Ζητούνται για εργασία από την Αφοί Ν. Καραγιώργου Α.Β.Β.Ε ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

Ζητείται Πρακτικός Μηχανικός Ά Τάξης, Ηλεκτρολόγος Α’ Ειδικότητας Γ’ κατηγορίας, Ηλεκτροσυγκολλητής, Τορναδόρος και Μηχανολόγος Μηχανικός απόφοιτος ΑΕΙ-ΤΕΙ, για εργασία, από την Αφοί Ν. Καραγιώργου Α.Β.Ε.Ε ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ.

Τηλ. επικοινωνίας: 2491028070 και 6976555277. e-mail: farsala@karagiorgos.gr