Ολοκληρώνεται η ανακεφαλαιοποίηση της Εθνικής Τράπεζας

Σε ενημέρωση για τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 17ης Νοέμβρη 2015, των κοινών Μετόχων της προχώρησε η Εθνική Τράπεζα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μελά επί της οδού Αιόλου 93, Αθήνα, σε απαρτία με ποσοστό 66,04% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και έλαβε τις εξής αποφάσεις:

1. Αποφάσισε (i) την Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά Ευρώ 1,20 λόγω κεφαλαιοποίησης τμήματος του κατ’ άρθρο 4 παρ. 4α κ.ν. 2190/20 ειδικού αποθεματικού της Τράπεζας και την ταυτόχρονη (ii) αύξηση της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας από 0,30 Ευρώ σε 4,50 Ευρώ και μείωση του συνολικού αριθμού αυτών από 3.533.149.631 σε 235.543.309  νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Τράπεζας με συνένωση των εν λόγω μετοχών (reverse split) σε αναλογία δεκαπέντε (15) παλαιές κοινές μετοχές της Τράπεζας προς μία (1) νέα κοινή μετοχή της Τράπεζας και (iii) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας (όπως θα έχει διαμορφωθεί μετά το reverse split), από 4,50 Ευρώ σε 0,30 Ευρώ με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, με συμψηφισμό ζημιών. Επιπρόσθετα αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Τράπεζας και παρέσχε τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις.

2.Αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3864/2010, όπως ισχύει και την υπ’ αρ. 36/02.11.2015 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου για άντληση κεφαλαίων μέχρι ποσού ΕΥΡΩ 4.482.000.000, μέσω έκδοσης νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, με καταβολή σε μετρητά ή/και με εισφορά εις είδος και διάθεση αυτών αφενός για το σκέλος της αύξησης που δύναται να καλυφθεί με μετρητά από ιδιωτική τοποθέτηση σε ειδικούς επενδυτές στο εξωτερικό και με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα ή και στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (εφόσον αυτό συμμετάσχει με μετρητά), αφετέρου για το σκέλος της αύξησης που δύναται να καλυφθεί με εισφορά σε είδος, από τα πρόσωπα που προβλέπει το αρ. 6α του ν.3864/2010, όπως ισχύει, στην περίπτωση της παροχής κεφαλαιακής ενίσχυσης από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, λόγω αναγκαστικής μετατροπής κεφαλαιακών μέσων ή/και λοιπών επιλέξιμων υποχρεώσεων, και από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (εφόσον αυτό συμμετάσχει με εισφορά εις είδος). Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη τις αναλυτικές συνθήκες και τους στόχους της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης, και δεδομένης της ανάγκης υπολογισμού του ύψους του προσφερόμενου ποσού μέσω της Διεθνούς και της Δημόσιας Προσφοράς και των συνθηκών που επικρατούν στην ελληνική αγορά,  η κατανομή μεταξύ Διεθνούς και Δημόσιας Προσφοράς αποφασίστηκε καταρχήν να είναι η ακόλουθη (με την επιφύλαξη αυξημένης ζήτησης): (i) Σε περίπτωση που επιτευχθεί η άντληση ποσού €1.456 εκατ. στο πλαίσιο της Διεθνούς Προσφοράς, τότε Νέες Μετοχές που αντιστοιχούν σε συνολικό ποσό αντληθέντων κεφαλαίων ίσο με €146 εκατ. να δύνανται να προσφερθούν από την Τράπεζα στη Δημόσια Προσφορά. (ii) Στην περίπτωση αυξημένης ζήτησης στο πλαίσιο της Διεθνούς Προσφοράς, ως ανωτέρω, το ποσό που θα προσφερθεί στη Δημόσια Προσφορά δεν θα υπερβεί το 10% του ως άνω αυξημένου ποσού τελικής κάλυψης της Διεθνούς Προσφοράς.  (iii) Εάν το τελικό ποσό κάλυψης της Διεθνούς Προσφοράς είναι χαμηλότερο των €1.456 εκατ., τότε Νέες Μετοχές που αντιστοιχούν σε συνολικό ποσό αντληθέντων κεφαλαίων μέχρι €300 εκατ. να προσφερθούν από την Τράπεζα στη Δημόσια Προσφορά.  Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να καθορίσει αυτό τελικά την κατανομή μεταξύ Διεθνούς και Δημόσιας Προσφοράς στο ανωτέρω πλαίσιο. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων για αμφότερα τα σκέλη της αύξησης και παρέσχε τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας να εξειδικεύσει τους όρους της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης της εξουσιοδότησης να ορίσει την τιμή διάθεσης κατ’ αρ. 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και την κατανομή των προσφερόμενων νεοκδοθησόμενων μετοχών στη Δημόσια Προσφορά και μεταξύ της Διεθνούς και της Δημόσιας Προσφοράς. Επιπλέον, αποφάσισε την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Τράπεζας.

