Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων

Ο πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου κ. Βάιος Νικολάου συγκαλεί σε συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο Φαρσάλων, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Πατρόκλου 3) την Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 1. Έγκριση υποβολή πρότασης «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Φαρσάλων» στο Ε.Π. Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020, άξονας προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. Πρόσκληση 2549/19.09.2018 με κωδικό πρόσκλησης 057 και α/α ΟΠΣ 2850.
 2. Έγκριση περί μη διακοπής και μη αλλαγής χρήσης λειτουργίας του κτιρίου του Δημαρχείου Φαρσάλων.
 3. Ορισμός επιτροπής εξακρίβωσης κόστους για την πράξη με τίτλο : «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Φαρσάλων».
 4. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο :  «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Φαρσάλων».
 5. Έγκριση και παραλαβή ΣΑΥ – ΦΑΥ του έργου με τίτλο :  «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Φαρσάλων».
 6. Έγκριση και παραλαβή της υπηρεσίας «Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη σύνταξη φακέλου:  Βελτίωση προσβασιμότητας κτηνοτροφικών μονάδων Τ.Κ. Σκοπιάς».
 7. Έγκριση η μη αποδοχής οικοπέδων ιδιοκτησίας Χρήστου Κ. Μπουλούτσου κ.λπ. αντί καταβολής εισφοράς σε χρήμα του Ν. 1337/83.
 8. Έγκριση αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2018.
 9. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης στην πόλη των Φαρσάλων, για την Επέτειο του Πολυτεχνείου και εξειδίκευση της πίστωσης.
 10. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης του Δήμου και του Πανεπιστημίου Αιγαίου, δωρεάν επιμορφωτικού προγράμματος στην Ψυχολογία, στη Συμβουλευτική και στην Προπονητική Ζωή και εξειδίκευση της πίστωσης.
 11. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών.
 12. Έγκριση δαπανών για δικηγόρους και συμβαιολογράφους και εξειδίκευση της πίστωσης.
 13. Έγκριση διαγραφής οφειλών ύδρευσης στους πρώην Δήμους Ενιπέα και Ναρθακίου -Συμψηφισμός με την ΔΕΥΑ Φαρσάλων.
 14. Έγκριση της με αριθμό 89/2018 απόφασης του Δ.Σ. του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Φαρσάλων με θέμα: «Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ οικ. έτους 2018 (έβδομη).
 15. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και αιρετών του Δήμου για υπηρεσιακούς λόγους.