Πρόγραμμα «Τριπτόλεμος» για νέους αγρότες έως 40 ετών

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση με τις λεπτομέρειες του «Τριπτόλεμος», που απευθύνεται σε νέους ηλικίας έως 40 ετών, κατά προτεραιότητα ανέργους, που θέλουν να ασχοληθούν με την πρωτογενή παραγωγή.

Το εν λόγω πρόγραμμα, που υλοποιεί η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του υπουργείου Παιδείας, αποσκοπεί στην ανάδειξη των προοπτικών και στην προώθηση της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα παραγωγής. Αναλυτικά:

1. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέες και νέους ηλικίας έως 40 ετών, κατά προτεραιότητα ανέργους, οι οποίοι επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στον πρωτογενή τομέα παραγωγής και διαθέτουν διαφορετικές γνώσεις, εμπειρίες, δεξιότητες και ενδιαφέροντα. Το επίπεδο των γνώσεων, το αντικείμενο απασχόλησης και η εμπειρία ή μη στον αγροτικό τομέα παραγωγής δεν συνιστούν εμπόδιο για την επιλογή συμμετοχής των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα. Η επιλογή των συμμετεχόντων στην περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των ενδιαφερομένων θα υπερβαίνει τον αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων θα γίνεται έπειτα από δημόσια κλήρωση.

2. Το πρόγραμμα θα υλοποιείται είτε έπειτα από αποδοχή υποβληθείσης πρότασης φορέα ή φορέων για συνεργασία και σχετική ανάθεση είτε ύστερα από ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη του αναδόχου ως φορέα υλοποίησης.

Το περιεχόμενο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του:

1. Το πρόγραμμα αφορά στη διοργάνωση σεμιναρίων βραχείας εκπαίδευσης στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής, τα οποία περιλαμβάνουν θεωρία, πρακτική άσκηση και εκπαιδευτικές επισκέψεις ή /και

2. Το πρόγραμμα αφορά στη λήψη υποστηρικτικών μέτρων, όπως:

α) διοργάνωση ημερίδων ενημέρωσης και παρουσίασης καλών πρακτικών, β) υλοποίηση δράσεων διάχυσης του προγράμματος και δράσεων μέσω Διαδικτύου κ.λπ. Το πρόγραμμα αφορά επίσης στην παραγωγή εκπαιδευτικού, ενημερωτικού, προωθητικού υλικού κ.λπ. ή/και

3. Το πρόγραμμα αφορά στη διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων, οι οποίες θα είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες συγκεκριμένων περιοχών της χώρας με ιδιαιτερότητες, όπως:

α) δυσπρόσιτες περιοχές,

β) ακριτικές περιοχές,

γ) περιοχές που πλήττονται από την ανεργία κ.λπ., ή/και

4. Το πρόγραμμα αφορά στη διοργάνωση ειδικών δράσεων πρακτικής εξάσκησης, στα οποία θα συμμετέχουν όσες και όσοι έχουν ήδη ολοκληρώσει ένα σεμινάριο βραχείας εκπαίδευσης επί συναφούς αντικειμένου.

5. Το πρόγραμμα δύναται να περιλαμβάνει τη διοργάνωση ειδικής εκπαιδευτικής θεματικής δράσης στο εξωτερικό για απόκτηση και ανταλλαγή επαγγελματικής εμπειρίας, για όσους έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα ειδικών δράσεων πρακτικής εξάσκησης. Οι συμμετέχοντες στη δράση αυτή θα επιλέγονται έπειτα από δημόσια κλήρωση.

6. Το πρόγραμμα δύναται να οδηγήσει σε πιστοποίηση προσόντων κατόπιν συνεργασίας με τον Εθνικό Οργανισμό

Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Από το ένθετο Αγροτικός Τύπος της έντυπης έκδοσης του Ελεύθερου Τύπου