3.Αποφάσισε την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το νόμο 3864/2010, όπως ισχύει, και την υπ’ αρ. 36/02.11.2015 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, με την έκδοση άμεσων, μη εξασφαλισμένων και μειωμένης κατατάξεως, αόριστης διάρκειας ομολογιών μετατρέψιμων υπό αίρεση σε κοινές, άυλες, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Τράπεζας, καταβλητέου διά εισφοράς εις είδος ή με καταβολή μετρητών. Επιπρόσθετα αποφάσισε την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων κατά την ανάληψη των εκδιδόμενων μετατρέψιμων ομολογιών και τη διάθεσή τους αποκλειστικά στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα προς τις ανωτέρω διατάξεις. Επιπλέον παρέσχε τις σχετικές εξουσιοδοτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για τη διενέργεια των αναγκαίων πράξεων προς έκδοση και διάθεση των ομολογιών λαμβάνοντας υπόψη και τους όρους κάλυψης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στο πλαίσιο της παραπάνω υπ’ αριθ. 2 Απόφασης.

4.Αποφάσισε την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1, εδ. β΄ και γ΄ του κ.ν. 2190/1920 και της παρ. 11 του αρ. 1 της υπ’ αρ. 36/02.11.2015 με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας.

5.Αποφάσισε την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, έως ποσού ΕΥΡΩ 4.482.000.000, με την έκδοση μη εξασφαλισμένων ομολογιών, υπό αίρεση μετατρέψιμων σε κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Τράπεζας, υπό την προϋπόθεση λήψης της προγενέστερης έγκρισης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την έκδοσή του. Επιπρόσθετα αποφάσισε την κάλυψη του ομολογιακού δανείου με καταβολή σε μετρητά ή εισφορά εις είδος. Επιπλέον αποφάσισε την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και τη διάθεσή τους σε ιδιώτες επενδυτές και παρέσχε τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για τη διενέργεια των αναγκαίων πράξεων προς έκδοση και διάθεση των ομολογιών.

Ομιλία Λούκας Κατσέλη

Κατά την ομιλία της η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Λούκα Τ. Κατσέλη, μεταξύ άλλων, ανέφερε και τα εξής: «Τους τελευταίους πέντε μήνες η χώρα μας, αλλά και το τραπεζικό μας σύστημα έζησαν δύσκολες, πρωτόγνωρες καταστάσεις.  Η τραπεζική αργία και η  επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων ανάγκασε χιλιάδες νοικοκυριά, και κυρίως επιχειρήσεις, να προσαρμόσουν τις συναλλαγές τους σε ένα ασφυκτικό περιβάλλον περιορισμών, δυσχεραίνοντας σημαντικά την καθημερινή λειτουργία τους. Παρά τις δυσκολίες, το χρηματοπιστωτικό σύστημα συνολικά ανταποκρίθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο – ψυχραιμία, επαγγελματισμό και ταχύτητα- στις πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετώπισε. Θέλω και από αυτό το βήμα , να εξάρω το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και προσήλωσης όλων των εργαζομένων και του στελεχιακού δυναμικού της Εθνικής Τράπεζας, που όλη αυτή τη περίοδο λειτούργησαν υποδειγματικά, με γνώμονα την εξυπηρέτηση και την επίλυση, στο μέτρο του εφικτού,  αιτημάτων πελατών της τράπεζας. Παρά το σημαντικό κόστος των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίου, η κρίση του περασμένου Ιουλίου  και η  εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και των θεσμών,   δημιούργησε τις προϋποθέσεις για τη  σύναψη μιας καινούργιας τριετούς συμφωνίας που εξασφαλίζει σταθερή χρηματοδότηση 89 δις ευρώ, υπό όρους που την καθιστούν«διαχειρίσιμη» .

