1.099 νοικοκυριά στο «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»

Η υπαγωγή σε πρώτη φάση 5.046 νοικοκυριών και στις 13 Περιφέρειες της χώρας, στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 56.462.314,33 ευρώ ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων από τους ωφελούμενους, είναι 3 μήνες από την ημερομηνία εκταμίευσης προκαταβολής ή την ημερομηνία υπογραφής της δανειακής σύμβασης με τους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς εφόσον δεν καταβάλλεται προκαταβολή.

Η επιδότηση επιτοκίου αφορά όλη τη διάρκεια του δανείου. Εάν μέχρι την υπογραφή της δανειακής σύμβασης δεν έχουν προσκομιστεί τα δικαιολογητικά που τυχόν δεν υποβλήθηκαν κατά την υποβολή της αίτησης, η υπαγωγή του Ωφελούμενου θα ανακληθεί.

Τα ωφελήματα του Προγράμματος θα καταβληθούν υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος.

Από την Δευτέρα 22 Αυγούστου, οι συνεργαζόμενες Τράπεζες θα επικοινωνήσουν με τους ωφελούμενους πολίτες για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

Οι συμβάσεις θα πρέπει να υπογραφούν εντός 45 ημερών από την ανωτέρω ημερομηνία.

Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση τίθεται, αυτοδίκαια, εκτός απόφασης υπαγωγής ώστε να δοθεί δυνατότητα υπαγωγής σε επόμενες στη σειρά αιτήσεις.

Κατανομή του προγράμματος ανά Περιφέρεια

– Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: 446 αιτήσεις, επιλέξιμος προϋπολογισμός 5.216.787,12 ευρώ.

–Αττικής: 965 αιτήσεις, επιλέξιμος προϋπολογισμός 8.957.193,30 ευρώ.

–Βορείου Αιγαίου:178 αιτήσεις, επιλέξιμος προϋπολογισμός1.962.442,44 ευρώ.

– Δυτικής Ελλάδας: 398 αιτήσεις, επιλέξιμος προϋπολογισμός 4.792.897,07 ευρώ.

– Δυτικής Μακεδονίας: 141 αιτήσεις,επιλέξιμος προϋπολογισμός 1.699.743,45 ευρώ.

– Ηπείρου: 451 αιτήσεις,επιλέξιμος προϋπολογισμός5.411.634,55 ευρώ.

– Θεσσαλίας: 1.099 αιτήσεις, επιλέξιμος προϋπολογισμός12.594.303,03 ευρώ

– Ιονίων Νήσων: 62 αιτήσεις, επιλέξιμος προϋπολογισμός 721.172,90 ευρώ

– Κεντρικής Μακεδονίας: 459 αιτήσεις, επιλέξιμος προϋπολογισμός5.293.400,10 ευρώ

– Κρήτης: 189 αιτήσεις, επιλέξιμος προϋπολογισμός2.175.242,05 ευρώ

– Νοτίου Αιγαίου: 73 αιτήσεις, επιλέξιμος προϋπολογισμός 770.530,26 ευρώ

– Πελοποννήσου: 259 αιτήσεις, επιλέξιμος προϋπολογισμός3.069.329,11 ευρώ

– Στερεάς Ελλάδας: 326 αιτήσεις, επιλέξιμος προϋπολογισμός 3.797.638,95 ευρώ

Ο τελικός αριθμός των πρόσθετων δικαιούχων που θα υπαχθούν στο πρόγραμμα αναμένεται να φθάσει περίπου τους 8.000 καθώς πρόκειται να εκταμιευθούν πρόσθετοι πόροι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Πηγή: ΕΤΕΑΝ ΑΕ