Πρόγραμμα ΟΑΕΔ δεύτερη επιχειρηματική ευκαιρία – Επιδότηση από 12.000 – 20.000 Ευρώ

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ δεύτερη επιχειρηματική ευκαιρία

Επιδότηση από 12.000 – 20.000 Ευρώ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ :

  1. Λειτουργικά έξοδα (Ενοίκια, ΔΕΚΟ)
  2. Αμοιβές τρίτων
  3. Δαπάνες προβολής
  4. Προμήθεια αναλώσιμων
  5. ΕΦΚΑ
  6. Μισθολογικό Κόστος Νέων Εργαζομένων
  7. Αποσβέσεις Παγίων

Αναλαμβάνουμε την σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση του επιχειρηματικού σχεδίου.

Σύμβουλοι επιχειρήσεων Z-ANALYSIS

Τηλ. 2410535175