Συνεδριάζει το Δ.Σ. Φαρσάλων την Τρίτη

Συνεδριάζει την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:00 το δημοτικό συμβούλιο Φαρσάλων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1) Λήψη ή μη απόφασης του Δ.Σ. Φαρσάλων για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση του ΕΠΑΛ Φαρσάλων» στο Ε.Π «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2Ο14-2020» στην Πρόσκληση με κωδικό 081 και Α/Α ΟΠΣ 4011 με τίτλο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτηρίων στη Θεσσαλία».

2) Λήψη ή μη απόφασης του Δ.Σ. Φαρσάλων για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση του 1ου Γυμνασίου -Λυκείου Φαρσάλων» στο Ε.Π «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2Ο14-2020» στην Πρόσκληση με κωδικό 081 και Α/Α ΟΠΣ 4011 με τίτλο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτηρίων στη Θεσσαλία».

3) Λήψη ή μη απόφασης του Δ.Σ. Φαρσάλων για την μη αλλαγή χρήσης λειτουργίας του κτιρίου που στεγάζεται το  ΕΠΑΛ Φαρσάλων.

4) Λήψη ή μη απόφασης του Δ.Σ. Φαρσάλων για την μη αλλαγή χρήσης λειτουργίας του κτιρίου που στεγάζεται το 1ο Γυμνασίου -Λυκείου Φαρσάλων .

5) Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση του ΕΠΑΛ Φαρσάλων» στο Ε.Π «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» στην Πρόσκληση με κωδικό 081 και Α/Α ΟΠΣ 4011 με τίτλο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτηρίων στη Θεσσαλία».

6) Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση του 1ου Γυμνασίου -Λυκείου Φαρσάλων» στο Ε.Π «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2Ο14-2020» στην Πρόσκληση με κωδικό 081 και Α/Α ΟΠΣ 4011 με τίτλο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτηρίων στη Θεσσαλία».

7) Έγκριση του σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) & τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων για το έργο με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση του ΕΠΑΛ Φαρσάλων».

8)Έγκριση του σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) & τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων για το έργου με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση του 1ου Γυμνασίου -Λυκείου Φαρσάλων».

9) Λήψη ή μη απόφασης του Δ.Σ. Φαρσάλων για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «Πρόληψη ζημιών στο Αισθητικό Δάσος Φαρσάλων, εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και φυσικών συμβάντων» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 στο Μέτρο 8 «Επενδύσεις Στην Ανάπτυξη Δασικών Περιοχών και στην Βελτίωση Βιωσιμότητας των Δασών» Υπομέτρο 8.3 «Πρόληψη Ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

10) Λήψη ή μη απόφασης του Δ.Σ. Φαρσάλων για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης για την «Προμήθεια Εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση των στάσεων εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού του Δήμου Φαρσάλων»  στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

11) Ένταξη στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Φαρσάλων του έργου με τίτλο «Πρόληψη ζημιών στο Αισθητικό Δάσος Φαρσάλων, εξαιτίας δασικών πυρκαγιών , φυσικών καταστροφών και φυσικών συμβάντων».

12) Ένταξη στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Φαρσάλων του έργου με τίτλο « Ενεργειακή Αναβάθμιση του ΕΠΑΛ Φαρσάλων».

13) Ένταξη στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Φαρσάλων του έργου με τίτλο « Ενεργειακή Αναβάθμιση του 1ο Γυμνασίου -Λυκείου Φαρσάλων».

14) Έγκριση μελέτης έργου με τίτλο «Πρόληψη ζημιών στο Αισθητικό Δάσος Φαρσάλων, εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και φυσικών συμβάντων».