Ενέκρινε η Κομισιόν το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Την έγκριση από τις ευρωπαϊκές αρχές πήρε ο φάκελος των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 που υποβλήθηκε για δεύτερη φορά τέλη Οκτωβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες από τις διαχειριστικές αρχές του Β’ Πυλώνα, με τη σύνταξη των προβλεπόμενων εφαρμοστικών διατάξεων να ξεκλειδώνουν τις προσκλήσεις αρχές του 2016.

Αναλυτικά, το νέο Πρόγραμμα σύμφωνα με την τελική του μορφή, χωρίζεται σε 16 Μέτρα, μέσα στα οποία βρίσκονται μεταξύ άλλων τα Σχέδια Βελτίωσης, οι Νέοι Αγρότες (πριμ από 22.000 ευρώ), το πριμ των μικρών εκμεταλλεύσεων, η Μεταποίηση, τα βιολογικά, η εξισωτική κλπ.

Τα χρήματα συνολικά που θα δοθούν από Ευρώπη και Εθνική συμμετοχή, φτάνουν τα 5.870.466.756,39 ευρώ.

Τα Μέτρα έχουν ως εξής με τις πρώτες προσκλήσεις να αναμένονται στις αρχές του 2016:

M01 – Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης (άρθρο 14)

M02 – Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση (άρθρο 15)

M03 – Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (άρθρο 16)

M04 – Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού (άρθρο 17).Εμπεριέχονται τα Σχέδια Βελτίωσης και η Μεταποίηση

Μ05 – Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων (άρθρο 18).

M06 – Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων (άρθρο 19). Πριμ Νέων Αγροτών από 22.000 ευρώ, πριμ για μικρές εκμεταλλεύσεις 14.000 ευρώ, ενίσχυση για νέες επιχειρήσεις

M07 – Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές (άρθρο 20)

M08 – Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών (άρθρα 21-26)

M09 – Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών (άρθρο 27). Έως 100.000 ετησίως ενίσχυση για τη σύσταση νέων Ομάδων.

M10 – Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα (άρθρο 28).Περιέχεται η νιτρορύπανση, οι σπάνιες φυλές και τα κλαδέματα

M11 – Βιολογικές καλλιέργειες (άρθρο 29). Ενισχύονται και τα φρούτα.

Μ12 – Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 και της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα (άρθρο 30)

Μ13 – Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα (άρθρο 31). Εξισωτική αποζημίωση.

M14 – Καλή διαβίωση των ζώων (άρθρο 33)

M16 – Συνεργασία (άρθρο 35)

M19 – Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ – τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων) (άρθρο 35 κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1303/2013)