Πενταετή μίσθωση 1.484 στρεμμάτων στην Δ.Ε. Πολυδάμαντα

Στη διενέργεια δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων στην περιοχή της  Δ.Ε. Πολυδάμαντα – κατάλληλα για αγροτική εκμετάλλευση – του Δήμου Φαρσάλων 1.484,67 στρεμμάτων διακηρύσσει ο δήμαρχος Φαρσάλων Μάκης Εσκίογλου, σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία πενταετούς εκμίσθωσης.

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη, καλλιεργητικές περιόδους, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 και αρχίζει από την υπογραφή του συμφωνητικού και λήγει στο τέλος της καλλιεργητικής περιόδου του 2025.

Τόπος και ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας

Οι δημοπρασίες θα διενεργηθούν στις 23, 24 Σεπτεμβρίου του έτους 2020, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού  Συμβουλίου του Δήμου Φαρσάλων και από ώρα 9 π.μ. έως και 13:00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί μόνο δημότες κάτοικοι του Δήμου Φαρσάλων. Αν στην περίπτωση αυτή, η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται και μπορεί να συμμετάσχει σ’ αυτή οποιοσδήποτε.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσει δημοτική ενημερότητα και εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα τράπεζας ή μετρητά για ποσό που θα είναι ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) της τιμής εκκίνησης ανάλογα με το αγροτεμάχιο για το οποίο ενδιαφέρεται, καθώς και αξιόχρεο εγγυητή που θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και το συμφωνητικό μίσθωσης.(Υφιστάμενος διακανονισμός των τυχόν οφειλομένων δεν θα λαμβάνεται υπόψη, κατά συνέπεια θεωρείται οφειλέτης χωρίς δικαίωμα συμμετοχής.

Κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς

Σε πίνακα που υπάρχει, ορίζεται κατώτατο όριο μισθώματος (τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας) ανά στρέμμα ετησίως. Η μία προσφορά από την αμέσως προηγούμενη πρέπει να έχει διαφορά ένα ευρώ τουλάχιστον ανά στρέμμα. Σε περίπτωση ποτιστικής καλλιέργειας (βαμβάκι, ντομάτα, τεύτλα κ.λ.π.), το μίσθωμα θα είναι στα πενήντα πέντε (55,00) € ανά στρέμμα. Αν κατά τη διεξαγωγή της δημοπρασίας η προσφορές των πλειοδοτών ξεπεράσουν το ποσό των 55,00€ (της ανωτέρω παραγράφου) και καλλιεργηθεί με ποτιστική καλλιέργεια θα ισχύει η τελευταία προσφορά κατά στρέμμα.

Αντίγραφο της λεπτομερούς διακήρυξης και των λοιπών δικαιολογητικών συμμετοχής της δημοπρασίας χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από το Δήμο Φαρσάλων (Δ/νση: Πατρόκλου 3, 40300 Φάρσαλα, αρμόδιοι υπάλληλοι Δήμητρα Χασαμπαλή, Ελένη Μπέκα τηλ: (24913 50132-24913-50130), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή σε ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου (www. dimosfarsalon.gr).

Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας για να βλέπετε πρώτοι όλα τα νέα βίντεο!