Ζητείται προσωπικό για εργασία από την Αφοί Ν.Καραγιώργου Α.Β.Ε.Ε ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

Ζητούνται  Χειριστές Φορτωτή με Άδεια για εργασία από την Αφοί Ν.Καραγιώργου Α.Β.Ε.Ε ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ. Τηλ. Επικοινωνίας : 24910 28070, 24440 24878 και 6976555277, 6977266650. E-mail: farsala@karagiorgos.gr