Ενοικίαση δικαιωμάτων χωρίς γη δυνατή από το 2016

Από το 2016 είναι δυνατή η ενοικίαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης χωρίς γη, σύμφωνα με νέες οδηγίες της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς (τμήμα διαχείρισης δικαιωμάτων) του ΟΠΕΚΕΠΕ, στις οποίες αναφέρονται περιληπτικά όλα τα είδη μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.

Μετά από την οριστικοποίηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης των αγροτών θα είναι δυνατή η έναρξη της διαδικασίας των μεταβιβάσεων δικαιωμάτων και αυτό θα πραγματοποιηθεί με βάση υπουργική απόφαση και σχετική εγκύκλιο που ακόμα σχεδιάζεται.

Προκειμένου για οριστική μεταβίβαση, τα δικαιώματα μπορούν να μεταφερθούν (με πώληση ή οποιασδήποτε μορφής οριστική παραχώρηση).

Για περιπτώσεις προσωρινής μεταβίβασης, τα δικαιώματα μπορούν να ενοικιαστούν (με τη λήξη της ενοικίασης τα δικαιώματα επιστρέφουν αυτόματα στον κάτοχο, χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια).

Σημειώνεται ότι σε όλα τα είδη μεταβίβασης δικαιωμάτων χωρίς γη (δηλαδή πώληση ή ενοικίαση) θα εφαρμοστεί και φέτος παρακράτηση 20% υπέρ του Εθνικού Αποθέματος. Βέβαια, όπως προκύπτει από νεότερες οδηγίες που εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, η παρακράτηση αυτή, δεν θα εφαρμοστεί σε περιπτώσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ (Β’ 147/2015), «με τον όρο «δικαίωμα βασικής ενίσχυσης» νοείται άυλος τίτλος, ο οποίος συνδέεται με ορισμένη επιλέξιμη έκταση και ο οποίος γεννά δικαίωμα καταβολής ενίσχυσης, ίση με τη μοναδιαία αξία των δηλωθέντων δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης. Τα δικαιώματα ενίσχυσης συνιστούν ουσιαστικά δικαίωμα υπό αίρεση για τη χορήγηση ενίσχυσης από την ΕΕ, μπορούν να διαχωρίζονται από τη γη, να αποτελούν αντικείμενο ανεξάρτητης συναλλαγής και να ενεργοποιούνται σε επιλέξιμη γη, που έχει στη διάθεσή του ο γεωργός, ανεξαρτήτου κυριότητας και αυστηρά εντός της ίδιας περιφέρειας, στην οποία έχουν χορηγηθεί».

Προϋποθέσεις για να γίνει η μεταβίβαση

1. Ο μεταβιβαστής είναι κάτοχος δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης

2. Ο αποδέκτης είναι ενεργός γεωργός το 2016, μόνιμα και νόμιμα εγκατεστημένος εντός της ελληνικής επικράτειας (εξαιρείται η περίπτωση κληρονομιάς) και δηλώνει επιλέξιμες εκτάσεις

3. Σε περίπτωση μεταβίβασης ΔΒΕ (Δικαιώματος Βασικής Ενίσχυσης) σε αποδέκτη ενταγμένο στο καθεστώς των μικροκαλλιεργητών, εάν με τη μεταβίβαση το ύψος των άμεσων ενισχύσεων του υπερβαίνει τα 1.250 ευρώ, είναι αναγκαία η απένταξη του προκειμένου να λάβει τη βασική και πράσινη ενίσχυση, που δικαιούται με τημεταβίβαση.

4. Η μεταβίβαση δικαιωμάτων που αντιστοιχούν σε μία από τις 3 περιφέρειες (ΠΕ1 βοσκότοποι, ΠΕ2 αρόσιμες εκτάσεις, ΠΕ3 δενδρώνες και αμπελώνες) με γη είναι δυνατή μόνο εντός της ίδιας περιφέρειας. Π.χ.: μεταβίβαση δικαιωμάτων περιφέρειας μόνιμων καλλιεργειών (ΠΕ3) είναι δυνατή μόνο με εκτάσεις, που έχουν “περιφερειοποιηθεί” ως ΠΕ3 (βάσει του έτους 2013).

5. Η ενεργοποίηση δικαιωμάτων που αντιστοιχούν σε μία από τις 3 περιφέρειες είναι δυνατή μόνο εντός της ίδιας περιφέρειας.

Πηγή: agronews.gr