Ζητούνται για εργασία από την Αφοί Ν. Καραγιώργου Α.Β.Ε.Ε ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

Ζητείται Πρακτικός Μηχανικός Ά Τάξης, Ηλεκτρολόγος Ά Ειδικότητας ΄Γ κατηγορίας, Ηλεκτροσυγκολλητής, Τορναδόρος, Γεωπόνος και Βοηθός λογιστή, για εργασία, από την Αφοί Ν. Καραγιώργου Α.Β.Β.Ε ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ.

Τηλ. επικοινωνίας: 2491028070 και 6976555277. e-mail: farsala@karagiorgos.gr