Τέλος προθεσμίας για τις συγκεντρωτικές – Πρόστιμο 100 ευρώ στους «ξεχασιάρηδες»

Εκπνέει σήμερα η προθεσμία που έχει δοθεί – μετά από πάρα πολλές παρατάσεις – σε περίπου 1.000.000 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες για την ηλεκτρονική υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων φορολογικών στοιχείων του έτους 2014.

Όσοι υπόχρεοι δεν υποβάλουν μέχρι σήμερα τις καταστάσεις αυτές θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα τα οποία ανέρχονται σε 100 ευρώ ανά περίπτωση.

Η υποβολή των καταστάσεων πρέπει να γίνει στο σύστημα ΤΑΧΙSNET, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών. Στις καταστάσεις αυτές κάθε υπόχρεος πρέπει να καταχωρήσει αναλυτικά στοιχεία για τα τιμολόγια που εξέδωσε και έλαβε εντός του 2014. Οφείλει επίσης να δηλώσει συγκεντρωτικά στοιχεία για όλες τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εξέδωσε και για όλα τα λοιπά φορολογικά στοιχεία που έλαβε από τους προμηθευτές του εντός του 2014.

Τα δεδομένα των καταστάσεων πελατών-προμηθευτών, τα οποία έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά, διασταυρώνονται από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και οι ασυμφωνίες και αποκλίσεις αναρτώνται στους «λογαριασμούς» των υπόχρεων, που τηρούνται στο διαδικτυακό τόπο του υπουργείου Οικονομικών, στο ΤΑΧISNET, ώστε αυτοί να έχουν τη δυνατότητα προσαρμογής και περαιτέρω διόρθωσης αυτών. Για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών για το έτος 2014, μπορεί να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους. Δεν απαιτείται η διόρθωση των αποκλίσεων, εφόσον η συνολική αξία τους ανά αντισυμβαλλόμενο δεν ξεπερνά τα 100 ευρώ.

Υπόχρεοι υποβολής

Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ότι κάθε φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, κάθε νομικό πρόσωπο και νομική οντότητα – με εξαίρεση τις υποκείμενες στο ειδικό συνταγματικό καθεστώς Ιερές Μονές του Αγίου Όρους – καθώς και οι αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, πρέπει να υποβάλoυν συγκεντρωτικές καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, πελατών και προμηθευτών, για τα εκδοθέντα και τα ληφθέντα φορολογικά στοιχεία, αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο διαδικτυακό τόπο του υπουργείου Οικονομικών, δηλαδή στο σύστημα ΤΑΧΙSNET.

Περιεχόμενο καταστάσεων

Στις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πρέπει να καταχωρούνται:

α) Ο Α.Φ.Μ. του κάθε πελάτη και του κάθε προμηθευτή.

β) Το πλήθος των εκδοθέντων και ληφθέντων φορολογικών στοιχείων.

γ) Η αξία της συναλλαγής, προ Φ.Π.Α.

δ) Ο Φ.Π.Α. που επιβαρύνει την συναλλαγή.

ε) Η ένδειξη για το εάν ο αντισυμβαλλόμενος είναι υπόχρεο πρόσωπο (μόνο για τους προμηθευτές).

Τι ακριβώς πρέπει να καταχωρούμε στην κατάσταση πελατών

1. Καταχωρούνται ανά ΑΦΜ αντισυμβαλλομένου, με μία κατ’ ελάχιστο εγγραφή, κατά περίπτωση:

α) Τα τιμολόγια και κάθε έγγραφο που υπέχει θέση τιμολογίου.

β) Τα πιστωτικά τιμολόγια, που αφορούν συναλλαγές με πρόσωπα που διαθέτουν ΑΦΜ στο εσωτερικό της χώρας.

