Οι Αγρότες και η Επιστρεπτέα Προκαταβολή “4” (20 Ερωτήσεις και Απαντήσεις)

Γράφει ο Eumilos…

1. Ερώτηση: Είμαι αγρότης του κανονικού καθεστώτος, δηλαδή τηρώ βιβλία, εκδίδω στοιχεία, υποβάλω δηλώσεις ΦΠΑ κλπ, είμαι δικαιούχος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής -4;

Απάντηση: Ναι.

2. Ερώτηση: Είμαι  αγρότης του Ειδικού καθεστώτος, είμαι δικαιούχος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής -4;

Απάντηση: Όχι.

3. Ερώτηση: Υπάρχουν κριτήρια για την ένταξη ή υπάγονται ανεξαιρέτως όλοι;

Απάντηση:  Υπάρχουν δυο βασικές προϋποθέσεις:

* Μείωση του τζίρου 20%. Συγκρίνονται τα έτη 2019 με 2020. Ειδικότερα συγκρίνονται, οι μήνες  Σεπτ-2019 με ΟΚΤ-2019 με τους μήνες  Σεπτ-2020 με ΟΚΤ-2020. Στη πράξη όμως συγκρίνονται  πχ μια περίπτωση είναι: από τα έσοδα των Γ ‘ και Δ΄ τριμήνων του 2019, λαμβάνεται αναλογία του 1/3 και συγκρίνονται με τα έσοδα  του Σεπτεμβρίου 2020 και Οκτωβρίου 2020 κλπ., όπως  τα αναγράψαμε στη πλατφόρμα “Τα έσοδά μου”

* Στα εν λόγω χρονικά διαστήματα να έχω οπωσδήποτε τζίρο τουλάχιστον 300,00 ευρώ αλλά και:

*Σε περίπτωση που απασχολώ προσωπικό, να διατηρήσω την 1ηΣεπτεμβρίου 2020 μέχρι 31/3/21 το επίπεδο απασχόλησης που είχα την 1/9/2020, βάσει στοιχείων της “ΕΡΓΑΝΗ”.

*Τέλος, πρέπει να τηρούνται βιβλία, να έχουν υποβληθεί όλες οι δηλώσεις ΦΠΑ μέχρι 14/11/20, η δήλωση φόρου εισοδήματος μέχρι 14/11/20, δηλαδή την ημέρα ισχύος της βασικής Απόφασης ΚΥΑ 281/13-11-2020.

4. Ερώτηση: Για την επαρχία Φαρσάλων λόγω της θεομηνίας του ΙΑΝΟΥ”, υπάρχουν λιγότερες προϋποθέσεις;

Απάντηση: Ναι, Δεν ισχύει η μείωση του τζίρου, αλλά πρέπει να έχω οπωσδήποτε τζίρο τουλάχιστον 300,00 ευρώ, που σημαίνει ότι πχ για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2020, πρέπει ο τζίρος να είναι μεγαλύτερος από 300,00 ευρώ. Και εκ του λόγου αυτού εξάλλου της θεομηνίας, η αίτηση υποβάλλεται με τον κανονισμό DEΜinimis, στο οποίο αυτόματα εντάσσεται ο ενδιαφερόμενος από τη πλατφόρμα.

ii) έχουν έδρα σε περιοχές που έχουν πληγεί από τις φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», όπως αυτές οριοθετούνται στις υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./10330/Α325/07.10.2020 (Β’  4431) και Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./10331/Α325/07.10.2020 (Β’ 4432) αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών, δύναται να είναι δικαιούχοι λήπτες της ενίσχυσης, και στην περίπτωση που δεν παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους κατά τα αναφερόμενα στην παρούσα περίπτωση, δυνάμει του Κανονισμού De minimis1407/2013 ή 1408/2013 και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται σε αυτούς, εφόσον ο κύκλος εργασιών για τις επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, ή τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και απαλλασσόμενες, είναι μεγαλύτερα από τριακόσια (300) ευρώ. (όπως τροποποιήθηκε)

5. Ερώτηση: Μέχρι πότε είναι η προθεσμία υποβολής και που υποβάλλεται η αίτηση;      

Απάντηση: Μέχρι τη Δευτέρα 30/11/2020, στην πλατφόρμα myBusinessSupport και η είσοδος γίνεται με τους κωδικούς του ΤΑΧΙΣ. Επίσης κατά την υποβολή της δήλωσης,  απαντάς  και σε  13 ερωτήσεις, και μετά  γίνεται  η οριστικοποίηση της αίτησης. Υπάρχει και μια  ερώτηση, αν ο αγρότης έχει λάβει ενισχύσεις βάσειde minimis κατά την τελευταία τριετία 2018-2020 και το ποσό που εισέπραξε.  

