300 προσλήψεις στην ΕΥΔΑΠ

Το σχέδιο προσλήψεων ενέκρινε πρόσφατα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ , βάσει των διατάξεων του Ν.2190/1994.

Υπενθυμίζεται πως ως κερδοφόρα ΔΕΚΟ, η ΕΥΔΑΠ μπορεί να πραγματοποιήσει τις προσλήψεις που επιθυμεί δίχως την έγκριση των συναρμόδιων υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών και χωρίς να απαιτείται Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ).

Το νέο προσωπικό θα προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ και θα απασχοληθεί με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στις εξής ειδικότητες:

AΠΕ και ΤΕ:

ΠΕ Διοικητικοί 5,

ΠΕ Οικονομικοί 15, ΠΕ Στατιστικοί 1,

ΠΕ Αναλυτές Προγραμματιστές 5,

ΠΕ Χημικοί Μηχανικοί 2,

ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί 20,

ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί 1,

ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί 4,

ΠΕ Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί 2,

ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 7,

ΤΕ Πολιτικοί Μηχανικοί 12,

ΤΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί 1,

ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 3,

ΤΕ Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί 3,

ΤΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί 2,

ΤΕ Προγραμματιστές 3,

ΤΕ Διοικητικοί 2 και

ΤΕ Οικονομικοί 15.

AΔΕ και ΥΕ:

ΔΕ Μηχανολόγοι 5,

ΔΕ Ηλεκτρολόγοι 15,

ΔΕ Τεχνίτες Αυτοκινήτων 3,

ΔΕ Δομικών Εργων 12,

ΔΕ Οδηγοί C Κατηγορίας 25,

ΔΕ Οδηγοί C, D Κατηγορίας 5,

ΔΕ Γραμματείς 5,

ΔΕ Καταμετρητές 25,

ΔΕ Φύλακες 20,

ΔΕ Προσωπικό Η/Υ 2

ΥΕ Εργάτες 75 και

ΥΕ Αποθηκάριοι 5.

Πηγή: dealnews.gr