Ο Α.Σ. «Φαρσάλων Γη» ανακοινώνει την έναρξη της περιόδου υποβολής των φετινών δηλώσεων ΟΣΔΕ / ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ο Α.Σ. «Φαρσάλων Γη» ανακοινώνει την έναρξη της περιόδου υποβολής των φετινών δηλώσεων ΟΣΔΕ / ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.

Για το τρέχον έτος (2017), η προθεσμία υποβολής λήγει την 15η Μαΐου 2017, ημέρα Δευτέρα.

Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις, η υποβολή τροποποίησης της ενιαίας αίτησης μετά την 31η Μαΐου, συνεπάγεται μείωση κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα των ποσών που σχετίζονται με την πραγματική χρήση των συγκεκριμένων αγροτεμαχίων.

Απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να πιστοποιηθεί κάποιος ώστε να μπορέσει να υποβάλλει την Ενιαία Αίτηση (ΕΑΕ 2017) είναι η προσκόμιση των κωδικών της εφαρμογής taxis net.

Παρακαλούνται όλοι οι παραγωγοί να προσέλθουν στα γραφεία μας με τους κωδικούς taxis net ή να επικοινωνήσουν μαζί μας στο τηλ. 24910 – 25572 για να κλείσουν ραντεβού για την ΕΑΕ 2017 ή την Μεταβίβαση δικαιωμάτων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ 2017

• Kωδικός εξουσιοδότησης στην ΕΑΕ 2017 (προκύπτει από τους κωδικούς TAXIS NET)
• Κινητό τηλέφωνο και e-mail *
(Όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας πρέπει να χρησιμοποιήσουν το ίδιο e-mail με αυτό που δηλώθηκε στην αίτηση)

ΦΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
• Ε9 ηλεκτρονικό για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια ή συμβόλαιο για νέες αγορές που δεν υπάρχουν στο Ε9
• Ενοικιαστήρια ή άλλοι τίτλοι κατοχής μη ιδιόκτητων αγροτεμαχίων
• Τιμολόγια – Καρτελάκια Σίτου / Βάμβακος πρωτότυπα και φωτοτυπίες
• Σύμβαση για τις καλλιέργειες σπόρων σποράς
• Σύμβαση Ζαχαρότευτλων
• Βεβαίωση από την Ομάδα Παραγωγών για τη βιομηχανική τομάτα
• Αριθμός απόφασης και ημ/νια ένταξης για την βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία (αφορά τους παραγωγούς που είναι ήδη ενταγμένοι)
• Βεβαίωση συμμόρφωσης τήρησης Καν. 834/2007 για την βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία (από τον Φορέα Πιστοποίησης)
• Αριθμός απόφασης και ημ/νια ένταξης για το πρόγραμμα Νέων Αγροτών (αφορά τους παραγωγούς που είναι ήδη ενταγμένοι)
• Θεωρημένη Υπεύθυνη Δήλωση του παραγωγού ή του ψεκαστή (τρίτο πρόσωπο)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
• Απόφαση χορήγησης σύνταξης και βεβαίωσης ασφαλιστικού ταμείου σχετικά με το είδος της σύνταξης που λαμβάνει ο αιτών/ η αιτούσα (έμμεσα συνταξιούχος – σύνταξη χηρείας)

ΖΩΪΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
• Ενημερωμένο Μητρώο Αιγοπροβάτων σε φωτοτυπία
ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ ΟΣΔΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ή ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΑΓΕΣ
• Φωτοτυπία εκκαθαριστικού 2016
• Φωτοτυπία και των δυο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας
• Φωτοτυπία βιβλιαρίου ΟΓΑ (εάν υπάρχει) ή ΑΜΚΑ όταν υπάρχει άλλος φορέας ασφάλισης
• Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου Τράπεζας

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
• Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2016
• Έντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2016
• Ισοζύγιο έτους 2016
• Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής για τα έσοδα από γεωργική δραστηριότητα