Στο χέρι 14.000 € σε όσους «κόπηκαν» από τη «νιτρορύπανση»

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας “Αγροτικής Έκφρασης”, μετά τις έντονες αντιδράσεις μικροπαραγωγών οι οποίοι δεν κατόρθωσαν να ενταχθούν στο πρόγραμμα της μείωσης ρύπανσης νερού, την λεγόμενη «νιτρορύπανση» (και όπως έχουμε αναφέρει πολλάκις, η βάση των μορίων θα κατέβει από το 16 κοντά στο 12), το ΥΠΑΑΤ και πιο συγκεκριμένα ο Γενικός Γραμματέας κ. Χαράλαμπος Κασίμης, ετοιμάζεται να προκηρύξει το πρόγραμμα 6.3 του ΠΑΑ 2014-2020, το οποίο αφορά την «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων», στο οποίο αναμένεται να ενταχθούν όσοι μικροί παραγωγοί «κόπηκαν» από τη «νιτρορύπανση», λαμβάνοντας ουσιαστικά στο χέρι 14.000 ευρώ (αφορολόγητα) ο έκαστος δικαιούχος. Την προκήρυξη αυτού του μέτρου, ως αντιστάθμισμα σε όσουν μικροπαραγωγούς  βρεθούν εκτός «νιτρορύπανσης» μας το είχε αναφέρει και τηλεοπτικά στην εκπομπή «Θεσσαλική Γη» και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας κ. Νίκος Παπαδόπουλος στις 2 Απριλίου 2018

Ας δούμε όμως πιο συγκεκριμένα, ποιοι δικαιούνται την ενίσχυση των 14.000 ευρώ:

Το Υπομέτρο 6.3: Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων», έχει στόχο τη στήριξη των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη των γεωργικών τους δραστηριοτήτων έτσι ώστε να είναι «ικανές» να υποστηρίξουν μελλοντική επαγγελματική ενασχόληση των κατόχων τους στη γεωργία και η διαχείρισή του εκχωρείται στις Περιφέρειες.

 Περιοχές εφαρμογής:

Το υπομέτρο 6.3 εφαρμόζεται στις ίδιες περιοχές με το υπομέτρο 6.1 με τον περιορισμό ότι οι Τοπικές ή Δημοτικές Κοινότητες να έχουν μόνιμο πληθυσμό έως και 5.000 κατοίκους.

Δικαιούχοι:

Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο Μέτρο έχουν φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι της Ελληνικής Επικράτειας, εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.), αρχηγοί σε υφιστάμενες γεωργικές εκμεταλλεύσεις (ατομικές ή οικογενειακές) εφόσον στο πρόσωπό τους, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, πληρούνται αθροιστικά και οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Είναι μόνιμοι κάτοικοι περιοχής εφαρμογής του Μέτρου.
 • Η γεωργική τους εκμετάλλευση έχει ελάχιστη παραγωγική δυναμικότητα (εκφρασμένη σε τυπική απόδοση) 5.000 € έως μέγιστη 7.999 €.
 • Υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο, μέγιστης χρονικής διάρκειας τεσσάρων ετών το οποίο να προβλέπει ότι ο δικαιούχος θα αναλάβει δράσεις που οδηγούν στην ανάπτυξη και αναδιάρθρωση της εκμετάλλευσής του έτσι ώστε να αποκτήσει την ιδιότητα του «επαγγελματία» αγρότη καθώς και επαρκή επαγγελματικά προσόντα.
 • Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων τουλάχιστον ως κάτοχοι εκμεταλλεύσεων.
 • Εμπίπτουν στον ορισμό των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (σύσταση Επιτροπής 2003/361/ΕΚ).

Η επιλογή δικαιούχων θα γίνει μέσω ανοιχτής πρόσκλησης και η αξιολόγηση τους θα είναι συγκριτική βάσει σχετικών κριτηρίων επιλογής & επίτευξης ελάχιστου ορίου βαθμολογίας

Bασικές Αρχές κριτηρίων επιλογής:

 • συνάφεια/επάρκεια επαγγελματικών προσόντων και συνάφεια εργασιακής εμπειρίας,
 • στήριξη της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας,
 • συμμετοχή σε συνεργασία ή συστήματα ποιότητας ή δράσεις για το περιβάλλον (όπως ενδεικτικά συμμετοχή σε ομάδα παραγωγών, συμμετοχή σε διαδικασίες για βιολογική παραγωγή ή ολοκληρωμένη διαχείριση και γεωργο-περιβαλλοντικά μέτρα),
 • εισοδηματικά κριτήρια (όπως ενδεικτικά ενίσχυση δικαιούχων με χαμηλό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα),
 • χαρακτηριστικά περιοχών (όπως ενδεικτικά πληθυσμιακά κριτήρια, άλλα χαρακτηριστικά),
 • χαρακτηριστικά «εισόδου» εκμετάλλευσης (όπως ενδεικτικά ιδιοκτησία έναντι μίσθωσης),
 • στήριξη υποψηφίων δικαιούχων που είναι «επαγγελματίες» αγρότες,
 • προσέγγιση επιχειρηματικού σχεδίου και θετική συμβολή της μελλοντικής κατάστασης σε στοχεύσεις του ΠΑΑ 2014-2020 ή των Περιφερειακών Στρατηγικών για τον γεωργικό τομέα λαμβάνοντας υπόψη και τις τοπικές συνθήκες π.χ. βελτίωση οικονομικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά, επιλεγμένοι τομείς παραγωγής).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το ποσό ενίσχυσης καταβάλλεται στο δικαιούχο Νέο Γεωργό από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε τουλάχιστον 2 δόσεις, οι οποίες βαίνουν φθίνουσες, με την 1η δόση (έως 70% του συνολικού ποσού ενίσχυσης) να καταβάλλεται με την απόφαση ένταξης και την τελευταία δόση να καταβάλλεται εντός 5 ετών από την ένταξη με την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου και ειδικότερα με την απόκτηση από τον δικαιούχο της ιδιότητας του «επαγγελματία» αγρότη και των κατάλληλων επαγγελματικών προσόντων μέσω κατάρτισης.

Το ποσό ενίσχυσης ορίζεται σε 14.000 €/δικαιούχο (όχι κλιμάκωση)

Βασικά στοιχεία επιχειρηματικού σχεδίου:

Διάρκεια 3-4 έτη.

Έναρξη υλοποίησης εντός 9 μηνών από την έγκριση.

Δράσεις – ενέργειες για την οικονομική ή περιβαλλοντική βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή εν γένει τη διαρθρωτική τους προσαρμογή (π.χ. αύξηση έκτασης, αγορά ζωικού ή φυτικού κεφαλαίου, αναπροσαρμογή παραγωγικής κατεύθυνσης, εξοικονόμηση πόρων κλπ.)

Δεσμεύσεις:

Απόκτηση ιδιότητας του «επαγγελματία» αγρότη, εφόσον δεν τη διαθέτουν, εντός 2 ετών από την έγκριση και διατήρηση μέχρι πέρας ορθής υλοποίησης σχεδίου.

Απόκτηση επαρκών επαγγελματικών προσόντων , εφόσον δεν τα διαθέτουν, μέσω κατάρτισης του υπομέτρου 1.1 του ΠΑΑ (εντός 3 ετών από την έγκριση).

Διατήρηση της αρχικής παραγωγικής δυναμικότητας (ως τυπική απόδοση) μέχρι πέρας ορθής υλοποίησης σχεδίου.

Αθανασιάδης Χρήστος

«Αγροτική έκφραση»

Πηγή: agroekfrasi.gr