Εγγραφές νηπίων στους Α΄ & Β΄Παιδικούς Σταθμούς του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. του Δήμου Φαρσάλων περιόδου 2018-2019»

Για τη σχολική περίοδο 2018-2019 θα γίνουν εγγραφές νηπίων στον Α΄ Παιδικό Σταθμό & στον Β΄ Παιδικό Σταθμό του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. του Δήμου Φαρσάλων.

Οι εγγραφές θα γίνουν από  10 Μαΐου 2018 μέχρι 12 Ιουνίου 2018 κατά τις εργάσιμες ημέρες  & ώρες στους Παιδικούς Σταθμούς.

Για την εγγραφή των νηπίων απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα  ότι οι γονείς  είναι εργαζόμενοι & φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ενσήμων  για εργαζόμενους  στον ιδιωτικό τομέα ή κάρτα ανεργίας σε περίπτωση που είναι άνεργοι και οι δύο γονείς ή ο ένας από τους δύο.

4. Βεβαίωση γιατρού  για την καλή σωματική & πνευματική υγεία του παιδιού καθώς & πρωτότυπο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με τη ηλικία του παιδιού

5. Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος.
Γίνονται δεκτά νήπια που έχουν συμπληρώσει τα 2,5 έτη της ηλικίας τους.

Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στους Σταθμούς εκτός των προηγουμένων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι & η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις .

Για την επανεγγραφή απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.

ΔΕΡΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