Προσλήψεις σε Δημόσιο, ΟΤΑ, ΔΕΚΟ, Πανεπιστήμια (ΛΙΣΤΑ)

Μια σειρά από προκηρύξεις για προσλήψεις σε δημόσιο, ΟΤΑ, ΔΕΚΟ και πανεπιστήμια ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας ενώ προκηρύχθηκε και ο διαγωνισμός στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Συγκεκριμένα:

Υπουργείο Εξωτερικών: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ε.Υ.Δ.Α.Π Α.Ε: Πρόσληψη 175 ατόμων

Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης : Πρόσληψη 37 ατόμων

ΔΕΗ Α.Ε: Πρόσληψη 38 ατόμων

ΔΕΗ Α.Ε: Πρόσληψη 44 ατόμων

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου (ΑΕΝ): Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού: Πρόσληψη 16 ατόμων

Δήμος Καρπενησίου: Πρόσληψη 1 ατόμου

Δήμος Αθηναίων: Πρόσληψη 1 Ειδικού Συμβούλου

Δήμος Πρέβεζας: Πρόσληψη 6 ατόμων

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Πρόσληψη 5 ατόμων

Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας: Προκήρυξη Διαγωνισμού

Πιο αναλυτικά:

Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας: Προκήρυξη Διαγωνισμού

Διαγωνισμός για την εισαγωγή αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας για το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικού Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

-Ο ακριβής αριθμός των εισαγομένων στη Σχολή, κατά κατηγορία, θα καθορισθεί με συμπληρωματική προκήρυξη, η οποία θα σας αποσταλεί μετά την έκδοση της προβλεπόμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Οι υποψήφιοι, που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 της παρούσης και επιθυμούν να συμμετάσχουν στις προαναφερόμενες εξετάσεις πρέπει, αφενός να δηλώσουν τούτο στο μηχανογραφικό δελτίο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μέσα στις προβλεπόμενες από αυτό προθεσμίες, αφετέρου να υποβάλουν αυτοπροσώπως στις υπηρεσίες τους, επιπέδου τουλάχιστον Αστυνομικού Τμήματος, ανυπερθέτως μέχρι την 7/3/2016 δικαιολογητικά.

Η παρούσα προκήρυξη θα εμφανίζεται και στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, στη διεύθυνση www.hellenicpolice.gr .

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.hellenicpolice.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=60649&Itemid=1637

Υπουργείο Εξωτερικών: Πρόσληψη 4 ατόμων

Στο ΦΕΚ Β΄ 460/11-24.2.2016 δημοσιεύτηκε η απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών Αριθμ. Π19ΓΕΝ – 3948 που αφορά στην Προκήρυξη πλήρωσης με ειδική διαδικασία επιλογής τεσσάρων (4) κενών οργανικών θέσεων υπαλλήλων του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών και διαδικασία πρόσληψής τους.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.et.gr/index.php/2013-01-28-14-06-23/2013-01-29-08-13-13

Ε.Υ.Δ.Α.Π Α.Ε: Πρόσληψη 175 ατόμων

Ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν εβδομήντα πέντε (175) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών και εγκαταστάσεων της ΕΥΔΑΠ Α.Ε , εντός του Νομού Αττικής και στους Νομούς Βοιωτίας και Φωκίδας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ε.Υ.Δ.Α.Π Α.Ε Ωρωπού 156, Ταχ. Κωδ. 11146-Γαλάτσι , Υπηρεσία Γενικής Γραμματείας , υπόψη κας Ευμορφίας Μπούρα (τηλ. επικοινωνίας: 210-2144370).

Πληροφορίες θα δίνονται στην Υπηρεσία Προσωπικού στα τηλέφωνα: 210-2144428, 068, 077, 225, 247 & 461.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ταχυδρομικώς από Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016 έως και Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.eydap.gr/TheCompany/Contests/PersonnelContest/SOX1-2016/

Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης : Πρόσληψη 37 ατόμων

Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα επτά (37) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που εδρεύει στην Αθήνα, για την υλοποίηση του προγράμματος Μετεγκατάστασης από την Ελλάδα σε άλλα Κράτη – Μέλη για άτομα που προφανώς χρήζουν διεθνή προστασία, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή

Ένωση, χωρίς εθνική συμμετοχή, με επικεφαλής εταίρο τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και εταίρο την Υπηρεσία Ασύλου

ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών 29

ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών 2

ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών 2

ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών 2

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (Οικονομικού) 1

ΤΕ Πληροφορικής (Hardware) 1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Υπηρεσία Ασύλου Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Π. Κανελλοπούλου 2, T.K. 10177- Αθήνα και ώρες 09:00 με 13:00 απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κας Μαρίας Σουλιώτη (τηλ. επικοινωνίας: 210-6988582, 210-6988583).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Από 26-2-2016 έως και 7-3-2016.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΧΣΘ465ΦΘΕ-ΞΡ8/document

ΔΕΗ Α.Ε: Πρόσληψη 38 ατόμων

Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα οκτώ (38) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ) ανά την επικράτεια.

