Με κοινή γραμμή οι εκκοκκιστές για καλύτερη τιμή στο ποιοτικό βαμβάκι

Με τις στρεµµατικές αποδόσεις των συστηµατικών καλλιεργητών να κινούνται σε υψηλά επίπεδα, εκεί όπου το βαµβάκι έχει περιθώρια, είναι στην ποιότητα. Κι αυτή θα µπορούσε να προκύψει µόνο µε ταξινόµηση του εκκοκκισµένου και φυσικά την τιµολόγηση στο σύσπορο ανάλογα µε τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά.
Το τελευταίο είναι θέµα των εκκοκκιστών και προς αυτή την κατεύθυνση θα µπορούσε να βοηθήσει η ∆ιεπαγγελµατική.

Από το στρατόπεδο των εκκοκκιστών δείχνει να περνάει αυτήν τη φορά η ευθύνη για την αναδιοργάνωση του κλάδου του βάµβακος, µε στόχο την ενίσχυση της ζήτησης για το προϊόν στις διεθνείς αγορές και την ταυτόχρονη βελτίωση της οικονοµικής θέσης του παραγωγού.

Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν να πυκνώνουν οι επαφές µεταξύ των συντελεστών του κλάδου, έτσι ώστε οι βαµβακοκαλλιεργητές να πεισθούν τόσο για την επιλογή των κατάλληλων ποικιλιών βάµβακος, όσο και για την προσαρµογή των καλλιεργητικών µεθόδων στις προδιαγραφές που επιβάλλουν οι αγοραστές.

Η κλιµάκωση της τιµής του σύσπορου βάµβακος µε βάση τις ποιότητες (υγρασία, χρώµα, µήκος και αντοχή ίνας) που παραδίδει ο παραγωγός και η οµογενοποίηση των παρτίδων εκκοκκισµένου µε βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, συνιστούν την ενδεικνυόµενη οδό για τη θωράκιση της εικόνας και τη διαµόρφωση υπεραξίας στην εγχώρια παραγωγή. Το θέµα είναι, όλοι οι εκκοκκιστές να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόµο. Άλλωστε, όλοι γνωρίζουν, ότι τυχόν παράταση της παθητικής στάσης µε την οποία αντιµετωπίζονται εδώ και χρόνια τα θέµατα, οδηγούν µε µαθηµατική ακρίβεια στην εγκατάλειψη της βαµβακοκαλλιέργειας και την κατάρρευση του κλάδου. Το µήνυµα έχουν πάρει πάντως και οι οι επιχειρήσεις του τοµέα των εισροών, µε τις σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις να κινούνται δραστήρια σε «δέσµες» σπόρων και ποικιλιών µε κοινά χαρακτηριστικά και ενιαία ταυτότητα.

Στη µάχη των εαρινών, πάντως, το βαµβάκι φαίνεται πως κερδίζει προς το παρόν τις προτιµήσεις των καλλιεργητών. Κι αυτό γιατί στο σύσπορο για τρίτη συνεχόµενη σοδειά οι τιµές ήταν κατά µέσο όρο υψηλότερες του προηγούµενου έτους, οι αποδόσεις στα χωράφια ήταν καλύτερες, ενώ χρηµατιστηριακά εδώ και αρκετούς µήνες εξελίσσεται ένα σταθερά ανοδικό κανάλι. Το θετικό κλίµα για το βαµβάκι αποτυπώνεται στην εκτίµηση για αύξηση των εκτάσεων παγκοσµίως κατά τη νέα σοδειά, καθώς κρίνεται πιο προσοδοφόρο των ανταγωνιστικών καλλιεργειών. Παρά όµως την πρόβλεψη για περισσότερα βαµβάκια στη νέα σοδειά οι αναλυτές και οι κερδοσκόποι εξακολουθούν να πιστεύουν πως οι τιµές θα διατηρηθούν και για την επόµενη σεζόν σε υψηλά επίπεδα, παρά το ισχυρό δολάριο.

Άλλωστε, το έτος 2014 αποτελεί το τέλος εποχής για τις αποθεµατοποιήσεις της Κίνας. Τα προηγούµενα χρόνια ως γνωστόν η κινεζική κυβέρνηση έχτιζε τα κρατικά τις αποθέµατα αγοράζοντας την τοπική παραγωγή, µε σκοπό να προφυλάξει το εισόδηµα των παραγωγών της. Παράλληλα τα κλωστήρια έκαναν εισαγωγές σε υψηλούς ρυθµούς αυξάνοντας διαρκώς την παγκόσµια ζήτηση. Ως αποτέλεσµα οι τιµές διατηρούνταν σε υψηλά νούµερα ενώ τα κρατικά αποθέµατα έφτασαν σε σηµείο ρεκόρ. Από τα µέσα του 2014 η αγορά ζούσε µε το «φόβο» της ρευστοποίησης των κινεζικών αποθεµάτων. Έκτοτε µε τη διενέργεια πλειστηριασµών τα αποθέµατα πωλούνται σταδιακά µε επιτυχία, µε αποτέλεσµα χρόνο µε τον χρόνο να µειώνονται. ∆ηλαδή το µεγάλο βαρίδι των κινεζικών αποθεµάτων αποτελεί πλέον παρελθόν. Μάλιστα και τα στοιχεία του USDA για τη νέα σεζόν 2017/2018 δείχνουν ότι τα αποθέµατα της Κίνας θα µειωθούν κατά 9,1 εκατ. δέµατα, παρά την αύξηση της κινεζικής παραγωγής.

Διεπαγγελματική: Παίρνει πρωτοβουλίες για ποιοτική αναβάθμιση και ταξινόμηση βάμβακος
Ελπίδες στην ανανεωµένη ∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση του Βάµβακος εναποθέτουν αυτήν τη φορά οι συντελεστές του κλάδου. Η νέα διοίκηση της οργάνωσης, υπό τον εκκοκκιστή Βασίλη Μάρκου, δείχνει να έχει πάρει στα ζεστά τον ρόλο της. Ήδη έχει ολοκληρώσει µια σειρά εκδηλώσεων στις µεγάλες βαµβακοπαραγωγικές περιοχές, προκειµένου να ενηµερώσει τους παραγωγούς για τις εξελίξεις στον κλάδο και να τους πείσει να υποστηρίξουν µε θέρµη τις επικείµενες πρωτοβουλίες.

agronews.gr