 Υποβλήθηκαν πάντως σήμερα από συνδικαλιστικές οργανώσεις, αιτήματα για μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 4, άγνωστο το τι θα γίνει…

Το link: URL https://www.aade.gr/mybusinesssupport

Κατά την αίτηση, η επιχείρηση δηλώνει, το αν αιτείται να λάβει την ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου ή βάσει του Κανονισμού de minimis, τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρούσας, κατά περίπτωση, καθώς και το ποσό που αιτείται να λάβει στο πλαίσιο της παρούσας, εντός των ορίων του άρθρου 4 της παρούσας. Ειδικά οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην υποπερίπτωση ii της περίπτωσης ε της παρ. 2 του άρθρου 3 και δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, εφόσον δεν παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους σύμφωνα με την περίπτωση ε της παρ. 2 του άρθρου 3, δηλώνουν ότι αποδέχονται να υποβληθεί η αίτηση βάσει του Γεωργικού Κανονισμού de minimis. Υπόδειγμα της αίτησης περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ.Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. (΄0πως τροποποιήθηκε)

Σημείωση: 1. Σε περίπτωση που ένας αγρότης έχει πληγεί από την θεομηνία έχει μείωση τζίρου μικρότερη του 20%, ή ακόμη και αύξηση του τζίρου, υπάρχει σχετική πληροφόρηση από την πλατφόρμα, με οδηγίες.

6. Ερώτηση: Τι πρέπει να προσκομίσω για να υποβληθεί η αίτηση;

Απάντηση: Απαιτείται να ανέβουν υποχρεωτικά στην πλατφόρμα, τα  έσοδα αναλυτικά για κάθε μήνα από τον Ιανουάριο 2020 μέχρι  και τον Οκτώβριο  2020. Σε περίπτωση που τα βιβλία δεν ενημερώθηκαν και με τα έσοδα του Οκτωβρίου, και αν φυσικά υπάρχουν έσοδα για το μήνα αυτό, απαιτείται να προσκομισθούν, για να ανέβουν στην πλατφόρμα. Σε περίπτωση λάθους ή μη καταχώρησης των εσόδων, η εφαρμογή δεν επιτρέπει την υποβολή τροποποιητικής αίτησης! Τυχόν λάθος λοιπόν, δεν αναγνωρίζεται…

7. Ερώτηση: Πότε θα ξέρω αν είμαι δικαιούχος του ποσού ή όχι;

Απάντηση: Άμεσα με την υποβολή της αίτησης, γνωρίζεις αν η εγκρίθηκε ή απορρίφτηκε, καθώς επίσης και το δικαιούμενο ποσό

8. Ερώτηση:  Ποιο  είναι το ποσό που θα εισπράξω  ;

Απάντηση:  Το ποσό είναι σταθερό 1.000,00,  (Δεν υπάρχει ΦΤΜ). Σε άλλες περιπτώσεις  τα ποσά κλιμακώνονται. Και μπορεί να ανέλθουν μέχρι του ποσού 30.000,00€, εφαρμόζεται ειδικός μαθηματικός τύπος.

9. Ερώτηση: Τι ποσό θα επιστρέψω τελικά; από πότε  αρχίζουν οι δόσεις και αν θα έχω επιβάρυνση με τόκους;

Απάντηση: Επιστρέφεται το 50%, δηλαδή  500,00 ευρώ, και αυτό σε 40δόσεις, με 1η δόση από 31/1/2022. Δεν έχει τόκο μέχρι 31/12/21, αλλά από 1/1/22 τοκίζεται με 0,74%. Το ποσό είναι κρατικό δάνειο” και θα εμφανίζεται στα χρέη στη Δ.Ο.Υ., μαζί  μετά άλλα τυχόν χρέη στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση.  

10. Ερώτηση: Μπορώ να υποβάλλω τροποποιητική αίτηση σε περίπτωση λάθους;

Απάντηση: Ναι, η εφαρμογή επιτρέπει την υποβολή τροποιητικής αίτησης μόνο εντός της ίδιας ημέρας που υποβλήθηκε η αρχική.!!

11. Ερώτηση: Η αίτηση από το σύστημα απορρίφτηκε, μπορώ να υποβάλλω ένσταση;

Απάντηση: Ναι, εντός 5 εργασίμων ημερών υποβάλλεται αίτημα επανεξέτασης.

12. Ερώτηση: Έχω ρύθμιση στην Δ.Ο.Υ και τον ΕΦΚΑ, υπάρχει περίπτωση το ποσό να με κατασχεθεί:

Απάντηση: Όχι, Η ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής, είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

13. Ερώτηση: Διαμένω στη Λάρισα, όπου έχω δηλούμενα έδρα και της αγροτικής εκμετάλλευσης, έχω  όμως τα χωράφια στο Βασιλί και  Ευύδριο, θεωρούμε πληττόμενος από  την θεομηνία “ΙΑΝΟ” στην Επιστρεπτέα – 4;

Απάντηση: Όχι, θα υποβάλεις ως πληττόμενος από τον κορονοιό και θα πρέπει να έχεις υποχρεωτικά μείωση του τζίρου 20 %, όπως και οι υπόλοιποι που δεν έχουν πληγεί από τον “ΙΑΝΟ”.

