Κανονικά τσεκ και εξισωτική για ζώα με ζωονόσους

Δεν χάνουν τις επιδοτήσεις τους για τσεκ και εξισωτική κτηνοτρόφοι, των οποίων τα ζώα θανατώθηκαν υποχρεωτικά –ως ανωτέρα βία- λόγω κάποιας ασθένειας όπως η οζώδης δερματίτιδα. Αυτό αναφέρει ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην οποία ωστόσο υπογραμμίζεται ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των διαφόρων καθεστώτων.

Πιο αναλυτικά, η ανακοίνωση του ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους των οποίων οι εκμεταλλεύσεις πλήττονται κατά καιρούς από διάφορες ζωονόσους, όπως πρόσφατα συνέβη με την οζώδη δερματίτιδα στα βοοειδή, ότι «τα ζώα τα οποία θανατώθηκαν υποχρεωτικά εξαιτίας της εν λόγω ασθένειας, με σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών, στοιχειοθετούν περιστατικά ανωτέρας βίας και συμμετέχουν κανονικά σε όλα τα καθεστώτα ενισχύσεων, όπως για παράδειγμα στη βασική ενίσχυση, εξισωτική αποζημίωση κλπ. Υπό την προϋπόθεση βέβαια, ότι πληρούν και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των διαφόρων καθεστώτων- προγραμμάτων (όπως πχ άδεια μετακίνησης, χωρητικότητα σταύλου κλπ)».

Για το σκοπό αυτό, βάση της ανακοίνωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, «οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να καταθέσουν στις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ τα έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν κατά περίπτωση την υποχρεωτική σφαγή ή θανάτωση των ζώων τους, ώστε να μπορούν να αναγνωριστούν ως θάνατοι λόγω ανωτέρας βίας και να ληφθούν υπόψη το συντομότερο δυνατόν στις πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ».