Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων

Συνεδριάζει το Δ.Σ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Πατρόκλου 3) την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1) Έγκριση και παραλαβή της μελέτης του έργου με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση δικτύου οδοφωτισμού του Δήμου».

2) Έγκριση του τρόπου χρηματοδότησης του έργου με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση δικτύου οδοφωτισμού του Δήμου με δανεισμό».

3) Έγκριση υποβολής πρότασης «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Φαρσάλων», στο Ε.Π. «Υποδομές, Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη”, στην πρόσκληση με κωδικό 10.4.15.1.2-3, Α/Α ΟΠΣ 2451 και τίτλο “Ενεργειακή αναβάθμιση Δημόσιων Κτιρίων – Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας (ΕΞΕ) και αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) ΑΠΕ σε αθλητικές εγκαταστάσεις».

4) Έγκριση και παραλαβή της Υποστηρικτικής υπηρεσίας για τη σύνταξη του φακέλου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Φαρσάλων».

5) Σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Φαρσάλων με τον ΟΠΑΚΠΑ για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Ε.Π. «Υποδομές, Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», στην πρόσκληση με κωδικό 10.4.15.1.2-3, Α/Α ΟΠΣ 2451 και τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημόσιων Κτιρίων – Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας (ΕΞΕ) και αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) ΑΠΕ σε αθλητικές εγκαταστάσεις».

6) Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «Αμμοχαλικοστρώσεις κτηνοτροφικών δρόμων».

7) Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση πυρασφάλειας στο κλειστό Γυμναστήριο Φαρσάλων”

8) Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση της οδού Κανάρη μέχρι Λαρίσης».

9) Έγκριση 1ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) του έργου με τίτλο: «Έργα προσαρμογής Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο: »Έργα Προσαρμογής Δημοτικού Σταδίου με τις αναγκαίες διαρρυθμίσεις».

10) Έγκριση φιλοτέχνησης ορειχάλκινης αγαλματικής σύνθεσης με τίτλο: «το άρμα του Αχιλλέα» και καθορισμός διαδικασίας.

11) Έγκριση και αποδοχή του προγράμματος «Φιλόδημος Ι» του ΥΠ.ΕΣ.

12) Έγκριση και αποδοχή του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ» του ΥΠ.ΕΣ.

13) Έγκριση και αποδοχή του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙΙ» του ΥΠ.ΕΣ.

14) Έγκριση πρόσληψης εργαζομένων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) δύο μηνών.

15) Έγκριση μετάβασης επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων στην Ουκρανία για την διαδικασία αδελφοποίησης με τον Δήμο Κίλιας, Περιφέρειας Οδησσού και διάθεση πίστωσης.

16) Έγκριση αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2018.

17) Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων κατά τις Άγιες Ημέρες του ΠΑΣΧΑ & διάθεση πίστωσης.

18) Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο εθελοντικό πρόγραμμα «let’s do it 2018» την 29.04.2018 και διάθεση πίστωσης.

19) Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων μνήμης εκτελεσθέντων πατριωτών στους οικισμούς του Δήμου Φαρσάλων, Δενδράκια και Σιδηροδρομικό Σταθμό αντίστοιχα & διάθεση πίστωσης.

20) Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης στην Τ.Κ. Βαμβακούς για τον αγρότη αγωνιστή Ευάγγελο Κομισόπουλο & διάθεση πίστωσης.

21) Έγκριση παροχής επιχορήγησης στα σωματεία με την επωνυμία «Γυμναστικός Σύλλογος Φαρσάλων», «Όμιλος Πρακτικής Σκοποβολής Φαρσάλων» και «Σύνδεσμος Σαρακατσαναίων Επαρχίας Φαρσάλων» και διάθεση πίστωσης.

22) Έγκριση του Σχεδίου Δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά στον Δήμο Φαρσάλων.

23) Έγκριση υπογραφής σύμβασης μίσθωσης του Δήμου, με την εταιρεία «Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Λάρισας Α.Ε.», προς εκτέλεση δρομολογίου από Φάρσαλα – Ναρθάκιο – Σκοπιά.

24) Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση αίθουσας στο 1ο ισόγειο του Δημαρχιακού Μεγάρου στο Γυμναστικό Σύλλογο Φαρσάλων, προς στέγαση του σκακιστικού τμήματος.

25) Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού κτηρίου (Νηπιαγωγείο) που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πολυνερίου.

26) Έγκριση της με αριθμό 3/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2017 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φαρσάλων».

27) Έγκριση ορισμού εργαζομένου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Φαρσάλων (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) στο Διοικητικό Συμβούλιο.

28) Έγκριση καταβολής επιχορήγησης στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Δήμου Φαρσάλων (ΟΠΑΚΠΑ.  ΔΦ)» & διάθεση πίστωσης.

29) Έγκριση της με αριθμό 20/2018 απόφασης του Δ.Σ. του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Φαρσάλων με θέμα: «Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ οικονομικού έτους 2018 (δεύτερη)».

30) Έγκριση ανάκλησης της άδειας του επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.

31) Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και αιρετών του Δήμου για υπηρεσιακούς λόγους.