8 θέσεις υδρονομέων στο ΤΟΕΒ ΕΝΙΠΕΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Ο ΤΟΕΒ ΕΝΙΠΕΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις για την αρδευτική περίοδο 2021 όπως υποβάλλουν 27/4/2021.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

1.-Τις διατάξεις του υπ’ αριθμ. 499/75 Π.Δ. «Περί της αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων και έργων των διοικούμενων υπό των Ο.Ε.Β» και 999/80 Π.Δ.

2.-Την υπ’ αριθμ. 1/18-02-2021 απόφαση του Δ.Σ. του ΤΟΕΒ ΕΝΙΠΕΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ «Περί πρόσληψης υδρονομικών οργάνων για την αρδευτική περίοδο 2021».-

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

Α. Τους ενδιαφερομένους να προσληφθούν ως υδρονομικά όργανα του ΤΟΕΒ ΕΝΙΠΕΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ για την αρδευτική περίοδο 2021 όπως υποβάλλουν μέχρι 27/4/2021

1.-Αίτηση διορισμού

2.-Πιστοποιητικό οικείας σχολικής αρχής για τις γραμματικές γνώσεις του ενδιαφερομένου.

3.-Αντίγραφο ποινικού Μητρώου τύπου Β’

4.-Πιστοποιητικό γεννήσεως

5.-Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει απολυθεί από τη θέση του υδρονομικού οργάνου για παράπτωμα κατά τις προηγούμενες αρδευτικές περιόδους.

Β. Αριθμός υδρονομικών οργάνων:

Οκτώ (8) θέσεις υδρονομέα

Γ. Σαν προσόντα για τον διορισμό καθορίζονται τα παρακάτω:

1.-Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια

2.-Να έχουν απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου

3.-Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και να μην έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας των.

4.-Να μην έχουν καταδικαστεί με ποινές που συνεπάγονται κατά Νόμο στέρηση της ικανότητάς των για διορισμό σαν δημόσιοι υπάλληλοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Υ.Κ.

Αποδοχές: Ενιαίο Μισθολόγιο

Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του ΤΟΕΒ Αθηνών 2 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 24910-23043 στα Φάρσαλα.

Εντολή   Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝ. ΔΡΑΧΜΑΝΗΣ