Προσλήψεις τηλεφωνητών στο Δημόσιο – Ποιοι έχουν προβάδισμα (εγκύκλιος)

Εγκύκλιο εξέδωσε το ΥΠΕΣ κάνοντας γνωστό ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α΄της παρ.5, του άρθρου 2 και της περ. α΄της παρ.6, του άρθρου 3, του ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α΄) όπως ισχύει, οι φορείς του δημοσίου τομέα όπως προσδιορίζονται στην παρ.8 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου καθώς και οι δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι ΟΤΑ κάθε βαθμίδας, υποχρεούνται να διορίζουν ή να προσλαμβάνουν στο 80% των κενών θέσεων τηλεφωνητών οικιακών τηλεφωνικών κέντρων, τυφλούς πτυχιούχους των σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών.

Η εγκύκλιος αναφέρει το εξής: «…Όπως είναι προφανές, η απόφαση για την κίνηση της διαδικασίας πλήρωσης των θέσεων που κενώνονται ή συνιστώνται ανήκει στην αρμοδιότητα του οικείου φορέα και ως εκ τούτου, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις που υπάρχει ανάγκη να καλυφθούν, παρακαλούμε όπως, μέχρι τις29/02/2016, ενεργήσετε ώστε οι θέσεις αυτές να πληρωθούν κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του ανωτέρω νόμου με την υποβολή σχετικού αιτήματος από τον αρμόδιο κατά περίπτωση Υπουργό»

Και κλείνει υπογραμμίζοντας ότι «…ισχύουν οι διατάξεις της υποπαραγράφου ΣΤ1 περ.3 της παραγράφου ΣΤ του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012, σύμφωνα με τις οποίες οι προσλήψεις ατόμων κατηγορίας ΥΕ και ΔΕ, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, των ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού και των ΝΠΙΔ αυτών αναστέλλονται έως την 31η.12.2016.»

Πηγή: http://www.aftodioikisi.gr