Πασχαλινό μήνυμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμοθέου

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Πρεσβύτεροι καὶ Διάκονοι,

Ὁσιώτατοι Μοναχοὶ καὶ Μοναχές,

Εὐλογημένε καὶ περιούσιε Λαέ,

«Χριστὸς κατελθὼν πρὸς πάλην ᾅδου μόνος,

λαβὼν ἀνῆλθε πολλὰ τῆς νίκης σκύλα»

(Στίχοι Συναξαρίου Κυριακῆς τοῦ Πάσχα)

          Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι τὸ μεγαλύτερο γεγονὸς τῆς λειτουργικῆς μας ζωῆς. Εἶναι τῶν σκυθρωπῶν τὸ πέρας καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς νέας ζωῆς. Εἶναι ἡ ἡμέρα τῆς ἀνακαινίσεως τοῦ ἀνθρώπου. Τῶν ἑορτῶν ἡ ἑορτή! Πάνω στὸ θαῦμα τῆς Ἀναστάσεως στέκει ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καὶ ὁλόκληρος ὁ κόσμος βιώνει αὐτὸ τὸ μοναδικὸ καὶ ἀνεπανάληπτο γεγονός, ὁ Θεὸς σαρκοῦται, διδάσκει, θαυματουργεῖ, ἑκουσίως παθαίνει «πάθος σωτήριον», σταυροῦται καὶ ἐνδόξως ὡς Θεὸς ἀνασταίνεται τριήμερος.

Αὐτὴ ἡ τριήμερος Ἀνάσταση πραγματώνεται, ἀφοῦ πρώτα ὁ Χριστὸς κατῆλθε εἰς τὸν ᾅδη τῆς ἁμαρτίας, στὶς ἕσχατες καταστάσεις τῆς ἀνθρώπινης πτώσεως, εἰς τὸν ᾅδη τῶν ἀνθρωπίνων καρδιῶν, εἰς τὸν ᾅδη τῆς ἀπόρριψης, τῆς κοροϊδίας, τοῦ ψεύδους, τῆς ἀπάτης, τῆς φιλαυτίας, τοῦ ἐγωϊσμοῦ καὶ πάλεψε δυναμικὰ καὶ καθοριστικὰ μὲ τὶς αἰώνιες καταστάσεις ποὺ ἀποξενώνουν τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸν Θεό. Πάλεψε μὲ τὸν διάβολο, αὐτὸν ποὺ διαβάλει τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ μπροστὰ στοὺς ἀνθρώπους, πάλεψε μὲ τὴν καθεστηκυία τάξη τῆς ἁμαρτίας, τῆς ἀποξένωσης καὶ τῆς ἀπομάκρυνσης τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο.

Κατῆλθε στὰ κατώτατα τῆς γῆς καὶ πάλεψε μὲ τὸν ᾅδη τῶν καρδιῶν μας, μὲ τὸ σκοτάδι μας, μὲ τὸν ἀρχέκακο σατανά, ὁ ὁποῖος καραδοκεῖ καὶ προσπαθεῖ νὰ μᾶς πάρει μὲ τὸ μέρος του, νὰ μᾶς κάνει δικούς του καὶ στὸ τέλος, νὰ μᾶς συντρίψει.

Ὅμως ὁ ἀναστὰς Κύριός μας συνέτριψε τοὺς αἰώνιους μοχλοὺς «ἐξῆλθε νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ» καὶ ἀφοῦ ἀνῆλθε, ἀνέστη ἐκ νεκρῶν μετὰ τὴν τριήμερο ταφή Του, ἔφερε τὰ λάφυρα τῆς νίκης Του, ἐλευθέρωσε τοὺς δεμένους ἀπὸ τὸν διάβολο καὶ χάρισε σὲ αὐτοὺς καὶ σὲ μᾶς ζωὴ ἀθάνατη, αἰώνια, χαρὰ ἀνείπωτη, ἐλευθερία ἀπὸ τὴν ἁμαρτία καὶ τὸν θάνατο καὶ μᾶς χάρισε αἰωνιότητα, ζωὴ μαζί Του ἀπελευθερωμένη ἀπὸ τὰ πάθη καὶ τὴν ἁμαρτία.

Ἀδελφοί μου ἀγαπημένοι,

Γιὰ νὰ πετύχουμε καὶ νὰ ἔχουμε στὴ ζωή μας αὐτὸ ποὺ μᾶς χάρισε ὁ λυτρωτής μας, ὁ ἀναστὰς Κύριός μας, ἀπαιτεῖται νὰ ἀπομακρύνουμε ἀπὸ τὴν ζωή μας ὅ,τι μᾶς ἀποξενώνει ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ νὰ πάρουμε μέσα μας ὅ,τι μᾶς ἑνώνει μὲ τὸν Κύριό μας καὶ μὲ τὸν ἀδελφό μας.

Μόνο μέσα στὴν Ἐκκλησία μας, ποὺ εἶναι ἡ κιβωτὸς τῆς σωτηρίας, ἑνωμένοι μὲ τὴ ζωή Της, τὰ ἅγια μυστήριά Της, τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ ἀναστημένου Κυρίου μας μποροῦμε νὰ ζήσουμε τὴν Χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως, νὰ ἁγιασθοῦμε, νὰ γίνουμε δυνατοὶ γιὰ νὰ μποροῦμε νὰ ἀντέχουμε στοὺς πειρασμοὺς καὶ τὶς δυσκολίες τῆς ζωῆς καὶ τῆς καθημερινότητας, τὴν ἀνέχεια, τὴν φτώχεια, τὸν ἐμπαιγμό, τὴν ἀνεστιότητα, τὴν περιφρόνηση.

Ἂς δεχθοῦμε αὐτὰ ποὺ μᾶς χαρίζει ὁ Ἀναστὰς Κύριος καὶ ἂς τὰ χαροῦμε στὴ ζωή μας…

 

Ἀδελφοί μου ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Χρόνια πολλὰ καὶ εὐλογημένα!

Ὁ Μητροπολίτης Σας