Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδριάζει σήμερα και ώρα 19:30, το δημοτικό συμβούλιο Φαρσάλων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 1. Έγκριση τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων & Κοινοτήτων Ν. Λάρισας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 245 του N. 4555/2018 (ΦΕΚ133/τ.Α’/09.07.2018).
 2. Έγκριση ή μη τροποποίησης – συμπλήρωσης, της υπ’ αριθμ. 174/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για μείωση δημοτικών τελών.
 3. Λήψη απόφασης, για ορισμό νέου πολιτικού εκπροσώπου του Δήμου, στο Εθνικό «Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας».
 4. Ορισμός μελών στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου.
 5. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019
 6. Έγκριση αποδοχής ποσού 59.750,24€ (Δ’ κατανομή) από το ΥΠ.ΕΣ. και κατανομή στα Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών.
 7. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη», στον άξονα προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)» του έργου, με τίτλο: «Υπολειπόμενα δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων στην πόλη των Φαρσάλων».
 8. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Φαρσάλων και της ΔΕΥΑΦ, για την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη», στον άξονα προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)» και την υλοποίηση του έργου, με τίτλο: «Υπολειπόμενα δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων στην πόλη των Φαρσάλων» και ορισμός υπευθύνου για την υπογραφή της σύμβασης εκ μέρους του Δήμου Φαρσάλων με τον αναπληρωτή του.,
 9. Έγκριση και παραλαβή των επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης και των τευχών ΣΑΥ – ΦΑΥ της μελέτης, με τίτλο: «Υπολειπόμενα δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων στην πόλη των Φαρσάλων».
 10. Έγκριση και παραλαβή της υπηρεσίας, με τίτλο: «Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη σύνταξη φακέλου «Αγροτική οδοποιία T.K. Διλόφου Δημοτικής Ενότητας Ναρθακίου του Δήμου Φαρσάλων».
 11. Συμμετοχή του Δήμου Φαρσάλων στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία «Σύμφωνο των Δημάρχων».
 12. Συμμετοχή του Δήμου Φαρσάλων, σε Ενεργειακή Κοινότητα, με έδρα τα Φάρσαλα.
 13. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ. ΒΑΣΙΛΙ».
 14. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου, με τίτλο: «ΔΙΚΤΥΟ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΦΟΣ – ΒΑΣΙΛΙΚΑ – ΝΑΡΘΑΚΙΟ – Ζ. ΠΗΓΗΣ – ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ)».
 15. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου, με τίτλο: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ».
 16. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου, με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΟΥ ΚΑΝΑΡΗ».
 17. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου, με τίτλο: «ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ».
 18. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου, με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ».
 19. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου, με τίτλο: «EΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ».
 20. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΚΟΤΟΥΣΑΣ».
 21. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ».
 22. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ».
 23. Αντικατάσταση μέλους στο Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.).
 24. Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.
 25. Έγκριση ή μη παραχώρησης θέσης ολιγόλεπτης στάσης οχήματος επί της οδού Θέτιδος 87 (αίτημα Θεοχάρη Γ.).
Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας για να βλέπετε πρώτοι όλα τα νέα βίντεο!