Ανακοίνωση πρόσληψης (2) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας για την αντιμετώπιση αναγκών πυρασφάλειας του Δήμου Φαρσάλων

O Δήμαρχος Φαρσάλων, σύμφωνα με την αριθμό 156/2018  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμό 10609/102149/10-7-2018 όμοια απόφαση τoυ Συντονιστή της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας για την αντιμετώπιση  αναγκών πυρασφάλειας του Δήμου Φαρσάλων, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ 4 του Ν.2738/1999 (Φ.Ε.Κ.180/Α/99) και το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 4325/2015 και συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/Α/2015) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν.4350/2015 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν. 4547/2018) και την παρ. 1 του άρθρου 41 του Νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015). Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων  θα κατατεθούν στα γραφεία του Δήμου- Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού έως και την Τετάρτη 18-07-2018 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (υπεύθυνοι κ. Θανοπούλου και κ. Γαλανόπουλος τηλέφωνα επικοινωνίας 2491350122, 120).             

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Φαρσάλων, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος                                          

                                                   Ο  Δήμαρχος  Φαρσάλων Άρης Καραχάλιος