Δημοπρασίες εκτάσεων στο Δήμο Κιλελέρ

Σχετικά με την Περίληψη Διακήρυξης φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας 4.170,43 στρεμμάτων δημοτικής έκτασης του Δήμου Κιλελέρ για πέντε (5) έτη εκδόθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου η παρακάτω ανακοίνωση:

«Τροποποιείται η ημερομηνία διεξαγωγής δημοπρασιών για τις ΔΕ Νίκαιας και Αρμενίου. Σύμφωνα με την απόφαση της 301/15.10.2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κιλελέρ η δημοπρασία των δημοτικών αγροτεμαχίων της ΔΕ Νίκαιας θα γίνει την 25 Οκτωβρίου 2021, ήμερα Δευτέρα και από ώρα 10.00 μέχρι 12.00. Αφορά στα αγροτεμάχια των κοινοτήτων:

Δίλοφος-Ζάππειο-Χαρά-Μύρα από ώρα 10.00 μέχρι 11.00, Νίκαια-Μοσχοχώρι από 11.00 μέχρι 12.00.

Η δημοπρασία των δημοτικών αγροτεμαχίων της ΔΕ Αρμενίου θα γίνει την 26 Οκτωβρίου 2021, ήμερα Τρίτη και από ώρα 11.00 μέχρι 12.00 και αφορά στα αγροτεμάχια της κοινότητας Νίκης.

Κατά τα άλλα ισχύουν όσα η 279/2021 απόφαση της οικονομικής επιτροπής ορίζει καθώς και η σχετική διακήρυξη.
Να τονιστεί ότι οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής στη δημοπρασίαμπορούν εκτός από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων να εκδοθούν και από Τράπεζες και θα γίνονται αποδεκτές από την Επιτροπή δημοπρασίας. Η παραπάνω τροποποίηση προέκυψε από κώλυμα του Ταμείου Παρακαταθηκών για άμεση έκδοση εγγυητικών επιστολών συμμέτοχης στους υποψήφιους μισθωτές των δημοτικών αγροτεμάχιων.