Υπογραφή συμβάσεων τεχνικών έργων στον Δήμο Φαρσάλων

Ο Δήμαρχος Άρης Καραχάλιος υπέγραψε σειρά συμβάσεων υλοποίησης τεχνικών έργων στον Δήμο Φαρσάλων.

1) «Ασφαλτόστρωση Τοπικών Κοινοτήτων»

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων Άρης Καραχάλιος υπέγραψε, με τον εκπρόσωπο της εταιρείας «ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.», σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτόστρωση Τοπικών Κοινοτήτων», με έκπτωση 61 % επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου και σύμφωνα με τις τιμές τιμολογίου της μελέτης. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 201.612,90 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α και το συμφωνητικό εκτέλεσης έργου, 78.629,02 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και προβλέπεται η ανακατασκευή των οδοστρωμάτων στις Τοπικές Κοινότητες των Δημοτικών Ενοτήτων Ενιπέα – Πολυδάμαντα – Ναρθακίου.

Τα στάδια των προβλεπομένων εργασιών έχουν ως εξής:

• Κοπή ασφαλτοτάπητα σε κάθε φορέα με γεωμετρικό σχήμα είτε ορθογώνιο είτε παραλληλόγραμμο.

• Καθαίρεση – απομάκρυνση του υπάρχοντος φθαρμένου ασφαλτοσκυροδέματος.

• Συμπλήρωση ενδεχόμενων ελλείψεων υπόβασης με επίλεκτα υλικά λατομείου και την αντίστοιχη συμπύκνωση.

• Ασφαλτική προεπάλειψη της φωλέας και συγκολλητική πλάγια επάλειψη στο ασφαλτοσκυρόδεμα.

• Τελική στρώση οδοστρωσίας με Α265.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.Δ. 4412/2016 & 3852/2010, μέσα σε προθεσμία εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης.

2) «Δίκτυο οδοφωτισμού τοπικών κοινοτήτων (Δασόλοφος – Βασιλικά – Ναρθάκιο – Ζ. Πηγή – Αγ. Γεώργιος)»

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων Άρης Καραχάλιος υπέγραψε, με τον εκπρόσωπο της τεχνικής εταιρείας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε, σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «Δίκτυο οδοφωτισμού τοπικών κοινοτήτων (Δασόλοφος – Βασιλικά – Ναρθάκιο – Ζ. Πηγή – Αγ. Γεώργιος)» με έκπτωση 1% επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου και σύμφωνα με τις τιμές τιμολογίου της μελέτης. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 24.193,55 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α και το συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου σε 23.951,60 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.Δ. 3669/2008 & 3852/2010, μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης.

3) «Επέκταση δικτύου Αποχέτευσης ακαθάρτων επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη και κατασκευή φρεατίων σύνδεσης Αποχέτευσης»

Την Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2019, υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του αναδόχου Βάιου Λιαπόπουλου και του Δημάρχου Φαρσάλων Άρη Καραχάλιου για την εκτέλεση του έργου με τίτλου «Επέκταση δικτύου Αποχέτευσης ακαθάρτων επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη και κατασκευή φρεατίων σύνδεσης Αποχέτευσης», προϋπολογισμού 19.798,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Το έργο θα εκτελεστεί σε εξήντα ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής του έργου.

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η παροχή υπηρεσιών επέκτασης του υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της πόλης των Φαρσάλων επί της οδού Χαρ. Τρικούπη.

Λόγω του κατ’ επείγοντος της κατάστασης απαιτείται επέκταση των αγωγών για μήκος 350μ. περίπου. Στις εργασίες που θα εκτελεστούν περιλαμβάνονται:

• οι εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων καθώς επίσης και των εκσκαφών υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων.

• Τα δίκτυα θα είναι από πλαστικούς σωλήνες ΡVC της σειράς 41, εσωτερικής διαμέτρου Dεσ. = 200 mm. Ο εγκιβωτισμός των σωλήνων θα γίνει με άμμο και οι επιχώσεις των ορυγμάτων με κατάλληλα θραυστά υλικά.

• Στις εργασίες περιλαμβάνονται τα κεντρικά προκατασκευασμένα φρεάτια κολουροκωνικού τύπου Φ2 για βάθος Η<2.50m, σύμφωνα με τα πρότυπα σχέδια του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του Δήμου Φαρσάλων, καθώς και οι συνδέσεις παροχών πεζοδρομίου με την αποχέτευση.

• Τέλος, θα γίνει αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις των ορυγμάτων των υπογείων δικτύων και των πρόχυτων κρασπέδων από σκυρόδεμα, όπου αυτό χρειαστεί.

Πηγή: farsala.gr