Μέχρι τα 300 στρμ. γεωργικής ή κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης θα δίνεται εξισωτική αποζημίωση

Τροποποιήθηκε η απόφαση για την εξισωτική αποζημίωση. Όπως και στην πρώτη απόφαση, υπήρχε ο όρος ότι εξισωτική αποζημίωση θα δίνεται μέχρι τα 300 στρμ. γεωργικής ή κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης. Όμως έτσι όπως ήταν η διατύπωση υπήρχε ασάφεια σχετικά με το αν κόβεται ολόκληρη η εξισωτική για εκμεταλλεύσεις άνω των 300 στρμ. ή αν κόβεται μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στην έκταση πέραν των 300 στρμ. Με τη νέα απόφαση γίνεται πιο ξεκάθαρη διατύπωση, αφού αναφέρει συγκεκριμένα: «Σε εκμεταλλεύσεις μεγαλύτερες των 30 ha, θα ενισχύεται η έκταση μόνο μέχρι τα 30 ha, ως ανωτέρω» όπως αναφέρει το agro24.gr.

Αναλυτικότερα, η 1η τροποποίηση της ΥΑ 1847/51107/26-04-2016 «Περί εφαρμογής του Μέτρου 13 ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα του ΠΑΑ 2014-2020» (Β΄ 1275) δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 1938/2016 και αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

1. Η περίπτ. α) της παρ. 12 του άρθρου 3, αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Δεν θεωρούνται ενεργοί γεωργοί όσοι δηλώνουν γεωργικές εκτάσεις αποτελούμενες σε ποσοστό άνω του 50% από εκτάσεις διατηρούμενες εκ φύσεως σε κατάσταση κατάλληλη για βόσκηση ή καλλιέργεια, χωρίς να ασκούν την ελάχιστη γεωργική δραστηριότητα επ’ αυτής.»

2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. γ) της παρ. 12 του άρθρου 3, αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Γεωργοί, οι οποίοι έλαβαν για το προηγούμενο οικονομικό έτος άμεσες ενισχύσεις άνω των 5.000 € θεωρούνται ενεργοί γεωργοί, εφόσον αποδεικνύουν ότι το ετήσιο ποσό των άμεσων ενισχύσεων είναι τουλάχιστον το 5% των συνολικών εσόδων, που αποκτήθηκαν από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος, για το οποίο υπάρχουν στοιχεία».

3. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. Α του άρθρου 7, καταργείται το υπάρχον και προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από την έκταση της εκμετάλλευσης, το οποίο μετά τα 20 ha μειώνεται προοδευτικά ως ακολούθως:

Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης έως και 20 ha: χορηγείται το 100% της ενίσχυσης.
Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 20 ha έως και 25 ha: χορηγείται 80% της ενίσχυσης.
Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 25 ha έως και 30 ha: χορηγείται 50% της ενίσχυσης.
Για το τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης πέραν των 30 ha εκταρίων δεν χορηγείται ενίσχυση. Σε εκμεταλλεύσεις μεγαλύτερες των 30 ha, θα ενισχύεται η έκταση μόνο μέχρι τα 30 ha, ως ανωτέρω».
4. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. Β του άρθρου 7, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από την έκταση της εκμετάλλευσης, το οποίο μετά τα 20 ha μειώνεται προοδευτικά ως ακολούθως:.

Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης έως και 20 ha: χορηγείται το 100% της ενίσχυσης.
Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 20 ha έως και 25 ha: χορηγείται 80% της ενίσχυσης.
Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 25 ha έως και 30 ha: χορηγείται 50% της ενίσχυσης.
Σε εκμεταλλεύσεις μεγαλύτερες των 30 ha,θα ενισχύεται η έκταση μόνο μέχρι τα 30 ha, ως ανωτέρω».
5. Το τρίτο εδάφιο της παρ. Β του άρθρου 7, αντικαθίσταται ως εξής:

«Μετά την ολοκλήρωση της νέας οριοθέτησης, θα καθοριστεί νέο ύψος ενίσχυσης, με βάση τις περιοχές που θα προκύψουν και θα εκφρασθεί ως το άθροισμα της πρόσθετης δαπάνης και της απώλειας εισοδήματος, που σχετίζεται με τα μειονεκτήματα της γεωργικής παραγωγής στη σχετική περιοχή».

6. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. Β του άρθρου 7 «Ο ορισμός οριακού εμβαδού …………, για τους βοσκό- τοπους μέχρι 30ha», διαγράφεται.

7. Μετά το εδάφιο 4 της υποπαρ. Ε.II. της παρ. Ε του άρθρου 14, προστίθεται εδάφιο 5, ως εξής:

«5. Εάν από την εφαρμογή των παραγράφων Ε.ΙΙ.α., Ε.ΙΙ.β και Ε.ΙΙ.γ. προκύψουν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά τα οποία δεν ανακτηθούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 της παρούσας, στο σύνολό τους κατά τη διάρκεια των τριών ημερολογιακών ετών που έπονται του ημερολογιακού έτους της διαπίστωσης, το υπόλοιπο διαγράφεται».

Πηγή: www.agro24.gr

Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας για να βλέπετε πρώτοι όλα τα νέα βίντεο!