Μείωση ενισχύσεων 5% στα νιτρικά μετά το 2016

Να διαλέξουν ανάμεσα στις ενισχύσεις «πρασινίσματος» ή να συνεχίσουν τις δεσμεύσεις τους στα πλαίσια των δράσεων «Αμειψισπορά» και «Ολοκληρωμένης σακχαρότευτλων» και μετά το 2016, καλούνται οι καλλιεργητές με συνολική αρόσιμη γη άνω των 100 στρεμμάτων, καθώς οι υποχρεώσεις τους μεταφέρονται ως ανειλημμένες στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και κρίνονται «ασυμβίβαστες» με τη δέσμευση «διαφοροποίηση καλλιεργειών» του Α’ Πυλώνα

Συγκεκριμένα σύμφωνα με εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπου Κασίμη, ενεργοποιείται η «ρήτρα αναθεώρησης ανειλημμένων υποχρεώσεων» για όλα τα αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα που περνάνε γέφυρα στο νέο Πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει ότι οι δικαιούχοι ορισμένων δράσεων που είτε θα λαμβάνουν μειωμένες ενισχύσεων (όπως η νιτρορύπανση κατά 5%) είτε οι δεσμεύσεις τους θα συγκρούονται με το «πρασίνισμα», μπορούν να αποχωρήσουν οικιοθελώς από τα γεωργοπεριβαλλοντικά, χωρίς να τους ζητούνται πίσω οι ενισχύσεις.

Αναλυτικά η «ρήτρα αναθεώρησης ανειλημμένων υποχρεώσεων» αφορά τους εξής:

Οι δικαιούχοι των δράσεων 1.1 Βιολογική γεωργία και 1.2 Βιολογική κτηνοτροφία του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013 δε δύνανται να αποδεσμευτούν χωρίς την αναζήτηση σχετικής επιστροφής, δεδομένου ότι αφενός δεν προκύπτουν μειώσεις στα ύψη ενίσχυσης για την αποφυγή του κινδύνου διπλής χρηματοδότησης και αφετέρου οι δικαιούχοι των ως άνω δράσεων θεωρείται ότι τηρούν αυτοδικαίως τις σχετικές δεσμεύσεις του πρασινίσματος καθώς βάσει του Καν. (ΕΕ) 1307/2013, άρθρο 43, παρ. 11, οι ασκούντες τη βιολογική γεωργία δικαιούνται αυτοδικαίως την ενίσχυση για τις γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον.

Όσον αφορά τη δράση 1.4 «Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές» και 2.3 (Β) «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων», η δυνατότητα οικειοθελούς αποχώρησης από τις δράσεις χωρίς την αναζήτηση σχετικής επιστροφής, προκύπτει από το γεγονός ότι η τήρηση των σχετικών, ανά δράση, γεωργοπεριβαλλοντικών δεσμεύσεων, ενδέχεται να μην επιτρέπει την τήρηση της δέσμευσης του πρασινίσματος «διαφοροποίηση καλλιεργειών» από τους υπόχρεους της εν λόγω γεωργικής πρακτικής (Καν. (ΕΕ) 1307/2013, άρθρο 44), δηλαδή από τους δικαιούχους με συνολική αρόσιμη γη που καλύπτει έκταση άνω των 100 στρεμμάτων.

Όσον αφορά τις δράσεις 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» και 2.3 (Α) «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού», η δυνατότητα οικειοθελούς αποχώρησης από τη δράση χωρίς την αναζήτηση σχετικής επιστροφής, προκύπτει από το γεγονός ότι τροποποιείται το ύψος ενίσχυσης για τους δικαιούχους υπόχρεους της γεωργικής πρακτικής του πρασινίσματος «Περιοχή οικολογικής εστίασης» (Καν. (ΕΕ) 1307/2013, άρθρο 46), δηλαδή για τους δικαιούχους με συνολική αρόσιμη γη μεγαλύτερη των 150 στρεμμάτων. Οι παραπάνω δικαιούχοι θα λάβουν το ύψος ενίσχυσης που ελάμβαναν στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013, μειωμένο κατά ποσοστό 5%, προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή χρηματοδότηση (double funding) από την εφαρμογή των γεωργοπεριβαλλοντικών δεσμεύσεων/γεωργικών πρακτικών της μόνιμης αγρανάπαυσης (Δράση 2.1 – Μεθοδολογία Α) και του σταθερού ακαλλιέργητου περιθωρίου τουλάχιστον στο 5% της ενταγμένης έκτασης (Δράση 2.1 – Μεθοδολογία Β και Δράση 2.3 (Α)), πρακτικές που θεωρούνται παρόμοιες με την πρακτική «Περιοχή οικολογικής εστίασης» του πρασινίσματος της ΚΓΠ, η οποία εφαρμόζεται τουλάχιστον στο 5% της αρόσιμης έκτασης της εκμετάλλευσης.

Οι δικαιούχοι της δράσης 4.2 «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας» και 3.1 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» δεν δύνανται να αποδεσμευθούν χωρίς την αναζήτηση επιστροφής, δεδομένου ότι το μεν αμπέλι αποτελεί μόνιμη φυτεία και ως τέτοια, δεν υπόκειται σε τήρηση των πρακτικών του πρασινίσματος «διαφοροποίηση καλλιεργειών» και «περιοχή οικολογικής εστίασης» που αφορούν μόνο σε αρόσιμη γη, στη δε περίπτωση της εκτροφής απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων, η γεωργοπεριβαλλοντική δέσμευση (διατήρηση ή αύξηση του αριθμού των αναπαραγωγών ζώων των επιλέξιμων φυλών που εκτρέφουν οι δικαιούχοι) δεν σχετίζεται με καμία από τις γεωργικές πρακτικές του πρασινίσματος.

Η δυνατότητα αποδέσμευσης δικαιούχων χωρίς την αναζήτηση σχετικής επιστροφής καθώς και η ποσοστιαία μείωση σε σχέση με την ενίσχυση του ΠΑΑ 2007 – 2013, τελούν υπό την αίρεση της έγκρισης του ΠΑΑ 2014 – 2020 από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αναμένεται έως το τέλος του έτους 2015. Στην περίπτωση που από το εγκεκριμένο ΠΑΑ 2014-2020 προκύψει η δυνατότητα αποδέσμευσης δικαιούχων πλέον των όσων αναφέρονται στον πίνακα 2 ή/και προκόψουν επιπλέον μειώσεις στα αναφερόμενα ύψη ενίσχυσης, θα υπάρξουν οι απαραίτητες προσαρμογές για τις οποίες και θα ενημερωθείτε.

Βρείτε εδώ το σχετικό έγγραφο

 

Πηγή: agronews.gr

Συνημμένα αρχεία: