Δυνατότητα υποβολής ξεχωριστών δηλώσεων από τους συζύγους το 2019. Πλεονεκτήματα- Μειονεκτήματα. Προβλήματα εφαρμογής – (Παραδείγματα)

Γράφει ο Εύμηλος…

Το καθεστώς μέχρι 31/12/2017

1.Υποχρεωτική κοινή δήλωση

Μέχρι τώρα ο νόμος προέβλεπε ότι οι σύζυγοι υπέβαλλαν υποχρεωτικά κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Αλλά όπως ο κάθε κανόνας έχει και τις εξαιρέσεις του, υπήρχαν και περιπτώσεις που υπέβαλαν δήλωση υποχρεωτικά χωριστά, όπως όταν έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση, η πτώχευση, κλπ.

 Ειδικότερα ορίζεται ότι, οι σύζυγοι, κατά τη διάρκεια του γάμου, υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους. Υπόχρεος για την υποβολή της κοινής δήλωσης είναι ο σύζυγος και για τα εισοδήματα της συζύγου του. Ο φόρος, τα τέλη και οι εισφορές που αναλογούν στα εισοδήματα εκάστου συζύγου βεβαιώνεται χωριστά και η ευθύνη της καταβολής βαρύνει κάθε σύζυγο. 

2. Εισοδήματα των ανηλίκων τέκνων

  Τα εισοδήματα των ανηλίκων τέκνων προστίθενται στα εισοδήματα του  γονέα με το μεγαλύτερο εισόδημα.

3.Υπολογισμός  Φόρου  

  Ο φόρος υπολογίζεται χωριστά για τον καθένα  σύζυγο και στη συνέχεια τα δυο  αυτά ποσά προστίθενται και βεβαιώνεται  το άθροισμά τους  στο όνομα του συζύγου (ανδρός).

Παράδειγμα: στη δήλωση του φορολογικού  έτους 2017 ο  φόρος του συζύγου είναι 800,00, της συζύγου 200,00, ήτοι σύνολο 1.000,00, βεβαιώνεται στον σύζυγο όλο το ποσό των 1.000,00

3. Μειονεκτήματα

Η μη έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας

Επειδή σε πολλές περιπτώσεις ο ένας σύζυγος μπορεί να είναι αφορολόγητος, που σημαίνει ότι δεν βεβαιώνεται  στο όνομά του φόρος, όταν αιτούνταν την έκδοση ατομικής φορολογικής  ενημερότητας, το σύστημα δεν επέτρεπε την έκδοσή της, επειδή είχε οφειλή από φόρο εισοδήματος ο άλλος σύζυγος.

Παράδειγμα:  Στη δήλωση φόρου εισοδήματος  2016, στο σύζυγο βεβαιώθηκε φόρος 800,00, ενώ στη σύζυγό του ο φόρος είναι μηδέν.  Η σύζυγος αιτείται την  έκδοση αποδεικτικού  φορολογικής  ενημερότητας, αλλά  το σύστημα βλέπει την οφειλή,  δεν μπορεί να αναγνωρίσει από ποιον προέρχεται,   και δεν επιτρέπει την έκδοση.  Στην περίπτωση  αυτή πάντως προβλέπεται λύση, η σύζυγος,  προσέρχεται στην Δ.Ο.Υ.,  και   δύναται να ζητήσει τον διαχωρισμό του χρέους,  ούτως ώστε να μπορέσει να εκδοθεί από το σύστημα το αποδεικτικό  στο όνομά της.

Επισημαίνεται ότι το πρόβλημα εστιάζεται μόνο στο φόρο εισοδήματος, όπου ο φόρος και των δυο συζύγων βεβαιώνεται,  στο όνομα του άνδρα, ο οποίος και καθίσταται υπεύθυνος  για την πληρωμή του. Επισημαίνεται ότι αν  η  σύζυγος  πχ έχει και άλλα χρέη πχ από ΕΝΦΙΑ, σε κάθε περίπτωση δεν θα εκδίδεται αποδεικτικό  ενημερότητας  κλπ και δεν ωφελεί ο διαχωρισμός στην φορολογική δήλωση.