2.Καταχωρούνται συγκεντρωτικά (καθαρή αξία), χωρίς αναγραφή του ΑΦΜ του αντισυμβαλλομένου:

α) Τα στοιχεία λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται με τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών (Φ.Τ.Μ.), με μία εγγραφή ανά αριθμό μητρώου Φ.Τ.Μ. ή συγκεντρωτικά με τα λοιπά στοιχεία λιανικών συναλλαγών της περίπτωσης β’.

β) Τα λοιπά μηχανογραφικά ή χειρόγραφα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικών συναλλαγών, συμψηφισμένα με τις αποδείξεις επιστροφής, με μια εγγραφή.

Τι ακριβώς πρέπει να καταχωρούμε στην κατάσταση προμηθευτών

1. Καταχωρούνται ανά ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου, με μία κατ’ ελάχιστο εγγραφή αναλόγως:

α) Τα τιμολόγια και κάθε έγγραφο που υπέχει θέση τιμολογίου.

β) Τα πιστωτικά τιμολόγια, που αφορούν συναλλαγές με πρόσωπα που διαθέτουν ΑΦΜ στο εσωτερικό της χώρας.

2. Καταχωρούνται συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή του ΑΦΜ του αντισυμβαλλομένου, ληφθέντα παραστατικά, που έχουν εκδοθεί στο όνομα τρίτου προσώπου (π.χ. λογαριασμοί Δ.Ε.Η., Ε.ΥΔ.Α.Π. κ.λπ.), στις καταστάσεις του προσώπου που αφορά πραγματικά η δαπάνη ή που αφορούν αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών και έχουν εκδοθεί στοιχεία λιανικής.

Ποιες συναλλαγές εξαιρούνται και δεν καταχωρούνται

Στις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων δεν καταχωρούνται οι κατωτέρω συναλλαγές: Πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών από και προς την αλλοδαπή, ενοίκια ακινήτων εφόσον η αξία δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α., πωλήσεις εισιτήριων όλων των μεταφορικών μέσων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων (Α.Π.Ε.) και τα πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται γι’ αυτά, συνδρομές σε επαγγελματικές οργανώσεις και επαγγελματικά επιμελητήρια, συνδρομές και δωρεές σε συλλόγους και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις οποίες εκδίδονται μη φορολογικά στοιχεία (αποδείξεις είσπραξης), συναλλαγές που αφορούν τόκους ή προμήθειες που χορηγούνται ή λαμβάνονται από τραπεζικά ιδρύματα, πλην προμηθειών πιστωτικών καρτών από και προς υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, συναλλαγές που αφορούν τόκους ή προμήθειες που καταβάλλονται ή λαμβάνονται από και προς τραπεζικά ιδρύματα από υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, πλην καταβαλλόμενων προμηθειών πιστωτικών καρτών προς τα ιδρύματα αυτά, αξία εγγυοδοσίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία των πωληθέντων αγαθών, έξοδα μισθοδοσίας (μισθοί, ημερομίσθια, συντάξεις), εισφορές που καταβάλλονται σε Ταμεία Ασφάλισης (Ο.Α.Ε.Ε. κ.λπ.), γραμμάτια προκαταβολής (προείσπραξης) δικηγορικών συλλόγων, μερίσματα που χορηγούν οι δικηγορικοί σύλλογοι, οι σύλλογοι δικαστικών επιμελητών κ.λπ. στα μέλη τους, τέλη και δικαιώματα, που εισπράττουν οι άμισθοι υποθηκοφύλακες, για λογαριασμό τους και για λογαριασμό τρίτων, ασφάλιστρα και αντασφάλιστρα, κοινόχρηστες δαπάνες, πωλήσεις λαχείων.

Εξαιρετικά, τα φορολογικά στοιχεία για τις πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύματος (μόνο Δ.Ε.Η.), τις πωλήσεις ύδατος μη ιαματικού και την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, δεν συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις πελατών που υποβάλλουν οι εκδότες αυτών, ενώ οι λήπτες, υποβάλλουν στην κατάσταση προμηθευτών, τα στοιχεία αυτά, συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή του Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου (εκδότη).

Πηγή: dikaiologitika.gr