ΤΟΕΒ ΕΝΙΠΕΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ: Προκήρυξη πρόσληψης υπαλλήλων γραφείου

Έχοντες υπόψη την υπ΄ αριθμ. 10/29-12-2020 απόφαση του Δ.Σ του ΤΟΕΒ ΕΝΙΠΕΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ «περί πρόσληψης υπαλλήλων γραφείου κατηγορίας ΔΕ με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (πέντε μήνες).

ΚΑΛΟΥΜΕ

Α.  Τους ενδιαφερομένους να προσληφθούν στη θέση του υπαλλήλου γραφείου του ΤΟΕΒ ΕΝΙΠΕΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ όπως υποβάλλουν μέχρι 05/02/2021:

1.Αίτηση διορισμού

2.Τίτλο σπουδών

3.Αντίγραφο ποινικού Μητρώου τύπου Β΄(θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα)

4.Πιστοποιητικό γεννήσεως

Β.  Αριθμός θέσεων:

Δύο (2) θέσεις υπαλλήλων γραφείου.

Γ. Σαν προσόντα για τον διορισμό καθορίζονται τα παρακάτω:

1.Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια

2.Να έχουν απολυτήριο Λυκείου

3.Να έχουν γνώση Η/Υ

4.Να έχουν εμπειρία σε αντίστοιχη θέση

5.Να είναι μέλη ή τέκνα μελών του Οργανισμού

6.Να είναι Δημότες του Δήμου Φαρσάλων

7.Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και να μην έχουν υπερβεί το 65ο                                                                              έτος της ηλικίας των.

8.Να μην έχουν καταδικαστεί με ποινές που συνεπάγονται κατά Νόμο στέρηση της ικανότητάς των για διορισμό σαν δημόσιοι υπάλληλοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Υ.Κ

Αποδοχές: Ενιαίο μισθολόγιο.

Η επιλογή θα γίνει με κριτήρια ΑΣΕΠ.

Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του ΤΟΕΒ –Αθηνών 2 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 24910-23043 στα Φάρσαλα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Α.ΔΡΑΧΜΑΝΗΣ       

Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας για να βλέπετε πρώτοι όλα τα νέα βίντεο!