ΕΣΠΑ για ελεύθερους επαγγελματίες: Ξεκινά την επόμενη βδομάδα

Tην επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν από τον υπουργό Οικονομίας τέσσερις νέες προκηρύξεις του προγράμματος ΕΣΠΑ 1014-2020. Μεταξύ των προγραμμάτων που θα προκηρυχτούν είναι και το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» που αφορά Ελεύθερους Επαγγελματίες.
Στόχος του προγράμματος θα είναι η ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, άνεργων ή ελεύθερων επαγγελματιών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και η ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Δικαιούχοι
Το πρόγραμμα, θα ενισχύσει πτυχιούχους τριτοβάθμιας για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου.
Ειδικότερα το πρόγραμμα θα ενισχύσει:
άνεργους πτυχιούχος τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991, είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης, ή φυσικά πρόσωπα πτυχιούχους τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.
Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: Από 5.000 έως 25.000 € (100% ενίσχυση).
Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών:
• Ιατροί
• Οδοντίατροι
• Κτηνίατροι
• Φυσιοθεραπευτές
• Βιολόγοι
• Ψυχολόγοι
• Δικηγόροι
• Μηχανικοί
• Γεωπόνοι
• Δασολόγοι
• Δημοσιογράφοι
• Ξεναγοί
• Μεταφραστές
• Καθηγητές/ Δάσκαλοι
• Μουσικοί
• Σκηνοθέτες
• Οικονομολόγοι
• Λογιστές
• Κοινωνιολόγοι
• Διακοσμητές
• Προγραμματιστές
• Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Οι επιλέξιμες δαπάνες θα αφορούν σε:
• Αγορά επαγγελματικού εξοπλισμού
• Λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας)
• Δαπάνες προβολής και δικτύωσης
• Κόστος μισθωτής εργασίας (σε περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου)
• Αμοιβές τρίτων, γενικό εξοπλισμό

Πηγή: www.karditsa24.gr