Προκήρυξη Πρόσληψης υδρονομικού προσωπικού στο ΤΟΕΒ Φαρσάλων – (8 θέσεις)

Έχοντες υπόψη:

1.-Τις διατάξεις του υπ’ αριθμ. 499/75 Π.Δ. «Περί της αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων και έργων των διοικούμενων υπό των Ο.Ε.Β» και 999/80 Π.Δ.

2.-Την υπ’ αριθμ. 1/20-02-2020 απόφαση του Δ.Σ. του ΤΟΕΒ ΕΝΙΠΕΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ «Περί πρόσληψης υδρονομικών οργάνων για την αρδευτική περίοδο 2020».-

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

Α. Τους ενδιαφερομένους να προσληφθούν ως υδρονομικά όργανα του ΤΟΕΒ ΕΝΙΠΕΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ για την αρδευτική περίοδο 2020 όπως υποβάλλουν μέχρι 24/4/2020

1.-Αίτηση διορισμού

2.-Πιστοποιητικό οικείας σχολικής αρχής για τις γραμματικές γνώσεις του ενδιαφερομένου.

3.-Αντίγραφο ποινικού Μητρώου τύπου Β’ (θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα)

4.-Πιστοποιητικό γεννήσεως

5.-Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει απολυθεί από τη θέση του υδρονομικού οργάνου για παράπτωμα κατά τις προηγούμενες αρδευτικές περιόδους.

Β. Αριθμός υδρονομικών οργάνων:

 Οκτώ (8) θέσεις υδρονομέα

Γ. Σαν προσόντα για τον διορισμό καθορίζονται τα παρακάτω:

1.-Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια

2.-Να έχουν απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου

3.-Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και να μην έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας των.

4.-Να μην έχουν καταδικαστεί με ποινές που συνεπάγονται κατά Νόμο στέρηση της ικανότητάς των για διορισμό σαν δημόσιοι υπάλληλοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Υ.Κ.

Αποδοχές: Ενιαίο Μισθολόγιο

Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του ΤΟΕΒ Αθηνών 2 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 24910-23043 στα Φάρσαλα.-

Εντολή   Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝ. ΔΡΑΧΜΑΝΗΣ

Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας για να βλέπετε πρώτοι όλα τα νέα βίντεο!