14. Ερώτηση: Δεν είμαι κατ΄ κύριο επάγγελμα αγρότης, αφού  είμαι και ιδιωτικός υπάλληλος, ή συνταξιούχος ΙΚΑ κλπ. Είμαι δικαιούχος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής -4;

Απάντηση: Ναι, αρκεί να καλύπτω τα  κριτήρια.

15. Ερώτηση:  Έχω κατάστημα πώλησης υποδημάτων, απασχολώ και έναν υπάλληλο, είμαστε κλειστά με κρατική εντολή, αλλά έχω και αγροτικό εισόδημα, είμαι δικαιούχος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής -4;

Απάντηση: Ναι, θα υποβληθεί  κανονικά η αίτηση σαν έμπορος, και το ποσό της επιστρεπτέας είναι  4.000,00 (το ελάχιστο). Επίσης στις περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις είναι κλειστές με κρατική εντολή, δεν λαμβάνεται υπόψη η μείωση του τζίρου. (όπως συμβαίνει και με τους πληγέντες από την θεομηνία του Ιανού).  

16. Ερώτηση: Είμαι αγρότης, τηρώ βιβλία κλπ,  και επειδή  έχω τζίρο μέχρι 10,000,00, έχω ενταχθεί στο καθεστώς για τις απαλλασσόμενες επιχειρήσεις ΦΠΑ, (άρθ. 39), είμαι δικαιούχος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής -4;

Απάντηση: Ναι, γιατί τηρούνται κανονικά βιβλία και εκδίδονται στοιχεία.

17. Ερώτηση:  Για το έτος 2020, έχω συνολικά έσοδα μόνο στον μήνα ΟΚΤ -20 ποσό 290,00. Είμαι δικαιούχος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής -4;

Απάντηση: Όχι, Απαιτείται το ποσό να είναι μεγαλύτερο από 300,00.

18. Ερώτηση: Υποβλήθηκε η αίτηση, και έγινε αποδεκτή. Έχω άλλες πρόσθετες υποχρεώσεις;

Απάντηση:

*Να έχω δηλώσει το ΙΒΑΝ του λογ/σμού στο ΤΑΧΙΣ για να εκταμιευθεί το ποσό.  Σε περίπτωση που δεν δηλώθηκε η  εφαρμογή το ελέγχει και μας πληροφορεί με σχετικό μήνυμα.

*Να προσκομίσω τα τιμολόγια εσόδων για ενημέρωση στην πλατφόρμα, του Νοεμβρίου μέχρι 10 Δεκεμβρίου και τα τιμολόγια του Δεκεμβρίου μέχρι 10/1/2021.

* Υπάρχουν και περιπτώσεις προσκόμισης  και άλλων δικαιολογητικών, δεν απαιτείται όμως στην περίπτωση ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και στην περίπτωση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων,. Προσοχή για το Πιστοποιητικό μη πτώχευσης κλπ μέχρι 28/2/2021, τα οποία και ισχύουν, μόνον αν η αίτηση έγινε με το Προσωρινό Πλαίσιο, αλλά  θα λέγαμε  ότι επικρατεί μια σύγχυση με την υποχρέωση αυτή ….). βλ παράρτημα της ΚΥΑ.

* Δίδεται και η δυνατότητα εκτύπωσης της αίτησης.

19. Ερώτηση:  Πότε θα πιστωθεί το ποσό στον λογαριασμό μου;

Απάντηση:  Άμεσα,  όσοι υπέβαλαν έχουν ήδη πληρωθεί.

20. Ερώτηση:  Ποιες ΚΥΑ  εκδόθηκαν για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή -4.

Απάντηση: α) Η Βασική ΚΥΑ ΓΔΟΥ 281/13-11-2020 (ΦΕΚ Β’ 5047) , β) η  ΓΔΟΥ 282/17-11-2020 (ΦΕΚ Β’ 5081/17-11-2020), γ) η ΓΔΟΥ 295/24-11-2020 (ΦΕΚ Β’ 5207/25-11-2020) και δ) ΓΔΟΥ 296/26-11-2020

Βλ στο link την  Κ|Υ|Α   https://www.taxheaven.gr/circulars/34783/gdoy-281-2020 (κωδικοποιημένη).

Σημείωση:

1. Τα ίδια ισχύουν ακριβώς και για τους εμπόρους, επαγγελματίες, βιοτέχνες κλπ.

2. Μέχρι την Παρασκευή υποβλήθηκαν  συνολικά 347.000,00 αιτήσεις Επιστρεπτέας στην εφαρμογή για να επωφεληθούν. Είναι ένας μεγάλος αριθμός.

Eumilos.