεγάληόχι μόνο λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος που είχεμεσολαβήσει από την προηγούμενη προκήρυξη τουπρογράμματος  (2011) αλλά και λόγω της πραγματικής επιθυμίας των αγροτών για εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων τουςπροκειμένου  να εξασφαλίσουν την βιωσιμότητα και τηνπαραμονή τους στο επάγγελμα.

Παρόλο που η ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων έγινετον Οκτώβριο του 2018 ακολούθησε ένας κυκεώνας τροποποιήσεων του νομικού πλαισίου εφαρμογής τουπρογράμματος που είχε ως συνέπεια την έκδοση των αποφάσεωνένταξης από τις κατά τόπους Περιφέρειες τον  Απρίλιο του 2020.

Εξαιτίας της διαφορετικής κατανομής κονδυλίων ανάΠεριφέρεια καθώς και του διαφορετικού βαθμού ενδιαφέροντοςανά περιοχή διαμορφώθηκε αντίστοιχα και  διαφορετική βάσηέγκρισης μορίων που είχε ως αποτέλεσμα να εμφανιστεί τοφαινόμενο ένταξης αγροτών μιας περιοχής με πολύ λιγότερα μόρια σε σχέση με άλλους από κάποια άλλη περιοχή . Έτσι,  γιαπαράδειγμα αγρότης από τη Στερεά Ελλάδα κατέληξε να εγκρίνεται με 52,5 μόρια, στη Θεσσαλία με 65,5, στηνΜακεδονία –Θράκη με 64,5-66,5, ενώ η βάση εισόδουανέρχονταν στα  45 μόρια.

Το αυξημένο ενδιαφέρον καθώς και η έλλειψηκονδυλίωνοδήγησαν 3.500 περίπου δικαιούχους, οι οποίοι αρχικά είχαν εγκριθεί , να χαρακτηρισθούν ως επιλαχόντεςύστερα από τηνπαρέλευση ενός έτους.

Στα πλαίσια των ενεργειών και προσπαθειών που ακολούθησαν για την εξεύρεση λύσης στο θέμα της ένταξης των επιλαχόντωνπροτάθηκε να εξεταστούν όλοι οι πιθανοί τρόποι που μπορούννα εφαρμοστούν για  τη μετατροπή τους σεδυνητικά δικαιούχους , όπως η ενεργοποίηση  της μεταφοράςκονδυλίων από άλλες αναξιοποίητες δράσεις ή η ένταξη τους στοταμείο ανάκαμψης λόγω της σκοπιμότητας των προγραμμάτωνκαι των ιδιαιτεροτήτων τους, προτάσεις όμως οι οποίες ουδέποτεέλαβαν απάντηση από τους αρμοδίους.

Σε δήλωση μάλιστα του αρμόδιου Υπουργείου αναφέρθηκε ότιστα πλαίσια εξεύρεσης λύσης  θα ακολουθήσει εντός του 2021 νέα πρόσκληση του Μέτρου 4.1.1 ώστε να προχωρήσουν οιεπιλαχόντες σε εκ νέου υποβολή αίτησης στήριξης όπου μεγρήγορες  διαδικασίες και άριστη οργάνωση θα ενταχθούν άμεσα οι δικαιούχοι, όμως εως και σήμεραδυστυχώς δεν  έχειανακοινωθεί.

Ο εκσυγχρονισμός και εξορθολογισμός της πρωτογενούςπαραγωγής της χώρας απαιτεί σχεδιασμένη  και ολοκληρωμένηλύση .για την περαιτέρω βελτίωση της αειφόρου ανάπτυξης τηςγεωργίας, των τροφίμων και των αγροτικών περιοχών. Απαιτείται  η προώθηση ενός έξυπνου ανθεκτικού και διαφοροποιημένου γεωργικού τομέα  με ενισχυμένη τηνπεριβαλλοντική φροντίδα και τις δράσεις για το κλίμα η οποία μπορεί να υλοποιηθεί  μόνο μέσω της ενίσχυσης   τουκοινωνικοοικονομικού ιστού των αγροτικών περιοχών και τηνεφαρμογή των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης.

Επειδή η υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων αποτελεί μοναδικόεργαλείο για την ενίσχυση και ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα καθώς μέσω των επενδύσεων επιτυγχάνεται ο μετασχηματισμόςκαι η προσαρμογή των εκμεταλλεύσεων στις νέεςδιαμορφούμενες συνθήκες για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας τους.