4. Πλεονεκτήματα

α. Το προσωπικό οικογενειακό τεκμήριο για τους εγγάμους  είναι 5.000,00, δηλαδή  από 2.500,00 έκαστος, ενώ όπως θα δούμε παρακάτω σε ξεχωριστή δήλωση το  προσωπικό κριτήριο θα είναι από  3.000 για έκαστο σύζυγο, ήτοι 6.000!!. (3.000+3000).

β. Στα τεκμήρια υπάρχει η «αλληλεγγύη»  μεταξύ των συζύγων, δηλαδή λαμβάνεται υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα

γ. Στο ποσό  των αποδείξεων με κάρτα,  τυχόν περίσσευμα  στον ένα, μεταφέρεται και υπολογίζεται  στον άλλο σύζυγο

δ. Ακόμη και στην περίπτωση  που ένας ο σύζυγος  δεν χρειάζεται καθόλου αποδείξεις (πχ έμπορος, επαγγελματίας, μη κατ επάγγελμα  αγρότης κλπ), όλο το ποσό που τυχόν  έχει συγκεντρώσει, μεταφέρεται και λαμβάνεται υπόψη στον άλλο  σύζυγο.

ε. Σε περίπτωση τεκμηρίων, ισχύει η αλληλεγγύη ανάμεσα στους συζύγους και τα εισοδήματα του ενός  βοηθούν τον  άλλον, ώστε έτσι να αποτρέπεται η τεκμαρτή φορολόγηση. (βλ. παραδείγματα)

Β) Το καθεστώς από  1/1/2018

   Οι αλλαγές έγιναν για  εναρμόνιση του Κώδικα εισοδήματος με την υπ’ αριθμόν 330/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία κρίθηκε ότι, εφόσον δεν συντρέχει προφανής λόγος δημοσίου συμφέροντος που να δικαιολογεί την υποχρεωτική υποβολή  κοινής δήλωσης φόρου εισοδήματος των συζύγων, οι σύζυγοι διατηρούν το δικαίωμά τους να υποβάλλουν αυτοτελώς  (χωριστά)  δηλώσεις φόρου εισοδήματος, δηλαδή, με χωριστό υπολογισμό των στοιχείων εισοδήματος, δαπανών και τεκμηρίων και χωριστή βεβαίωση του φόρου ή της απαίτησης για επιστροφή.

1.Χρόνος ισχύος  των νέων αλλαγών
Οι νέες αλλαγές ισχύουν για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 που θα υποβληθούν  από το νέο έτος, δηλαδή  μέχρι τις 30.6.2019 και επόμενα, δηλαδή ισχύουν άμεσα.

2.Προαιρετική η χωριστή  δήλωση

Εφόσον το επιθυμούν, θα μπορούν να υποβάλλουν  οι σύζυγοι  χωριστές δηλώσεις, είναι δηλαδή η εφαρμογή του μέτρου προαιρετική και άρα όχι υποχρεωτική!.

3.Προυποθέσεις – Υποβολή ειδικής δήλωσης

Απαραίτητη προϋπόθεση για να υποβληθούν χωριστά οι δηλώσεις, είναι  να υποβληθεί από τον ένα σύζυγο προς τούτο,  ειδική ανέκκλητη δήλωση στην εφορία (μάλλον στο Τμήμα του Μητρώου), μέχρι στις 28/2. Η επιλογή αυτή του ενός συζύγου είναι δεσμευτική για τον άλλο σύζυγο, αφού αυτόματα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα ενημερώσει και τον/τη σύζυγο για την επιλογή αυτή.

4. Εισοδήματα των ανηλίκων τέκνων

  Τα εισοδήματα των ανηλίκων τέκνων προστίθενται στα εισοδήματα του  γονέα με το μεγαλύτερο εισόδημα. Αν οι γονείς έχουν ίσο ποσό εισοδήματος, το εισόδημα των ανήλικων τέκνων προστίθεται στο εισόδημα του πατέρα. Δεν υπάρχει διαφορά, εφαρμόζεται ότι και με την κοινή δήλωση.

5.Υπολογισμός  Φόρου  

Ο φόρος  θα υπολογίζεται χωριστά για κάθε σύζυγο ,  θα βεβαιώνεται  χωριστά και κατά συνέπεια η ευθύνη καταβολής του, θα βαρύνει επίσης τον καθένα χωριστά. Σε περίπτωση επιστροφής φόρου,  το ποσό θα κατατίθεται στο λογαριασμό (ΙΒΑΝ) που έχει δηλώσει έκαστος εκ των συζύγων.

6. Μειονεκτήματα

α. ο Κάθε σύζυγος έχει  προσωπικό ατομικό  τεκμήριο το ποσό  των  3.000,00, ( Ενώ σαν έγγαμος έχει  από 2.500,00 έκαστος και 5.000 σαν οικογένεια). Στην ουσία έχουμε αύξηση των τεκμηρίων με το ποσό των 1.000,00, αφού από 5.000 γίνεται 6.000 (3.000+3.000) και με ότι αυτό σημαίνει…

β. Στα τεκμήρια δεν υπάρχει  η «αλληλεγγύη»  μεταξύ των συζύγων, αλλά θα πρέπει ο καθένας  να  τα δικαιολογεί  από τα ατομικά εισοδήματά του,  όπως, τις αποκτήσεις  των περιουσιακών στοιχείων (αγορές ΕΙΧ, σκαφών, ακινήτων,  πληρωμές δανείων, κλπ , καθώς και   τα τεκμήρια διαβίωσης  (οικίας, ΕΙΧ, σκάφους κλπ). Όσα ζευγάρια λοιπόν επιλέξουν τη χωριστή δήλωση,  πρέπει να κάνουν όλους  τους απαραίτητους υπολογισμούς, καθώς σε αντίθετη περίπτωση δεν αποκλείεται να πέσουν στην παγίδα των τεκμηρίων. Καραδοκούν λοιπόν τα τεκμήρια…..

Σε αυτές τις  περιπτώσεις  υπάρχει ο κίνδυνος κάποιος εκ των δύο συζύγων να κληθεί να πληρώσει υψηλότερο φόρο εξαιτίας των τεκμηρίων. (βλ. παραδείγματα).

γ. Στο ποσό  των αποδείξεων από κάρτες, τυχόν περίσσευμα  στο  ένα σύζυγο χάνεται, αφού δεν θα  μεταφέρεται πλέον στον άλλο σύζυγο!!

7.  Πλεονεκτήματα

α. στην περίπτωση που ο ένας εκ των συζύγων δεν έχει οφειλές  από φόρο εισοδήματος,  θα  είναι δυνατή η έκδοση  φορολογικής ενημερότητας, ενώ θα έχει οφειλή  ο άλλος.

β.  Επίσης σήμερα, αν για παράδειγμα, μετά την εκκαθάριση της κοινής δήλωσης, προκύπτει για τον σύζυγο  π.χ.  φόρος 2.000 ευρώ και για τη σύζυγο επιστροφή φόρου 2.000 ευρώ, το εκκαθαριστικό θα έχει μηδενικό αποτέλεσμα, αφού η εφορία συμψηφίζει το ποσό (-2.000+2.000=0). Με την επερχόμενη αλλαγή που γίνεται, ο σύζυγος θα λάβει χρεωστικό σημείωμα πληρώνοντας τον φόρο σε 3 διμηνιαίες δόσεις, ενώ η σύζυγος θα λάβει την επιστροφή φόρου κανονικά.

γ. Ενδεχομένως να λύνονται και προβλήματα, όπως πχ αν ο ένας από τους δυο συζύγους διαμένει  στο εξωτερικό και ο άλλος  στην Ελλάδα.