Στην προηγούμενη μας ΓΣ της 19ης Ιουνίου  , λίγες μέρες δηλαδή πριν την κλιμάκωση της κρίσης,  είχα  τονίσει απ’ αυτό εδώ το βήμα την  ανάγκη να καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις σε μία συμφωνία η οποία  να εξασφαλίζει πρωτογενή πλεονάσματα που να μπορούν να επιτευχθούν, να μειώνει την αβεβαιότητα και να εγγυάται τη δυνατότητα εξυπηρέτησης του χρέους στο μέλλον   και να δίνει προτεραιότητα σε μέτρα που θα διοχετεύουν την απαραίτητη ρευστότητα στην αγορά και θα προάγουν την επανεκκίνηση της οικονομίας. Αν εξαιρέσει κανείς κάποια   συγκεκριμένα δύσκολα, υφεσιακά  και κατά τη γνώμη μου αναποτελεσματικά   μέτρα  και τα οποία ελπίζω ότι θα τροποποιηθούν  στην πορεία, η συμφωνία που επετεύχθη τον Ιούλιο πληροί σε γενικές γραμμές τις  τρείς αυτές προϋποθέσεις . Προβλέπει πλεονάσματα που μπορούν να πραγματοποιηθούν .Η δημοσιονομική προσαρμογή που απαιτείται είναι εφικτή .  Προδιαγράφει τον οδικό χάρτη  για την έναρξη της διαδικασίας αναδιάρθρωσης του χρέους. Περιέχει διαρθρωτικά μέτρα τα περισσότερα  των οποίων  είναι συμβατά με  την τόνωση των επενδύσεων.

Προβλέπει την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων – 25 δις συνολικά – για την ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών, αποκλείοντας κούρεμα καταθέσεων ανεξαρτήτως ποσού . Παρά τους κλυδωνισμούς και τις δοκιμασίες των τελευταίων μηνών , μπορούμε να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι η χώρα εισέρχεται  σε μια νέα περίοδο μειωμένης οικονομικής και πολιτικής αβεβαιότητας και  θετικής προοπτικής . Για το 2016, σύμφωνα με όλες τις υπάρχουσες  εκτιμήσεις,  αναμένεται επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης από το τρίτο τρίμηνο του έτους, σταδιακή  αύξηση του ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου και θετική συμβολή του εξωτερικού ισοζυγίου στην αύξηση του ΑΕΠ. Το αίσθημα συγκρατημένης αισιοδοξίας  ενισχύεται σημαντικά από το γεγονός ότι η  συμφωνία έχει ψηφισθεί  από τη συντριπτική πλειοψηφία της Ελληνικής Βουλής  και υπάρχει εκπεφρασμένη βούληση για την υλοποίηση της  από τα δύο μέρη. Απόρροια της συμφωνίας της 12ης Ιουλίου υπήρξε η έναρξη διαδικασιών ανακεφαλαιοποίησης των Τραπεζών υπό την εποπτεία του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού της ΕΚΤ.

