Ζητείται για εργασία στα Φάρσαλα από γραφείο παροχής λογιστικών και φορολογικών υπηρεσιών

Γραφείο παροχής λογιστικών και φορολογικών υπηρεσιών στα Φάρσαλα,
ζητά να προσλάβει:

Βοηθό Λογιστή

με πλήρη απασχόληση.

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίου:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. (Οικονομικής / Λογιστικής κατεύθυνσης)
 • Γνώση Ε.Λ.Π.  
 • Γνώση τήρησης διπλογραφικών-απλογραφικών βιβλίων.
 • Διεκπεραίωση μισθοδοσιών επιχειρήσεων
 • Σύνταξη δηλώσεων ΦΠΑ – VIES – INTRASTAT – ΜΥΦ -ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ
 • Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων
 • Εμπειρία σε προγράμματα Μηχανογραφημένης Λογιστικής  
 • Γνώση και τήρηση διαδικασιών Λογιστηρίου
 • Προϋπηρεσία σε Λογιστική εταιρία ή σε οργανωμένο λογιστήριο

Απαιτούμενες ατομικές δεξιότητες – χαρακτηριστικά:

 • Δυναμική προσωπικότητα και διάθεση για μάθηση
 • Αξιοπιστία – Εχεμύθεια – Επικοινωνιακή ικανότητα
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου / προθεσμιών και πλάνων
 • Ικανότητα διαχείρισης της πίεσης στην εργασία και ανταπόκρισης σε επείγοντα ζητήματα.

Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα  στην ηλεκτρονική διεύθυνση: inbox4jobs.info@gmail.com

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων, θα επικοινωνήσουμε  με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης. 

Η τήρηση και επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 για την προστασία φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.