Ηλεκτρονική υποβολή του «Δελτίου Απογραφής – Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης» για εγγραφή στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Ο.Γ.Α.

Ο Ο.Γ.Α. δημιούργησε «φόρμα» στην εφαρμογή των Ανταποκριτών μέσω της οποίας θα υποβάλλεται, εφεξής υποχρεωτικά, η αίτηση εγγραφής ή επανεγγραφής στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Οργανισμού. Η «φόρμα» αυτή ενσωματώνει το «Δελτίο Απογραφής – επιλογής Ασφαλιστικής Κατηγορίας» καθώς και την «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση» για εγγραφή στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών.

Η ηλεκτρονική συμπλήρωση του «Δελτίου Απογραφής» κατ” αρχήν θα υποβάλλεται και σε έντυπη μορφή μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Απώτερος στόχος είναι οι αιτήσεις για εγγραφή στα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΓΑ να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά και ο έλεγχος των προϋποθέσεων να γίνεται με ηλεκτρονική διασταύρωση των δηλωθέντων στοιχείων.

Η «φόρμα» του «Δελτίου Απογραφής» θα συμπληρώνεται από τον Ανταποκριτή ΟΓΑ του τόπου κατοικίας του/της αιτούντα/αιτούσας, εφόσον έχει προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά.

Για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά κατηγορία επαγγέλματος, μπορείτε να ανατρέχετε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού επιλέγοντας από την αρχική σελίδα το μενού «ΑΣΦΑΛΙΣΗ» και εν συνεχεία «Δικαιολογητικά εγγραφής στα Μητρώα του Κλάδου».

Η ως άνω διαδικασία θα ακολουθείται και στην περίπτωση επανεγγραφής πρώην ασφαλισμένου που έχει διακοπεί η ασφάλισή του. Στην περίπτωση αυτή o Αριθμός Μητρώου θα αποτυπώνεται με την εκτύπωση της αίτησης στο πεδίο ΑΜΑ που βρίσκεται στην 1η σελίδα του εντύπου.

Σε κάθε περίπτωση, η αρμόδια Υπηρεσία του ΟΓΑ θα προβαίνει σε εγγραφή ή μη στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης, αφού εξετάσει τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με τον φυσικό φάκελο και όχι σύμφωνα με τα στοιχεία της ηλεκτρονικής αίτησης.

Αναλυτικές οδηγίες στην εγκύκλιο 1/2016 για την ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή του «Δελτίου Απογραφής».

Η πρόσβαση στην υπηρεσία αυτή είναι δυνατή μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΟΓΑ www.oga.gr και της εφαρμογής «Ανταποκριτές ΟΓΑ». Για την πρόσβαση στην υπηρεσία θα πρέπει να χρησιμοποιείται τον φυλλομετρητή Google Chrome ή τον Mozila Firefox

Πηγή: taxheaven.gr