Η συνεχιζόμενη διαρροή καταθέσεων από το τραπεζικό σύστημα, η αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η εν γένει αβεβαιότητα και οι αρνητικές επιπτώσεις των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων  κατέστησαν  την  ανάγκη πρόσθετης  κεφαλαιακής ενίσχυσης του τραπεζικού μας συστήματος αναπόφευκτη. Ολοκληρώνεται η κατάθεση ιδιωτικών προσφορών στο εξωτερικό για την άντληση τουλάχιστον 1,5 δις κεφαλαίων στο σύνολο  πρόσθετων απαιτούμενων κεφαλαίων ύψους 4,5 δις. Θα ακολουθήσει την επόμενη εβδομάδα το άνοιγμα δημόσιας προσφοράς για τους  Έλληνες μετόχους.

Αξίζει να τονισθεί ότι η Εθνική Τράπεζα είναι η μόνη Τράπεζα που, χωρίς αποκλεισμούς, δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής στην ανακεφαλαιοποίηση σε μικρομετόχους.  Αυτή  και μόνο η απόφαση  σηματοδοτεί τη σημασία που αποδίδει η Τράπεζα σε όλους τους πελάτες και τους μετόχους της και την καθιστά   Εθνική Τράπεζα. Είμαστε αισιόδοξοι ότι η ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας θα στεφθεί με απόλυτη επιτυχία. Οι προοπτικές είναι ευοίωνες , το ενδιαφέρον μεγάλο, οι καθαρές αποδόσεις εκτιμώνται θετικές και οι κίνδυνοι διαχειρίσιμοι. Στο τέλος της διαδικασίας, η Τράπεζα θα είναι περισσότερο από ποτέ ισχυρή και επαρκώς κεφαλαιοποιημένη.

Με τη ρευστότητα που ήδη διαθέτει και τα περιθώρια που έχει για αύξηση των δανείων της σε σχέση με την καταθετική της βάση , αναμένεται να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διοχέτευση ρευστότητας της Ελληνικής οικονομίας και τη στήριξη νέων παραγωγικών πρωτοβουλιών. Μετά την ολοκλήρωση  της διαδικασίας  ανακεφαλαιοποίησης, δυο είναι οι σημαντικότερες προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα στο σύνολό του  και που θα κληθούμε άμεσα, ως  Εθνική Τράπεζα να  διαχειριστούμε:

Πρώτον, τη σταδιακή επαναφορά  καταθέσεων  στο τραπεζικό σύστημα.

Δεύτερον, την αντιμετώπιση του φλέγοντος προβλήματος  των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η πρώτη πρόκληση – η επαναφορά των καταθέσεων – προϋποθέτει συλλογική και επίμονη προσπάθεια σε στενή συνεργασία με την Κυβέρνηση, τους θεσμούς και την Τράπεζα Ελλάδος. Οι καταθέσεις αποτελούν  βασική πηγή άντλησης   ρευστότητας στην οικονομία. Η επαναφορά τους εντός του τραπεζικού συστήματος αποτελεί αναγκαία συνθήκη για άρση  των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων και επιστροφή στην   ομαλότητα και κανονικότητα, ώστε να καταστεί δυνατή η χρηματοδότηση υγιών επενδυτικών και επιχειρηματικών σχεδίων.

Η ρευστότητα αναμένεται να εξασφαλισθεί ακόμα περισσότερο   όταν , εντός των επόμενων μηνών, επιτευχθεί και η χρηματοδότηση των Τραπεζών  μέσω των  κανονικών χρηματοδοτικών εργαλείων     της ΕΚΤ και μάλιστα με τους ευνοϊκούς όρους που προσφέρει η ποσοτική  χαλάρωση  και όχι μέσω του ακριβότερου Εκτάκτου Μηχανισμού ( ELA). Για την επανάκτηση της απαραίτητης ρευστότητας ,  δεν αρκεί όμως μόνο η βελτίωση της φερεγγυότητας  του τραπεζικού μας συστήματος. Απαιτείται  ταυτόχρονα    η διασφάλιση της  πολιτικής σταθερότητας  , η  άρση κάθε πηγή αβεβαιότητας  ως προς την υλοποίηση του προγράμματος και ως προς το ρυθμιστικό και φορολογικό πλαίσιο που θα διέπει τις συναλλαγές καθώς και η εμπέδωση θετικών προοπτικών για την πορεία της οικονομίας. Με λίγα λόγια, η τύχη του χρηματοπιστωτικού συστήματος  είναι άρρηκτα συνδεδεμένη όχι μόνο με την πορεία της πραγματικής οικονομίας αλλά και με την ποιότητα διακυβέρνησης, την ασφάλεια που εγγυάται το πολιτικό σύστημα , τις προσδοκίες και τους φόβους των χιλιάδων νοικοκυριών, επιχειρήσεων και επενδυτών που αποτελούν τις αγορές και συνδιαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα.

