Παράταση 2 χρόνια για τα διαχειριστικά στα βοσκοτόπια

«Αέρα» για την εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης 2 επιπλέον χρόνια και συγκεκριµένα ως τις 31 Ιανουαρίου 2019 δίνει το Άρθρο 4 του νοµοσχέδιου που πάει για δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.

Αυτή ωστόσο δεν είναι η µοναδική αλλαγή σε σχέση µε τα διαχειριστικά, καθώς παρά τις αντιδράσεις των κτηνοτρόφων και της αντιπολίτευσης και ιδίως από Ν∆, ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ πέρασε ρύθµιση, µε βάση την οποία τα έσοδα από τα µισθώµατα βοσκότοπων, σε συνδυασµό µε πόρους από το Ταµείο Γεωργίας-Κτηνοτροφίας αλλά και από ειδικό µέτρο  του νέου Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης θα δοθούν στις περιφέρειες προς κάλυψη των αναγκών για τη δηµιουργία των διαχειριστικών σχεδίων κι ενώ σε παλιότερο Νόµο (4264) προβλεπόταν κονδύλι ύψους 900.000 ευρώ για τη δαπάνη των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, µε καταβολή από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Συγκεκριµένα τα επίµαχα Άρθρα έχουν ως εξής:

Άρθρο 4

Προθεσµία εκπόνησης διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης

1. Μέχρι 31.1.2019 εκπονούνται, υποβάλλονται και εγκρίνονται τα διαχειριστικά σχέδια των βοσκήσιµων γαιών της χώρας που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3. Μετά την προθεσµία αυτή δεν επιτρέπεται η ενεργοποίηση δικαιωµάτων ενίσχυσης για την εν λόγω έκταση, χωρίς την ύπαρξη και εφαρµογή εγκεκριµένου διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης.

2. Κατ΄ εξαίρεση, µπορεί µετά τη λήξη της παραπάνω προθεσµίας της παραγράφου 1 να υπαχθούν σε καθεστώς βόσκησης και περιοχές που δεν χρησιµοποιούνταν για βόσκηση, µετά από αίτηµα των οικείων Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθµού και των οικείων κτηνοτροφικών οργανώσεων, υπό την προϋπόθεση της εκπόνησης και έγκρισης διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης για τις περιοχές αυτές.

Άρθρο 5

∆απάνη διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης

Η δαπάνη για την εκπόνηση και την εφαρµογή των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης για τις βοσκήσιµες γαίες της χώρας, καλύπτεται από τα έσοδα που θα προκύψουν κατ΄ εφαρµογή της παραγράφου 1 του άρθρου 6 και της παραγράφου 2 του άρθρου 7, καθώς και από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και πόρους του Ταµείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας.

 

Πηγή: agronews.gr