Γ)  Υποβολή δηλώσεων – Έκδοση εκκαθαριστικών

 Από το νέο νόμο όπως είναι, προκύπτει ότι πρέπει να υποβάλλονται  χωριστές δηλώσεις (Ε1), μάλλον  όμως, πιστεύουμε ότι στην αρχή της εφαρμογής η υποβολή της δήλωσης κατά πάσα πιθανότητα  μπορεί να είναι πάλι κοινή, (σε αντίθετη περίπτωση απαιτείται πολύ μεγάλη υποδομή και υπολογιστική ισχύπου πιθανόν να μην υπάρχει;),  ο φόρος  όμως σε κάθε περίπτωση θα βεβαιώνεται χωριστά, ή  στο ίδιο εκκαθαριστικό με διαφορετική ταυτότητα  πληρωμής  ή  θα εκδίδονται δυο εντελώς διαφορετικά εκκαθαριστικά, (το περισσότερο πιθανό),  όπως δηλαδή  γίνεται και με την φορολογία του  ΕΝΦΙΑ, στην οποία ως γνωστόν  εκδίδονται χωριστά εκκαθαριστικά, για κάθε ένα μέλος της οικογένειας που έχει ακίνητα, όπως, στον πατέρα, στη μητέρα, στην κόρη και τον υιό!!  ( τέσσερα εκκαθαριστικά, ενώ στην αρχή εκδίδονταν ένα…)

Εν τέλει, ότι και να επικρατήσει τελικά, το μόνο σίγουρο είναι ότι, θα εκδίδονται δυο διαφορετικά εκκαθαριστικά σημειώματα,  ώστε  να γίνεται η πληρωμή ή είσπραξη από τον κάθε ένα σύζυγο χωριστά και κεχωρισμένα… .

Εξάλλου, όπως θα δούμε και παρακάτω, αναμένεται η έκδοση ειδικής απόφασης,  που θα ρυθμίζει όλα τα επί μέρους θέματα και θα επιλύει τα τυχόν προβλήματα.

Σε αναμονή λοιπόν, να δούμε ποιος τρόπος τελικά θα προκριθεί….

Δ) προβλήματα στην εφαρμογή.

α. Δήλωση των  τέκνων

Άγνωστο  είναι προς το παρόν ποιος γονέας θα δηλώνει τα τέκνα. Τα τέκνα επηρεάζουν τόσο την εκκαθάριση  του φόρου, επειδή ως γνωστόν, προσαυξάνουν το αφορολόγητο όριο σε μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες κατ επάγγελμα κλπ, αλλά και την είσπραξη των επιδομάτων. Δεν αποκλείονται ακόμη και …συζυγικές έριδες!!

β. Προσδιορισμός ανάλωσης ( περίσσευμα από προηγούμενα χρόνια)

Προβλήματα θα δημιουργηθούν και στον υπολογισμό των περισσεύματος  από τώρα και πέρα, αφού ο ένας σύζυγος δεν θα μπορεί να βοηθήσει τον άλλον, και μάλλον θα χρειάζονται  δωρεές  χρημάτων, όπως επίσης και στην τυχόν ανάλωση από τα προηγούμενα χρόνια. Ας ελπίσουμε ότι θα δοθούν λύσεις  …μη δαπανηρές! (η δωρεά μετρητών πάντως φορολογείται με 10%!)

γ. Θα είναι δύσκολο μέχρι στις 28 Φεβρουαρίου, κάποιος να είναι σε θέση, να μπορεί να υπολογίσει,  αν το συμφέρει ή όχι η υποβολή της Ειδικής δήλωσης  στην εφορία για υποβολή χωριστής δήλωσης, για τον απλούστερο λόγο ότι ακόμη  ενδεχομένως κλπ.

Φρονούμε ότι θα ήταν καλλίτερο η ημερομηνία να μετατίθενται ένα μήνα ακόμη παρά πίσω, στις 31/3, θα διευκόλυνε….

δ. Επιδόματα

Άγνωστο τι θα γίνει με τα επιδόματα και τι λύσεις θα δοθούν, όπως:

α. Η αίτηση για το επίδομα  τέκνων Α21,  

β. Η αίτηση για το Κοινωνικό Μέρισμα  ,  

γ.  Η αίτηση για το επίδομα θέρμανσης ,  

δ.  Η αίτηση για το ΚΕΑ κλπ

Βέβαια,  οι αιτήσεις αυτές σε κάθε περίπτωση, θα υποβάλλονται από τον ένα σύζυγο, μάλλον ή κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των συζύγων, ή κατά τα κοινώς λεγόμενα,  «όποιος πρόλαβε τον Κύριο είδε», όποιος δηλαδή προλάβει πρώτος!!, ή αν ρυθμιστεί με νομοθετική διάταξη.

γ. Υποδομή του ΤΑΧΙΣ

Ίσως να μην επαρκεί η σημερινή αποθηκευτική –υπολογιστική δύναμη του ΤΑΧΙΣ σε μια τυχόν    μεγάλη   αύξηση των νέων δηλώσεων – εκκαθαριστικών, γιατί αναμένεται ότι θα είναι μεγάλη η επιβάρυνση με το νέο φορτίο δηλώσεων.

δ. Έκδοση απόφασης

Κατά ρητή διάταξη του νόμου, αναμένεται επίσης  και η έκδοση απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων  με την οποία  θα καθορίζονται οι όροι, η διαδικασία, καθώς και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων υποβολής χωριστών δηλώσεων των συζύγων.

Και έτσι θα ρυθμιστούν και θα επιλυθούν όλα τα επί μέρους θέματα και προβλήματα που ήθελε προκύψουν στην εφαρμογή της νέας διάταξης.

ε) Ληξιπρόθεσμα χρέη

Άγνωστο είναι προς  το παρόν ποια θα είναι η επίπτωση στα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο από την εφαρμογή του νέου μέτρου. Θεωρούμε ότι  θα υπάρξει μια αύξηση,  γιατί με το προηγούμενο καθεστώς αναμφισβήτητα,  υπήρχε μια πίεση  προς πληρωμή.

Στ) Θα επέλθουν ριζικές αλλαγές στο πρόγραμμα εκκαθάρισης του ΤΑΧΙΣ, όπερ μπορεί σημαίνει και τυχόν καθυστέρηση στο άνοιγμα της εφαρμογής για την υποβολή των  φορολογικών δηλώσεων. Το ίδιο ισχύει και για τις εταιρείες λογισμικού, να προσαρμόσουν τα προγράμματά τους με τη νέα διάταξη.

ζ) Τέλος, θα πρέπει να ανοίξει και ένα νέο πεδίο στο Μητρώο του ΤΑΧΙΣ, έτσι εκεί που είχαμε, άγαμος, έγγαμος, σε χηρεία, διαζευγμένος κλπ, τώρα θα έχουμε και  «φορολογικά  διαζευγμένος» ή όπως τελικά ήθελε ονομαστεί. Για να αστειευτούμε και λίγο,  λόγω και των ημερών, θα μπορούσε να η επιλογή να ονομαστεί ακόμη  και «φοροχήρες» ή «Φοροχήροι»!, όπως σκωπτικά αναφέρεται στον Φορολογικό Καζαμία του 2019του Taxheaven!.