Μόνο με τη σταδιακή επανάκτηση εμπιστοσύνης μεταξύ των πέντε  θεσμικών πυλώνων της οικονομίας μας εντός της Ευρωζώνης, δηλαδή  του πολιτικού συστήματος, του τραπεζικού συστήματος , των νοικοκυριών, των  επιχειρήσεων και των Ευρωπαϊκών θεσμών  θα μπορέσουν να δημιουργηθούν θετικές προσδοκίες για τις αναπτυξιακές και επενδυτικές προοπτικές της οικονομίας  μας και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των καταθετών και επενδυτών απέναντι στη χώρα. Η δεύτερη πρόκληση, η αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, συνδέεται τόσο με την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας όσο και με την επίλυση του σοβαρότατου οικονομικού και κοινωνικού προβλήματος της υπερχρέωσης.

Η επανάκτηση εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα από νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από  την αποτελεσματικότητα και την ευαισθησία με την οποία οι Τράπεζες θα διαχειριστούν τα κόκκινα δάνεια.  Αναμένουμε  σήμερα τις ανακοινώσεις για  το νέο θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα διέπει τη διαχείριση των κόκκινων δανείων και την προστασία της πρώτης κατοικίας , μέσα στο οποίο θα κληθούμε να ενεργήσουμε με γνώμονα το συμφέρον των μετόχων μας αλλά και του κοινωνικού συνόλου. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι  η μαζική κατάσχεση ακινήτων και η πώλησή τους σε πολύ χαμηλές τιμές που θα μειώσει ακόμα περισσότερο την αξία των εμπράγματων εξασφαλίσεων   αντίκειται στο  συμφέρον της Τράπεζας.

Συμφέρον της Τράπεζας είναι να κρατήσει τον πελάτη ενήμερο , προσφέροντας μια σειρά προϊόντων ρύθμισης για ιδιώτες δανειολήπτες και εξατομικευμένες λύσεις που αντιστοιχούν στις πραγματικές δυνατότητες του κάθε οφειλέτη . Η προσπάθεια και η προσοχή μας θα στραφεί  σε όσους δανειολήπτες πραγματικά και αποδεδειγμένα αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των δανείων τους και αφετέρου στους συνεπείς δανειολήπτες μας, οι οποίοι παρά τα προβλήματα, παραμένουν ενήμεροι. Παράλληλα , θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ακόμα πιο αποτελεσματικά   τα μη εξυπηρετούμενα  επιχειρηματικά δάνεια , καθώς η ρύθμιση τέτοιων δανείων, κυρίως κοινοπρακτικών,  συνδέεται με την αναδιάρθρωση ολόκληρων  κλάδων. Στο πλαίσιο  του νέου θεσμικού πλαισίου θα λάβουμε τις ανάλογες πρωτοβουλίες. Ως Εθνική Τράπεζα έχουμε ήδη κάνει σημαντικά βήματα για την ρύθμιση  και τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Στο επίπεδο της λιανικής μόνο το τελευταίο τρίμηνο έχουν εισπραχθεί από προϊόντα ρύθμισης περίπου 500 εκ. ευρώ. Φιλοδοξούμε να βελτιώσουμε σημαντικά τα αποτελέσματά μας με πλήρη σεβασμό στα δικαιώματα  κάθε οφειλέτη  που αναζητεί καλοπροαίρετα λύση στο πρόβλημα της υπερχρέωσης. Οι προκλήσεις που ανέφερα παραπάνω κατατείνουν σε έναν κεντρικό στόχο: να διοχετευθεί ρευστότητα στην πραγματική οικονομία, ρευστότητα η οποία θα ικανοποιεί τις ανάγκες των νοικοκυρών, αλλά κυρίως θα χρηματοδοτεί βιώσιμες επενδυτικές και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Με την ισχυρή παράδοση και συμβολή στον αναπτυξιακό και κοινωνικό μετασχηματισμό της Ελληνικής Οικονομίας, αλλά κυρίως με τη δική σας σταθερή και διαχρονική εμπιστοσύνη, ο Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας είναι έτοιμος να ανταποκριθεί και να συμβάλει ενεργά στην ανασυγκρότηση της οικονομίας.

