Ξεκίνησε η χορήγηση αδειών χρήσης κοινόχρηστων χώρων

Ξεκίνησε η χορήγηση αδειών χρήσης κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Φαρσάλων. Οι επιχειρηματίες που προτίθενται να κάνουν χρήση κοινοχρήστου χώρου για το έτος 2020, θα πρέπει να προσέλθουν στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να καταθέσουν αίτηση για την χορήγηση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σκιαδίων και λοιπών λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων, εμπορευμάτων, ειδών περιπτέρου, οικοδομικών υλικών και να υποβάλλουν στον Δήμο σχετική αίτηση αναφέροντας το είδος της χρήσης ώστε να τους χορηγηθεί άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Για έκδοση νέας άδειας: Άδεια λειτουργίας του καταστήματος ή γνωστοποίηση του Ν.4442/2016, ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης, δημοτική ενημερότητα, τοπογραφική αποτύπωση όπου θα απεικονίζεται η θέση της επιχείρησης, τα παρακείμενα κτίρια, οι είσοδοι, τα παράθυρα, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού και οι διαστάσεις του αιτούμενου χώρου κατάληψης.

Για ανανέωση άδειας: Φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κοινόχρηστου χώρου, ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης, δημοτική ενημερότητα.

Διαδικασία πληρωμής

Η καταβολή του ποσού θα γίνει προ της χορήγησης της άδειας το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού ποσού και το υπόλοιπο ποσό να καταβάλλεται σε δυο (2) ισόποσες δόσεις, η πρώτη μέχρι τις 30 Ιουνίου και η δεύτερη μέχρι 31 Αυγούστου. Η εκπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή έστω και μίας εκ των δόσεων συνεπάγεται αυτοδίκαια και χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση ανάκληση της άδειας και αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου εκ μέρους του υπόχρεου. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου, εκτός από το αναλογούν τέλος θα επιβάλλεται και το αντίστοιχο πρόστιμο, αναφέρει σχετική απόφαση του Δήμου Φαρσάλων.

Πηγή: Εφημερίδα Ελευθερία