Επειδή μια πρόσκληση που θα γίνει το 2022 είναι χρονοβόρα και απαιτεί τουλάχιστον 4 έτη εώς την υλοποίηση των δράσεων τηςδεσμεύοντας και κρατώντας «ομήρους» τους αιτούντες για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Επειδή οι επιλαχόντες που επιθυμούν και πιέζουν για τηνυλοποίησητης Δράσης 4.1.1  τουΥπο-Μέτρου 4.1. έχουνολοκληρώσει τη διαδικασία ,  είναι έτοιμοι επενδυτές μεμοναδική εκκρεμότητα την έγκριση των προτάσεων τους και είναι διατεθειμένοι να προβούν άμεσα στις προβλεπόμενεςεπενδύσεις ενισχύοντας έτσι το σύνολο της αγροτικής αλλά και εμπορικής δραστηριότητας .

Επειδή η παραγωγή ποιοτικών και ανταγωνιστικών προϊόντωνπροϋποθέτει τη χρήση αξιόπιστου και σύγχρονου εξοπλισμού τονοποίο πολλοί νέοι αγρότες αναγκάστηκαν να αγοράσουνεξολοκλήρου  με ιδία δαπάνη για να μπορέσουν να εξασκήσουντο επάγγελμα τους και  να παραμείνουν σε αυτό, με συνέπεια  την απώλεια της δυνατότητας λήψης του ποσού της επιπλέονχρηματοδότησης  του 10% που δικαιούνταν ως νέοι αγρότες καθώς και της  μεταφοράς των επενδύσεων τους σε επόμενα προγράμματα.

Επειδή οι άνθρωποι αυτοί είναι επενδυτές καθώς συμμετέχουνκαι με ιδία κεφάλαια στην υλοποίηση της επένδυσης  και πρέπειμε κάθε τρόπο να στηριχθούν

Επειδή απαιτείται η στήριξη των ανθρώπων του πρωτογενούςτομέα ειδικά σήμερα που έχουν διαμορφωθεί πρωτόγνωρεςοικονομικές και υγειονομικές συνθήκεςκαι ο εκσυγχρονισμόςτων εκμεταλλεύσεων τους είναι επιτακτική ανάγκη για τηνεπιβίωση τους.

Επειδή απαιτείται εγρήγορση και άμεση ανταπόκριση στιςσυνεχείς προκλήσεις του αγροδιατροφικού τομέα ο οποίοςσυνεισφέρει στην τοπική ανάπτυξη και οικονομία, δημιουργώντας θέσεις απασχόλησης, επιχειρηματικότητα και προστιθέμενη αξία.

Επειδή ο πρωτογενής τομέας πλήττεται στο σύνολο του από τηνέλλειψη επενδύσεων και η μη υλοποίηση εφικτών δράσεων και επενδύσεων οδηγεί στην απαξίωση του.

Επειδή δύναται να μεταφερθούν και να αξιοποιηθούν σε άλλουςπόρους  ποσά που δεσμεύτηκαν για προγράμματα που έχουνδημοσιευθεί αλλά δεν έχουν προκηρυχτεί.

Επειδή απαιτείται η άμεση εύρεση πολιτικής λύσης ένταξης τωνεπιλαχόντων  όπως έχει γίνει άλλωστε σε όλες τις αντίστοιχεςπεριπτώσεις στο παρελθόν.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Σε ποια φάση βρίσκεται η εώς τώρα υλοποίηση της Δράσης4.1.1του  Υπο-Μέτρου 4.1. του ΠΑΑσε ότι αφορά το ποσοστότων ενδιαφερομένων και το ύψος  απορρόφησης  του ποσού;

Υπάρχουν ποσά δεσμευμένα σε δράσεις που δεν έχουνπροκηρυχτεί  και η πιθανή μη αξιοποίηση τους επηρεάζειδυσμενώς το ποσοστό απορροφητικότητας των Ευρωπαϊκών κονδυλίων στη χώρα μας με ορατό τον κίνδυνο της επιβολήςπροστίμων;

Στην περίπτωση ύπαρξης των ανωτέρω ποσών σε ποιες δράσειςέχουν διατεθεί ή προβλέπεται να διατεθούν ώστε να αποφευχθείο κίνδυνος επιβολής προστίμου στη χώρα μας λόγω αδυναμίας απορρόφησης τους;

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την άμεση εξεύρεσηλύσηςκαι την μετατροπή των επιλαχόντων του μέτρου 4.1.1 σε δυνητικά  δικαιούχους;»