Τρεις είναι οι προτεραιότητες της Στρατηγική μας:

Πρώτον, χρηματοδότηση υγιών επενδυτικών  και επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε κλάδους με καινοτόμο και εξαγωγικό προσανατολισμό, που αξιοποιούν και διευρύνουν τα τεράστια συγκριτικά πλεονεκτήματα που ως χώρα διαθέτουμε, από τη ναυτιλία και τον τουρισμό, έως την ενέργεια, τον αγροτοδιατροφικό τομέα και τις νέες τεχνολογίες. Στο πλαίσιο αυτό, προωθούμε τις παραγωγικές συνεργασίες μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αναπτύσσουμε καινοτόμα χρηματοδοτικά προϊόντα για τη στήριξη αλυσίδων αξίας, για την προώθηση των εξαγωγών και της καινοτόμου  και κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Δεύτερον, αναβάθμιση του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης της Τράπεζας σε στενή συνεργασία με την ΕΚΤ, τον Ενιαίο Μηχανισμό Εποπτείας, το ΤΧΣ και την Τράπεζα Ελλάδος, για ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών εποπτείας και ελέγχου, καθώς και των συστημάτων  διαχείρισης κινδύνων, της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Φιλοδοξούμε  ο Όμιλος της Εθνικής να αποτελεί πρότυπο χρηστής διοίκησης και διακυβέρνησης, προς όφελος των μετόχων, των καταθετών – πελατών της και των εργαζομένων της. Στο πλαίσιο αυτό, καλούμεθα να επενδύσουμε στο ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου μας,  με γνώμονα τις δεξιότητες, τις εμπειρίες και ικανότητες που διαθέτει. Ταυτόχρονα, αναβαθμίζουμε την τεράστια παράδοση και παρακαταθήκη στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, επαναπροσδιορίζοντας το όραμα και την στρατηγική, ώστε να ανταποκρίνονται και να είναι συμβατά με τους Στρατηγικούς Στόχους της Τράπεζας, αλλά και τις εν γένει ανάγκες της κοινωνίας.

Τρίτον, η οικοδόμηση μιας νέας εταιρικής  σχέσης εμπιστοσύνης με τους μετόχους, τους πελάτες και την κοινωνία.  Με το παραγωγικό και επιχειρηματικό δυναμικό που διαθέτει η χώρα μας. Μια σχέση που θα υποδηλώνει ότι ο Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας βρίσκεται δίπλα στις  υγιείς  παραγωγικές  δυνάμεις, τις  κινητοποιεί και  τις στηρίζει, συμβάλλοντας μ’ αυτό τον τρόπο στο μεγάλο στοίχημα που ως χώρα πρέπει να κερδίσουμε: την κινητοποίηση επενδύσεων για την οικοδόμηση ενός νέου βιώσιμου αναπτυξιακού προτύπου.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών που είναι σε εξέλιξη είναι το πρώτο σημαντικό βήμα σε μια σειρά ενεργειών και βημάτων που πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί . Αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία ώστε το τραπεζικό σύστημα συνολικά να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει από ισχυρή θέση τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Στο κρίσιμο αυτό σταυροδρόμι, ο Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας, με το κύρος, τη παράδοση και τη πρωτοπορία που διαχρονικά τον χαρακτηρίζουν, αποτελεί άγκυρα σταθερότητας και σιγουριάς για την Ελληνική κοινωνία.  Κι αυτό γιατί  διατηρεί ισχυρή την εμπιστοσύνη των μετόχων της, των πελατών της και ευρύτερα της κοινωνίας.  Σας καλώ να στηρίξετε την Εθνική Τράπεζα σ’ αυτή την τιτάνια προσπάθεια και μέσω της Εθνικής την Ελληνική οικονομία και τη χώρα».

