Έναρξη και ενισχύσεις του προγράμματος Νιτρορύπανσης

Στο 3ο τρίμηνο του 2017 προτίθεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να προκηρύξει τη γεωργοπεριβαλλοντική-κλιματική δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του ΠΑΑ 2014-2020, με πρώτο έτος εφαρμογής 2018 (φθινοπωρινές καλλιέργειες 2017 – εαρινές καλλιέργειες 2018).
Η δράση εφαρμόζεται στις 30 περιοχές, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητες από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης και σε περιοχές σημαντικών υγροβιότοπων. Στους Καλλικρατικούς Δήμους που εμπίπτουν ολικώς, μερικώς ή κατ’ ελάχιστον στις περιοχές παρέμβασης, η επιλεξιμότητα των αγροτεμαχίων θα απεικονίζεται στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2017. Βασικός στόχος της δράσης είναι η μείωση της ρύπανσης του νερού τόσο από νιτρικά ιόντα όσο και από άλλες εν δυνάμει ρυπογόνες εισροές (φωσφορικά ιόντα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα).

Ο Β. ΚΟΚΚΑΛΗΣ

Ο αρμόδιος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βασίλης Κόκκαλης σε δήλωση του στην «Ε», επισήμανε τα σημαντικά οφέλη που απορρέουν από την εφαρμογή αυτής της δράσης στην κοινωνία της υπαίθρου, στην προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη, ενώ ευχαριστεί όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου και των Εποπτευόμενων Φορέων που συμμετείχαν στην κοινή προσπάθεια για την ενεργοποίηση του Προγράμματος Νιτρορύπανσης στο νέο ΠΑΑ 2014-2020.

Εξάλλου σε ευρεία σύσκεψη με αντιπροσωπεία του Δ.Σ του Πανελληνίου Συνδέσμου Αγροτικών Θεμάτων (ΠΣΑΘ) που συγκάλεσε στις 17 Ιανουαρίου ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Β. Κόκκαλης και στην οποία συζητήθηκε η επίσπευση ένταξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020), της Δράσης 10.1.4 του Μέτρου Μ10 που αφορά στη μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα, 5ετούς διάρκειας με 95% Ευρωπαϊκή συμμετοχή και δικαίωμα ένταξης των περισσοτέρων αγροτικών περιοχών της χώρας, ο κ. Κόκκαλης είχε αναφερθεί στη σπουδαιότητα υλοποίησης του Μέτρου, «αφού αποτελεί καθοριστικής σημασίας παράγοντα για την προστασία του περιβάλλοντος, την αλλαγή νοοτροπίας του αγροτικού κόσμου στην ορθολογική χρήση των λιπασμάτων και την απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων».

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Στο πλαίσιο της δράσης της νιτρορύπανσης δύνανται να εφαρμοστούν τέσσερις ειδικές δεσμεύσεις, όπου η καθεμιά έχει ξεχωριστή ενίσχυση ανά είδος καλλιέργειας και γεωργικής ζώνης που εφαρμόζεται.

1η ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ: Αγρανάπαυση. Οι δικαιούχοι ετησίως αναλαμβάνουν να θέτουν σε αγρανάπαυση τουλάχιστον το 30% της συνολικά ενταγμένης έκτασης.

2η ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ: Αμειψισπορά. Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν ετησίως να θέτουν σε ξηρική αμειψισπορά τουλάχιστον το 30% της συνολικά ενταγμένης έκτασης. Επιλέξιμες καλλιέργειες για τις παραπάνω δεσμεύσεις είναι ο αραβόσιτος, τα ζαχαρότευτλα, υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά και το βαμβάκι.

3η ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ: Χλωρά λίπανση σε δενδρώδεις καλλιέργειες. Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν να εφαρμόζουν χλωρά λίπανση με φυτά εδαφοκάλυψης τουλάχιστον στο 20% της ενταγμένης έκτασης. Επιλέξιμα ως φυτά εδαφοκάλυψης είναι τα χειμερινά ψυχανθή και τα μείγματα χειμερινών ψυχανθών με σιτηρά. Επιλέξιμες καλλιέργειες: Εσπεριδοειδή, ελιά, βερικοκιά, Ροδακινιά, Μηλιά, Αχλαδιά

4η ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ: Μη καλλιέργεια αγροτεμαχίων που εφάπτονται σε ποτάμια, υδατορέματα, λίμνες κ.α. Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν να εφαρμόζουν ζώνη ανάσχεσης πλάτους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, κατά μέσο όρο, στα ενταγμένα στη δέσμευση αγροτεμάχια που εφάπτονται σε επιφανειακά ύδατα. Η δέσμευση αφορά στις αροτραίες καλλιέργειες της περιοχής παρέμβασης. Επιλέξιμες καλλιέργειες: χειμερινά σιτηρά, ο αραβόσιτος, κτηνοτροφικά φυτά χλόωσης, ψυχανθή, πατάτες, ζαχαρότευτλα, υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά, βαμβάκι και ηλίανθος.

ΤΑ ΠΟΣΑ

Το πρόγραμμα, σύμφωνα με πληροφορίες θα εφαρμοστεί σε 30 περιοχές της χώρας, ευπρόσβλητες από την νιτρορύπανση, συμμετέχουν και οι 7 δήμοι του νομού Λάρισας και εκτός από τα περιβαλλοντικά οφέλη, αναμένεται να αποτελέσει σημαντική οικονομική ανάσα για τους παραγωγούς που θα το εφαρμόσουν.

Στη Θεσσαλία τα ποσά που θα μοιραστούν ανά δράση και καλλιέργεια (η ενίσχυση αναφέρεται για εκτάριο, όπου εκτάριο ισοδυναμεί με 10 στρέμματα) έχουν ως εξής:

Για την ειδική δέσμευση Α: Αραβόσιτος 451 ευρώ\χρόνο, Ζαχαρότευτλα 502 ευρώ\χρόνο, βαμβάκι και υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά 600ευρώ\χρόνο.

Για την ειδική δέσμευση Β: Αραβόσιτος 307 ευρώ, Ζαχαρότευτλα 357 ευρώ, υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά 600 ευρώ και βαμβάκι 513 ευρώ\χρόνο.

Και για την ειδική δέσμευση Δ: Χειμερινά σιτηρά 342,20 ευρώ\χρόνο, Αραβόσιτος για καλαμπόκι 1.504,67 ευρώ\χρόνο, Κτηνοτροφικά φυτά χλόωσης, ψυχανθή 1.431,40 ευρώ, Πατάτες 5.103,80 ευρώ, Ζαχαρότευτλα 1.672,80 ευρώ, Υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά 9.694,33 ευρώ, Βαμβάκι 2.194,17 ευρώ και ηλίανθος 1.320 ευρώ.

Πηγή: www.eleftheria.gr