Υποχρεωτικά στον ΕΦΚΑ οι αμειβόμενοι με απόδειξη δαπάνης – Τι προβλέπει η εγκύκλιος

Δεν γλιτώνουν την εισφορά στον ΕΦΚΑ όσοι εργάζονται με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης (τίτλος κτήσης), καθώς θα πρέπει υποχρεωτικά να απογραφούν στο Ενιαίο Μητρώο του ΕΦΚΑ.

Όπως διευκρινίζεται στη σχετική εγκύκλιο οι εισφορές πληρώνονται «μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου της έκδοσης του παραστατικού μήνα».
Δηλαδή, οι εισφορές που θα επιβληθούν για τα παραστατικά που εκδόθηκαν εντός του Φεβρουαρίου θα πρέπει να καταβληθούν μέχρι αύριο Παρασκευή 29 Μαρτίου.

Η εισφορά ορίζεται σε 20,28% (13,33% για σύνταξη και 6,95% για υγειονομική περίθαλψη) επί της καθαρής αξίας του παραστατικού μετά την παρακράτηση φόρου 20% και τέλος χαρτοσήμου 3,6%.

Οι εισφορές παρακρατούνται και αποδίδονται στον ΕΦΚΑ από τον εκάστοτε υπόχρεο εκδότη του τίτλου κτήσης, δηλαδή τον «εργοδότη». Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής, οι εισφορές επιβαρύνονται με τις νόμιμες προσαυξήσεις. Η απεικόνιση των ασφαλιστικών εισφορών πραγματοποιείται μέσω των αναλυτικών εγγραφών στην ΑΠΔ.

Με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης μπορούν να αμείβονται όσοι δεν έχουν υποχρέωση απεικόνισης συναλλαγών στη ΔΟΥ και παρέχουν τις υπηρεσίες τους ευκαιριακά με αμοιβή έως 10.000 ευρώ ετησίως.

Εάν οι αμειβόμενοι με τίτλο κτήσης ασκούν ταυτόχρονα και άλλη δραστηριότητα, μισθωτή ή μη μισθωτή, υπάγονται στην διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών. Δεν ισχύει ελάχιστο πλαφόν εισφοράς και το ποσοστιαίο ασφάλιστρο εφαρμόζεται στην όποια καθαρή αμοιβή. Αντίθετα ισχύει το ανώτατο πλαφόν στο ασφαλιστέο εισόδημα, που είναι πλέον στις 6.500 ευρώ το μήνα. Αν για το ίδιο χρονικό διάστημα εκδίδονται για τον ίδιο ασφαλισμένο περισσότερα του ενός παραστατικά, από διαφορετικό «εργοδότη», τα όρια εφαρμόζονται αυτοτελώς για κάθε εκδιδόμενο παραστατικό.

Πώς θα γίνει η απογραφή στον ΕΦΚΑ

Όσοι πληρώνονται με τίτλο κτήσης υποχρεούνται να απογραφούν στο Ενιαίο Μητρώο ΕΦΚΑ με την ιδιότητα του «Αμειβόμενου με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών», ανεξάρτητα εάν έχουν ήδη απογραφεί για άλλη δραστηριότητα. Αρμόδια για την απογραφή είναι η υπηρεσία του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου.

Για την απογραφή απαιτείται η υποβολή αντιγράφου σύμβασης ή, στις περιπτώσεις προφορικής συμφωνίας, Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνεται η πρόθεση παροχής υπηρεσιών αμειβόμενου με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών. Η διαδικασία της απογραφής διενεργείται άπαξ.

Μέχρι να δημιουργηθεί η νέα ηλεκτρονική αυτοματοποιημένη βεβαίωση, θα εκδίδεται η γενική βεβαίωση απογραφής και θα συμπληρώνεται χειρόγραφα η λεκτική περιγραφή «Αμειβόμενος με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών».

Ο αμειβόμενος παραδίδει αντίγραφο της βεβαίωσης απογραφής στον εκδότη/ες του παραστατικού/ών.

Οι «εργοδότες» εκδότες του παραστατικού πρέπει να είναι απογεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοδοτών του ΕΦΚΑ (π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και να τους έχει αποδοθεί Αριθμός Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ). Αν δεν είναι απογεγραμμένοι, θα πρέπει με την υπογραφή της σύμβασης να προβούν σε απογραφή στον ΕΦΚΑ και να υποβάλλουν αντίγραφο της σύμβασης ή του παραστατικού.

Οι ήδη απογεγραμμένοι εργοδότες θα συμπεριλαμβάνουν τους αμειβόμενους με τίτλο κτήσης στην ΑΠΔ που υποβάλλουν.

Πηγή: in.gr