Ανάπλαση του δυτικού τομέα της πόλης των Φαρσάλων – Υπογραφή σύμβασης

Την Πέμπτη, 30 Μαΐου 2019, μεταξύ του Δημάρχου Φαρσάλων Άρη Καραχάλιου και της αναδόχου εταιρείας ΚΡΙΚΟΣ Α.Ε., υπογράφηκε σύμβαση για την υλοποίηση του έργου “Αστικές Αναπλάσεις Πόλεως Φαρσάλων ΙΙ” που περιλαμβάνει την πλακόστρωση και τον οδοφωτισμό των πεζοδρομίων της οδού Λαμίας από τον Ιερό Ναό Παναγίας μέχρι τη δυτική έξοδο της πόλης, την πλακόστρωση της οδού Βουλγαροκτόνου και της οδού Παπαφλέσσα, καθώς και τη δημιουργία πλατείας γειτονιάς.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στα 1.200.000 €, δόθηκε έκπτωση 54,41% επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου και σύμφωνα με τις τιμές τιμολογίου της μελέτης, το ποσό της σύμβασης ανέρχεται σε 441.239,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.Δ. 4412/2016 & 3852/2010,όπως ισχύουν, μέσα σε προθεσμία δώδεκα (12) ημερολογιακών μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020’, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Το έργο αφορά στην ανάπλαση των πεζοδρομίων στη βορειοδυτική ενότητα της πόλης συνολικής επιφάνειας 7.887,07 τ.μ. και στη δημιουργία ενός μεγάλου κοινόχρηστου χώρου συνολικής επιφάνειας 7.471,80 τ.μ., σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη.

Θα δημιουργηθεί πλατεία γειτονιάς στο Ο.Τ. Γ118B , θα γίνει ανάπλαση των πεζοδρομίων με ψυχρά υλικά εδαφοκάλυψης, θα τοποθετηθούν δένδρα για να επιτευχθεί η κατάλληλη σκίασή τους ανάλογα με την εποχή, θα υπάρξουν αναμονές για τους κάδους απορριμμάτων και θα τοποθετηθούν φωτιστικά σώματα. Τα πεζοδρόμια θα ανακατασκευαστούν για την απρόσκοπτη κίνηση των πολιτών και θα διασυνδεθεί με ασφαλή τρόπο η βορειοδυτική ενότητα της πόλης με το κέντρο.

Συγκεκριμένα θα γίνουν οι ακόλουθες επεμβάσεις:

Α) Στο Ο.Τ. Γ118Β, θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες: αφαίρεση φυτικής γης, επιχώσεις, πλήρωση με φυτική γη για τη δημιουργία παρτεριών, πλακοστρώσεις, τοποθέτηση αρδευτικών συστημάτων, φύτευση δένδρων και θάμνων και εργασίες φωτισμού.

Β) Στις οδούς Λαμίας, Παπαφλέσσα, Βουλγαροκτόνου θα πραγματοποιηθούν εργασίες αναβάθμισης των πεζοδρομίων με αφαίρεση φυτικής γης, κατασκευή επιχωμάτων, πλακοστρώσεις, τοποθέτηση οδηγού τυφλών, τοποθέτηση δένδρων και φωτιστικών δωμάτων, καθώς και άρδευσης.
Παραδοτέα του έργου είναι η κατασκευή πλατείας συνολικής επιφάνειας 7.471,80τ.μ. στη Βορειοδυτική Ενότητα του Πολεοδομικού Σχεδίου Φαρσάλων με βιοκλιματικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και η ανακατασκευή πεζοδρομίων για την απρόσκοπτη κίνηση των πολιτών συνολικής επιφάνειας 7.887,07 τ.μ.

Την εταιρεία ΚΡΙΚΟΣ Α.Ε. εκπροσώπησαν η Ιωάννα Δαλακούρα και η Δέσποινα Παυλίδου, ενώ κατά την υπογραφή της σύμβασης παρών ήταν και ο Δ/της ΤΥΔΦ Τάσος Λιαπής.

Πηγή: farsala.gr