Ε) Παραδείγματα

1ο .Φορολογούμενος μισθωτός με εισόδημα 25.000,00, η σύζυγος έμπορος με κέρδη 4.000, διαμένουν σε σπίτι 120τμ που τους ανήκει 50-50%, έχουν ένα ΕΙΧ 1600κε, μοντέλο  2014  με ποσοστό 50% έκαστος , πληρώνουν δάνειο στεγαστικό ο καθένας από 3.000, και ‘έχουν  αποδείξεις  με κάρτα ο σύζυγος 2.500,00  και η σύζυγος 1.000,00

α) Φόρος με κοινή δήλωση:

1. Ο σύζυγος:

Φορολογητέο εισόδημα=25.000,00

Τεκμήρια: προσωπικό= 2.500+ ΕΙΧ=3.200+Δάνεια=3.000+Σπίτι=2.900 Σύνολο=11.600,

Θα φορολογηθεί στο ποσό των 25.000,00

2.Η σύζυγος:

Φορολογητέο εισόδημα=4.000,00

Τεκμήρια: προσωπικό= 2.500+ ΕΙΧ=3.200+Δάνεια=3.000+Σπίτι=2.900 Σύνολο=11.600

Θα φορολογηθεί στο ποσό των  4.000,00, και όχι στο ποσό των 11.600,00, λόγω συζυγικής  αλληλεγγύης.

3.Εκκαθάριση:

*Ο Σύζυγος=4.000,00+426(αλληλεγγύη)=4.226,00

*Η σύζυγος=  880,00

Συνολικό ποσό φόρου = 5.106,00για το ζευγάρι

β) Φόρος σε χωριστές δηλώσεις:

1. Ο σύζυγος:

Φορολογητέο εισόδημα=25.000,00

Τεκμήρια: προσωπικό= 3.000+ ΕΙΧ=3.200+Δάνεια=3.000+Σπίτι=2.900 Σύνολο=12.100

Θα φορολογηθεί στο ποσό των 25.000,00.

Εκκαθάριση:

Ο Σύζυγος=4.165,00+426(αλληλεγγύη)=4.591,00

Πρώτο κακό…  του λείπουν αποδείξεις αξίας 750,00, οι οποίες  δεν μεταφέρονται από τη σύζυγο!

Πρόσθετη επιβάρυνση για τον σύζυγο = 4.591- 4.226=365,00φόρος.

2. Η σύζυγος

Φορολογητέο εισόδημα=4.000,00

Τεκμήρια: προσωπικό= 3.000+ ΕΙΧ=3.200+Δάνεια=3.000+Σπίτι=2.900 Σύνολο=12.100

Θα φορολογηθεί στο ποσό των 12.100,00 και όχι στο ποσό των 4,000,00, λόγω μη συζυγικής  αλληλεγγύης.  Δηλαδή προσαυξάνεται το  εισόδημα των 4.000 με το ποσό των 8.100,00 λόγω τεκμηρίων!! Και το προσωπικό τεκμήριο από 2.500,00γίνεται 3.000,00 αυξάνεται δηλαδή 500,00

Εκκαθάριση:

Η σύζυγος=  2.662,00+ 2,20 αλληλεγγύη=2.664,20!! Φόρος.

Δεύτερο κακό.. Ενώ πριν η σύζυγος πλήρωνε 880,00, τώρα μόνη της το ποσό του φόρου φτάνει σε 2.664,20€!! Δηλαδή χειροτερεύει άρδην η φορολογική της θέση…

Συμπεράσματα: Με κοινή δήλωση ο φόρος για τα ζευγάρι είναι 5.106,00, με χωριστές δηλώσεις ο φόρος του ζευγαριού  φτάνει σε δυσθεώρητα ύψη,  όπως, 4.591+2.664,20=7.255,20, δηλαδή έχτρα  επιβάρυνση φόρου 2,149,20!! , αύξηση 42,10%!!!

Ο σύζυγος επιβαρύνεται για τις αποδείξεις που δεν μεταφέρονται από τη σύζυγο,  ενώ η σύζυγος «πέφτει» στην δαγκάνα-τσιμπίδα των τεκμηρίων. Αν υποβάλλονταν κοινή δήλωση, σαφέστατα δενθα ενέσκηπταν τέτοιου είδους προβλήματα.