Υποβολή Αιτήσεων από 29.02.2016 έως και 09.03.2016

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.dei.gr/el/proslipsi-ektaktou-proswpikou/proslipsis-dei-dpol-sox32016

ΔΕΗ Α.Ε: Πρόσληψη 44 ατόμων

Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, Συνολικού αριθμού σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ) στη Διοικητική Περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης.

Υποβολή Αιτήσεων από 29.02.2016 έως και 09.03.2016

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.dei.gr/el/proslipsi-ektaktou-proswpikou/proslipsis-dei-dpol-sox22016

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Στο αριθ. 88/9.02.2016 ΦΕΚ τ. ΤΡΙΤΟ δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Καθηγητή για τις ανάγκες Τμήματος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και συγκεκριμένα:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

-Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση»

ΑΔΑ: ΩΥ1546ΨΖΥ1-ΞΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ» : 00001062015

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ: 25 Απριλίου 2016

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ) και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την Γραμματεία του Τμήματος.

-Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Ν. Χηλή, 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, τηλ. 2551030016

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Στο αριθ. 84/9.02.2016 ΦΕΚ τ. ΤΡΙΤΟ δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Καθηγητή για τις ανάγκες Τμήματος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και συγκεκριμένα:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

-Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά και Ανάλυση Δεδομένων»

ΑΔΑ: 6ΖΝΚ46ΨΖΥ1-63Τ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ» : 00001061887

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ: 25 Απριλίου 2016

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ) και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την Γραμματεία του Τμήματος.

-Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Ν. Χηλή, 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, τηλ. 2551030016

Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 1 καθηγητή

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά με Έμφαση στα Μοντέλα Εφαρμογών».

Η συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου έχει ως εξής:

Το γνωστικό αντικείμενο αφορά σε σύγχρονες μαθηματικές μεθοδολογίες και ιδιαίτερα σ’εκείνες που είναι απαραίτητες στη δημιουργία μοντέλων για την επίλυση προβλημάτων επιστημονικών και τεχνολογικών εφαρμογών.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr ) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω7ΜΨ46Ψ8ΝΨ-ΨΩΡ/document

Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου (ΑΕΝ):

Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου, που εδρεύει στην Πρέβεζα της Π.Ε. Ηπείρου προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους 2015-2016 (εαρινό εξάμηνο), προκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2638/1998 (ΦΕΚ 204 Α΄ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατόπιν του αριθμ 2901.02/14158/18-02-2016 εγγράφου ΥΝΑΝΠ/ΔΔΥ1ο συγκεκριμένα, ως εξής:

1.ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων
1 ΠΕ Κοινωνιολόγος και ελλείψει υποψηφίων, πτυχιούχο Πολιτικών Επιστημών με ειδίκευση στη Κοινωνιολογία, ελλείψει δε υποψηφίων, πτυχιούχο Νομικής για τα μαθήματα:

Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού, Ηγεσία και Διοικητικές Δεξιότητες , Διαχείριση Κρίσεων.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
Ναυτικών Μαθημάτων
2 άτομα ειδικότητας Πλοιάρχου Α΄ή Β΄ τάξης Ε.Ν για τα Ναυτικά μαθήματα.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην πρόσληψη μέρους του αριθμού προσωπικού που προκηρύσσεται, σε περίπτωση μεταβολής των εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον αυτό αιτιολογείται στο πρακτικό του οικείου Συμβουλίου ΑΕΝ , χωρίς αυτό να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση από τους υποψηφίους.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή να τα αποστείλουν «ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS» στην ταχ. διεύθυνση: Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου, Βαθύ Πρέβεζας,Τ.Κ. : 481 00, Πρέβεζα.

Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 26820 22095-97 και εσωτερικό 115. Αρμόδιοι: Επικ/στής Λ.Σ Γεωργούση Μαρία και Επικελευστής Λ.Σ Βασιλάκη Παρασκευή.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 04-03-2016.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω4ΥΑ4653ΠΩ-Λ0Ψ/document

Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού: Πρόσληψη 16 ατόμων

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού, που εδρεύει στους Αγίους Αναργύρους Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, εντεκάμηνης διάρκειας, συνολικά δέκα έξι (16) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών των αθλητικών τμημάτων, που εδρεύουν στο Δήμο, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «παροχή υπηρεσιών άθλησης σε δημότες και κατοίκους του Δήμου» και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής (Κολύμβηση – Ναυαγοσώστης) – ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΥ

ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

4ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής (Κολύμβηση) – ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

2ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής (Αντισφαίριση) – ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΝΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

1ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής (Ποδόσφαιρο) – ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ& 5Χ5 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

3ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής (Αεροβική Γυμναστική) – ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

3ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής ((ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ) – ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

1ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής (ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ) – ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

1ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής (ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ) – ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Γραφείο Μητρώου και Διαδικασιών Προσωπικού, Λ. Δημοκρατίας 61, ΤΚ 135 61, Άγιοι Ανάργυροι, υπ’ όψιν κ. Ευαγγελίας Μπάστα (τηλ. : 2132023688).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 24-02-2016 έως και 04-03-2016.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΩΤ0Ω62-ΔΡΨ/document

Δήμος Καρπενησίου: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Δήμος Καρπενησίου, που εδρεύει στην Π.Ε. Ευρυτανίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, ανακοινώνει την πρόσληψη με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια αντιμισθία, κατόπιν εντολής, ενός (1) ατόμου για την πλήρωση θέσης δικηγόρου παρά Πρωτοδίκαις, στο Δήμο, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλον εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σε κλειστό φάκελο, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Καρπενησίου, Δ/νση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διαχείρισης

Ανθρώπινων Πόρων, Ύδρας 6, Τ.Κ. 361 00, Καρπενήσι, Ευρυτανία.

Πληροφορίες στο τηλ.: 22373 50044, (κ. Φουρλιά Φωτεινή).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 25-02-2016 έως και 28-03-2016.

(08.00π.μ. – 14.00μ.μ.).

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΘΙ6ΩΕΓ-7ΓΑ/document

Δήμος Αθηναίων: Πρόσληψη 1 Ειδικού Συμβούλου

Ο Δήμαρχος Αθηναίων γνωστοποιεί ότι πρόκειται να πληρώσει μία (1) θέση Ειδικού Συμβούλου, με καθήκοντα την παροχή συμβουλών επί θεμάτων Ευρωπαϊκής Πολιτικής (κοινωνική/μεταναστευτική πολιτική & αστική ανάπτυξη), απευθείας στον κ. Δήμαρχο.

Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρωση της παραπάνω θέσης καλούνται όπως, εντός 10 ημερών από την παρούσα δημόσια γνωστοποίηση δια του Τύπου, υποβάλλουν σχετική έγγραφη αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος Πανεπιστημίου, της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος της αλλοδαπής

Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, επιθυμητή η εξειδίκευση στις ευρωπαϊκές πολιτικές

Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού περί απόδειξης άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του Α΄ μέρους του

Ν. 3584/07 καθώς και ότι δεν κατέχουν άλλη θέση στο δημόσιο και δεν ασκούν οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα με αμοιβή.

Βιογραφικό και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να τεκμηριώνει την ακαδημαϊκή και επαγγελματική εμπειρία τους, σε θέματα Ευρωπαϊκής Πολιτικής (κοινωνική/ μεταναστευτική πολιτική & αστική ανάπτυξη) και σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης.

Τα παραπάνω θα πρέπει να υποβληθούν στο Τμήμα Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού της Δ/νσης Ανθρωπίνου Δυναμικού, μέσω του Τμήματος Πρωτοκόλλου Διεκπεραίωσης και Αρχείου, της Δ/νσης Αποκέντρωσης και Διοίκησης, Λιοσίων 22, 2ος όροφος, από ώρα 08:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. τις εργάσιμες ημέρες.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω7ΓΑΩ6Μ-3ΥΞ/document

Δήμος Πρέβεζας: Πρόσληψη 6 ατόμων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες, μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, κατά αριθμό ατόμων και ειδικότητα ως εξής:

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ 6

Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Μέριμνας Δήμου Πρέβεζας, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου & Μπαχούμη 2, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του καταστήματος του Δήμου και των Δημοτικών Ενοτήτων Ζαλόγγου και Λούρου δηλαδή από 29-2-2016 έως και 4-3-2016.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΣΘΘΩΞΧ-9Θ6/document

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Πρόσληψη 5 ατόμων

Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, για τη φύλαξη φραγμάτων.

ΥΕ Φυλάκων 2 μήνες 1

ΥΕ Φυλάκων 2 μήνες 4

Πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 2313 319936 και 2313 319881

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΙΩΙ7ΛΛ-9ΦΝ/document

Πηγή: aftodioikisi.gr