Καύση αγροτικών εκτάσεων – υπολειμμάτων καλλιεργειών

Ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Λάρισας, του ΟΠΕΚΕΠΕ Περιφερειακή Δ/νση Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θεσσαλίας στο πλαίσιο της εφαρμογής της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής.

Το κάψιμο της καλαμιάς πρέπει να αποφεύγεται γιατί η σωστή διαχείριση της:

  • Εμπλουτίζει το έδαφος με οργανική ουσία.
  • Προστατεύει τα εδάφη από την διάβρωση και ιδιαίτερα τα επικλινή.
  • Προστατεύει το περιβάλλον γιατί με την καύση απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα αέρια του θερμοκηπίου.

Έτσι, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, πρέπει να επιλέγεται και να ακολουθείται μία ή περισσότερες από τις παρακάτω πρακτικές, σε σχέση με την διαχείριση των υπολειμμάτων των καλλιεργειών:

  • Άμεση ενσωμάτωσή τους στο έδαφος.
  • Βόσκηση της καλαμιάς και ενσωμάτωση των υπολειμμάτων τους στο έδαφος

Κάθε παραγωγός που υποβάλλει δήλωση καλλιέργειας (Ο.Σ.Δ.Ε), αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησης των Κωδικών Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, στο πλαίσιο της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, σύμφωνα με τους οποίους δεν συνιστάται το κάψιμο της καλαμιάς.
Κατά συνέπεια και σύμφωνα με το πνεύμα της διεθνώς αποδεκτής επιστημονικά πρακτικής δεν εκδίδονται άδειες καύσης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από επαρκή αιτιολόγηση, η Διεύθυνση Αγρ. Οικονομίας δύναται να χορηγεί άδεια στους ενδιαφερόμενους, εφόσον υπάρχει ειδικός λόγος επαρκώς αιτιολογημένος (Γνωμοδότηση από Κρατικό Ερευνητικό Ίδρυμα, π.χ. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Γεωπονικές Σχολές κ.α.).

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δεν έχει αρμοδιότητα να παρέχει άδεια για καύση της καλαμιάς χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Δ/νση Αγρ. Οικονομίας. Επιπλέον όπως έχει αποφασισθεί σε περιπτώσεις παραβάσεων πέραν των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων, η υπόθεση θα διαβιβάζεται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ο οποίος σύμφωνα με τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής θα επιβάλει τις νόμιμες κυρώσεις που σχετίζονται με τη μείωση των επιδοτήσεων.

Πηγή: neapaseges.gr