2ο . Κατ επάγγελμα αγρότης , έγγαμος, με αγροτικό εισόδημα 10.000,00, και επιδοτήσεις 4.000,00,  η σύζυγος έχει  έσοδα από ενοίκια αγρών 800,00 και τόκους καταθέσεων 4,00. Διαμένουν σε διαμέρισμα  100 τμ που ανήκει στο σύζυγο,  έχουν ΕΙΧ ο σύζυγος 1.600κε μοντέλο 2012  και  η σύζυγος 1.100κε μοντέλο 2015.   Αγορές  με κάρτα ο σύζυγος  1.000 και η σύζυγος 2.000,00.

α) Φόρος με κοινή δήλωση:

1.Ο σύζυγος:

Φορολογητέο εισόδημα=10.000,00

Τεκμήρια: προσωπικό= 2.500+ ΕΙΧ=4.480+Σπίτι=4.500 Σύνολο=11.480,

Θα φορολογηθεί στο ποσό των 10.000,00

2.Η σύζυγος:

Φορολογητέο εισόδημα=80,00+4,00=804,00

Τεκμήρια: προσωπικό= 2.500+ ΕΙΧ=4.000 Σύνολο=6.500,00

Θα φορολογηθεί στο ποσό των  3.980,00, και όχι στο ποσό των 804,00, λόγω της συζυγικής  αλληλεγγύης, η οποία και δεν επαρκείκαι δυστυχώς πέφτει για νένα μέρος,  στη τσιμπίδα των τεκμηρίων για το ποσό των 3.176,00.

3.Εκκαθάριση:

*Ο Σύζυγος=300,00+44,00(αλληλεγγύη)=344,00

*Η σύζυγος=  120,00+28,80χαρτ.=148,80

Συνολικό ποσό φόρου για το ζευγάρι =492,80

β) φόρος σε χωριστές δηλώσεις:

1. Ο σύζυγος:

Φορολογητέο εισόδημα=10.000,00

Τεκμήρια: προσωπικό= 3.000+ ΕΙΧ=4.480+Σπίτι=4.500 Σύνολο=11.980,00,

Θα φορολογηθεί στο ποσό των 10.000,00

Εκκαθάριση:

Ο Σύζυγος=300,00+44,00(αλληλεγγύη)=344,00

Δεν υπάρχει πρόσθετη επιβάρυνση

2. Η σύζυγος

Φορολογητέο εισόδημα=800,00+4,00=804,00

Τεκμήρια: προσωπικό= 3.000+ ΕΙΧ=4.000 Σύνολο=7.000,00

Θα φορολογηθεί στο ποσό των 7.000,00 και όχι στο ποσό των 804,00 λόγω μη συζυγικής  αλληλεγγύης.  Δηλαδή προσαυξάνετε το  εισόδημα των 804,00 με το ποσό των 6.196,00 λόγω τεκμηρίων!! Και το προσωπικό τεκμήριο από 2.500, γίνεται 3.000, προσαυξάνεται 500,00

Εκκαθάριση:

Η σύζυγος=120,00+28,80χαρτ.=148,80 (ίδιο ποσό). Το ποσό είναι το ίδιο γιατί τα τεκμήρια είναι κάτω από 9.500,00, γιατί η σύζυγος φορολογείται ως μισθωτός και άρα απαιτούνται και αποδείξεις.(πρόκειται για τη σωτήρια διάταξη του άρθ. 34§1α του ν.4172/13, η οποία ορίζει ότι . 1. Η διαφορά που προκύπτει …φορολογείται: α) σύμφωνα με την το 15§1, μισθωτές,  εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από μισθωτή εργασία ή/και συντάξεις ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του προκύπτει από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή δεν υπάρχει εισόδημα από καμία κατηγορία ή έχει εισόδημα μόνο από κεφάλαιο ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό του εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των εννιά χιλιάδων πεντακοσίων (9.500) ευρώ…) Τα ενοίκια και οι τόκοι θεωρούνται έσοδα κεφαλαίου.

Συμπεράσματα: Με κοινή δήλωση και με χωριστές δηλώσεις, τελικά ο φόρος για το ζευγάρι θα είναι ο  ίδιος : 492,80.

