Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για Έγκριση ή μη του Ψηφίσματος του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Πατρόκλου 3) την Δευτέρα 7 Μαίου 2018 και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Συζήτηση επί του Σχεδίου Νόμου του ΥΠ.ΕΣ. με τίτλο «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – εμβάθυνση της Δημοκρατίας – ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της Οικονομικής και Αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»)

Έγκριση ή μη του από 2-5-2018 Ψηφίσματος του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ περί απόρριψης και απόσυρσης του νομοσχεδίου και άμεσης έναρξης διαλόγου για προώθηση της μεταρρύθμισης της Τ.Α. κ.λ.π.