Ομιλία Φραγκιαδάκη

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, σε ομιλία του στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, μεταξύ άλλων, ανέφερε και τα εξής: «Η πορεία της τράπεζάς μας είναι μεγάλη. Όλοι γνωρίζετε πως είμαστε στο 175ο έτος λειτουργίας μας, και αναλογιζόμαστε την ιστορία των ετών αυτών, τις συνθήκες τις οποίες υπερέβη η τράπεζα αυτή. Αυτή η πορεία διαγράφηκε επιτυχώς χάριν στην συνεχή αφοσίωση των Μετόχων μας, των εργαζομένων μας και των πελατών μας. Αυτό τον καιρό, αυτή την στιγμή, για άλλη μια φορά, καλούμαστε ο καθένας από το πόστο του και το ρόλο του, να υπερβεί τα εμπόδια και να διασφαλίσει τη θέση και την ισχύ της τράπεζάς μας. Ο καθένας με τις δυνάμεις του και την θέλησή του. Ο δρόμος έχει υπάρξει δύσκολος, και σίγουρα τα τελευταία χρόνια δυσκολότερος. Όμως αντέξαμε, και θα βγούμε από αυτόν ακόμα ισχυρότεροι. Μετά τα αποτελέσματα της Συνολικής Αξιολόγησης και το κεφαλαιακό μας πλάνο, είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε πως η επιτυχής ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης θα αφήσει την τράπεζα ισχυρή κεφαλαιακά, με επαρκείς προβλέψεις και σε προνομιακή θέση ρευστότητας, κάτι που θα μας επιτρέψει να πρωτοστατήσουμε στον ιστορικό μας ρόλο της υποστήριξης της οικονομίας και της ανάπτυξης. Έχοντας ήδη ξεκινήσει την προσέλκυση διεθνών επενδυτών, θεωρούμε χρέος μας προς τους Μετόχους μας που μας στηρίζουν, να ανοίξουμε τα βιβλία μας στους Έλληνες επενδυτές, μεγάλους και μικρούς. Αυτοί είναι οι παραδοσιακοί μας Μέτοχοι, και σας θέλουμε δίπλα μας και στη συνέχεια. Παρά το γεγονός ότι δεν θα υπάρξουν δικαιώματα προτίμησης, κάτι για το οποίο δεν είχαμε επιλογή στην παρούσα συγκυρία και θεσμικό πλαίσιο, θεωρώ πως είναι τιμή μας να δίνουμε το δικαίωμα στους μετόχους μας να συμμετέχουν στην ανακεφαλαιοποίησή μας και στον αγώνα για την επόμενη μέρα. Το γεγονός πως οι Μέτοχοι της Εθνικής καλούνται να συμμετέχουν στην κοινή μας αυτή προσπάθεια, νομίζω πως αποδεικνύει και την ιδιαίτερη και ισχυρή σχέση Μετόχων-Τράπεζας στην Εθνική Τράπεζα. Η τράπεζα στηρίζει τους Μετόχους της όπως οι Μέτοχοι στηρίζουν την τράπεζα. Έχουμε ήδη ανακοινώσει πως προτιθέμεθα να καλύψουμε τις κεφαλαιακές μας ανάγκες κυρίως από τις αγορές, καθώς και από τις δικιές μας κεφαλαιακές δράσεις, ώστε να ελαχιστοποιήσουμε το μέγεθος της κρατικής βοήθειας που θα λάβουμε. Σε αυτό το σημείο θέλω να αναφερθώ και στην πρόθεση πώλησης του 100% της Finansbank, κάτι για το οποίο γίνεται πολύς λόγος τελευταία. Η τράπεζα έχει δεσμευτεί για την πώληση και δεν έχει την επιλογή να ακολουθήσει κάποια άλλη στρατηγική στο θέμα αυτό. Οι συνθήκες της τράπεζάς μας και της οικονομίας όταν εξαγοράσαμε την Finansbank ήταν σίγουρα πολύ διαφορετικές από τις σημερινές συνθήκες. Το ίδιο ισχύει και για την αγορά της Τουρκίας. Να είστε όμως σίγουροι, πως η Διοίκηση θα κάνει ό,τι μπορεί στην σημερινή κατάσταση ώστε να μεγιστοποιήσει τα οφέλη μας. Άλλωστε, η Finansbank, αυτό το τόσο μεγάλο κομμάτι του Ομίλου μας, είναι αυτή που θα μας δώσει την δυνατότητα, σε δεύτερο χρόνο, να αποπληρώσουμε μέρος της κρατικής βοήθειας που θα λάβουμε, κάτι που θεωρώ εξίσου σημαντικό και μεγάλο. Η πηγή της ενότητάς μας, των εργαζομένων, της Διοίκησης και των Μετόχων είναι πως η ισχυρή τράπεζα που εδώ και 175 χρόνια στηρίζει την οικονομία και την κοινωνία είναι μία, η δική μας. Νιώθω χρέος απέναντι στην έννοια της συνέχειας της τράπεζας, και όχι της απλής χρονικής συνέχειας, αλλά και της συνέχειας σε θέση ισχύος. Αυτή η συνέχεια διαγράφεται όχι μόνο στην ιστορία μας αλλά και στην παρούσα εικόνα μας: Αυτή την στιγμή η νεότερη υπάλληλος είναι 19 ετών και ο γηραιότερος υπάλληλος είναι 89 ετών, ενώ ο άνθρωπος με τα περισσότερα χρόνια υπηρεσίας στην τράπεζα έχει 43 έτη μαζί μας. Οι πελάτες μας έχουν εύρος ηλικίας από κάποιων ημερών μέχρι άνω των 95 ετών. Καθήκον μας λοιπόν είναι να διασφαλίσουμε αυτή την συνέχεια, και την ισχύ μας η οποία είναι η πηγή της ανθεκτικότητάς μας, ενώ ταυτόχρονα εξελισσόμαστε για να καλύψουμε τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των καιρών και για να γινόμαστε καλύτεροι. Έχουμε πολλά να περιμένουμε στο μέλλον, θα κληθούμε να συνδράμουμε στην επιστροφή της ανάπτυξης και της διοχέτευσης της ρευστότητας στην οικονομία, και θα το κάνουμε επιτυχώς, όπως το έχουμε κάνει τόσες φορές στην ιστορία μας. Έχοντας εξασφαλίσει την βιωσιμότητά μας, και με σεβασμό στον Μέτοχο, τον εργαζόμενο και τον πελάτη θα δουλέψουμε σκληρά για να κρατήσουμε και να εντείνουμε την ισχυρή μας θέση, να προωθήσουμε την υγιή επιχειρηματικότητα και την τεχνολογική εξέλιξη του τρόπου που δουλεύουμε και της οικονομίας και να στηρίξουμε την κοινωνία, όπως ανέκαθεν κάναμε. Για ακόμα μια φορά λοιπόν, ας είμαστε όλοι μας μέρος της επιτυχημένης συνέχειας της ισχύος της τράπεζάς μας».