Σε περίπτωση όμως που τα τεκμήρια  περνούσαν το όριο των 9.500,00, τότε θα υπήρχε μέγα πρόβλημα!! Πχ με τεκμήρια πχ η σύζυγος  συνολικά 12.100,00, ο φόρος θα ήταν 2.635,32!!!Αλλάζει άρδην η φορολογική κατάσταση!!, εκτοξεύεται η οφειλήστα ύψη!.., είναι από τα παράξενα του φορολογικού μας συστήματος, μια μικρή αλλαγή στα οικονομικά δεδομένα  της δήλωσης και έρχεται καταστροφή.!!

Σημείωση: Τα παραδείγματα είναι  τυχαία και όχι  αντιπροσωπευτικά, δεν υπολογίστηκαν :  προκαταβολή 100%, φόρος που παρακρατήθηκε στους μισθούς, δόθηκαν  χωρίς τέκνα, και όλα αυτά για λόγους απλούστευσης.

Στ. Επίλογος

Έχουμε ακούσει,  για το θρησκευτικό διαζύγιο, το αυτόματο διαζύγιο, το πολιτικό διαζύγιο, το συναινετικό διαζύγιο, εξπρές διαζύγιο, τώρα αποκτήσαμε και το «Φορολογικό  Διαζύγιο » !!!!

Ανακεφαλαιώνοντας θα λέγαμε ότι, χρειάζεται περισσή περισυλλογή και σκέψη, απαιτούνται να γίνουν οι απαραίτητοι  και αναγκαίοι υπολογισμοί,  ούτως ώστε να αποφασίσει ένα ζευγάρι, αν θα πρέπει  να  χωρίσει  τα ΄΄τσανάκια΄΄  του στη εφορία ή αν θα συνεχίσει να είναι φορολογικά όπως και μέχρι και σήμεραΧρειάζεται να σταθμιστούν κάποιοι παράμετροι πολύ σοβαρά

  Και δεν ξεχνάμε ότι  δύναται ένας σύζυγος με μια απλή αίτηση,  να ζητήσει τον διαχωρισμό του χρέους,   ούτως ώστε, να μπορέσει να εκδοθεί το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας  στο όνομά του και έτσι  να αποφύγει τα μειονεκτήματα του φορολογικού  διαζυγίου και να επιλυθεί με αυτό τον τρόπο,  το πρόβλημα της έκδοσης ενημερότητας.

Επί πλέον να περιμένουμε και την  έκδοση της σχετικής απόφασηςτου Διοικητή της ΑΑΔΕ, που θα ρυθμίζει  τα πράγματα, μήπως θα έχουμε και τίποτα αλλαγές-προσθήκες!.

  Σε όλα αυτά να προσθέσουμε και τους νέους σχεδιασμούς, όπως, ότι φέτος το ΤΑΧΙΣ θα ανοίξει νωρίτερα, λένε για τέλη Μαρτίου, περισσότερες δόσεις τόσο στον εισόδημα όσο και στον ΕΝΦΙΑ, περισσότερες δόσεις και για τα χρέη στο Ταμείο από 12 σε 24 (πάγια ρύθμιση), αλλά όμως, και αύξηση του ποσοστού για το χτίσιμο του αφορολογήτου, περισσότερες αποδείξεις λοιπόν από το νέο έτος  με την κάρτα, αφού θα έχουμε αύξηση του ποσού της τάξης   από 25% μέχρι και 50%!!

Τέλος,  αναμένεται να «μπουν» και άλλες επιχειρήσεις  στην υποχρεωτική ένταξη  αποδείξεων και πληρωμή με POS.

Σημείωση. Για το πώς χτίζεται το αφορολόγητο για αποδείξεις με κάρτα  βλ. στον παρακάτω σύνδεσμο.

https://www.ifarsala.gr/2018/11/21/to-chtisame-to-aforologito-i-eimaste-akomi-sta-themelia/