Παράταση μέχρι 25 Ιουνίου πήραν οι αιτήσεις για τις 14.000 ευρώ σε αγρότες

Περιθώριο µέχρι τις 25 Ιουνίου έχουν για να υποβάλουν αιτήσεις οι ενδιαφερόµενοι για το Μέτρο 6.3 «Ανάπτυξη Μικρών Εκµεταλλεύσεων», µετά από παράταση που δόθηκε.

Οι αιτήσεις έληγαν 4 Ιουνίου και ήδη περίπου 4.100 πρωτόκολλα αιτήσεων έχουν ανοίξει, αλλά όπως είναι γνωστό στο πρόγραµµα “χωρούν” ακριβώς 5.000 άτοµα. Να σηµειωθεί εδώ πάντως, πως σύµφωνα µε ορισµένους µελετητές το νούµερο των αιτήσεων είναι «πλασµατικό» εφόσον το να ανοίξει κάποιος πρωτόκολλο δεν σηµαίνει ότι προχώρησε και σε αίτηση, υπολογίζοντας πως τελικά εκείνοι που έχουν οριστικοποιήσει φάκελο δεν ξεπερνούν τους 2.000.

Σύµφωνα µε την απόφαση:

«Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας, πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα εργασίµων ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ, δηλαδή από τις 26 Ιουνίου 2019 έως και τις 15 Ιουλίου 2019 (στην περίπτωση που η αίτηση στήριξης αποσταλεί ταχυδροµικά, λαµβάνεται υπόψη η ηµεροµηνία της σφραγίδας του ταχυδροµείου), οι υποψήφιοι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ∆ΑΟΚ του τόπου µόνιµης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκµετάλλευσης, λαµβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.»

Εν τω µεταξύ, άλλη τροποποιητική απόφαση για την ένταξη στο Μέτρο 6.3 «Ενίσχυση Μικρών Εκµεταλλεύσεων», ορίζει πως δεν θα γίνονται δεκτές τροποποιήσεις των φορολογικών στοιχείων των υποψηφίων που αφορούν σε µεταβολή των δηλωθέντων εισοδηµάτων µετά τις 4 ∆εκεµβρίου 2018.